Projekt Planerat

Kontor på Drottninggatan

Vasastan

Förslaget gör det möjligt att bygga på befintlig byggnad för att skapa ytterligare kontorsyta. Förslaget berör fastigheten Barnhusväderkvarnen 36 i Vasastan.

Granskning pågår

Granskningen är sista möjligheten för dig som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar. Planförslaget är på granskning 9 juni - 31 augusti 2021

Bygg- och plantjänsten

Projektfakta

Mer yta genom på- och nybyggnad

Förslaget gör det möjligt att skapa mer kontorsyta genom att bygga på de befintliga gatu- och gårdsbyggnaderna. Dessutom föreslås en ny gårdsbyggnad.

Projektet vill också pröva möjligheten att utöka byggrätten för kommersiella ytor inom befintlig arkad utmed Drottninggatan, eftersom arkaden förlorar sitt syfte som trottoar när gatan byggs om till permanent gågata. Detta kommer också bidra till ett mer levande gaturum.

Planområdet utgörs av fastigheten Barnhusväderkvarnen 36 i kvarteret som utgör det nordöstra hörnet av bebyggelsen runt Tegnérlunden. 

Tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden att fortsätta med planarbetet: augusti 2018
  • Plansamråd: januari-februari 2020
  • Granskning: 9 juni-31 augusti 2021
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: fjärde kvartalet 2021

Fastighetsägare

Fastigheten Barnhusväderkvarnen 36 ägs av Fabege Storstockholm AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Maria Borup

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad