Projekt Pågående

Kontor på Drottninggatan

Vasastan

Detaljplanen gör det möjligt att bygga på befintlig byggnad för att skapa ytterligare kontorsyta. Planen berör fastigheten Barnhusväderkvarnen 36 i Vasastan och har vunnit laga kraft.

Projektfakta

Mer yta genom på- och nybyggnad

Planen gör det möjligt att skapa mer kontorsyta genom att bygga på de befintliga gatu- och gårdsbyggnaderna. Dessutom uppförs en ny gårdsbyggnad.

Projektet vill också pröva möjligheten att utöka byggrätten för kommersiella ytor inom befintlig arkad utmed Drottninggatan, eftersom arkaden förlorar sitt syfte som trottoar när gatan byggs om till permanent gågata. Detta kommer också bidra till ett mer levande gaturum.

Planområdet utgörs av fastigheten Barnhusväderkvarnen 36 i kvarteret som utgör det nordöstra hörnet av bebyggelsen runt Tegnérlunden. 

Tidplan

  • Planen vann laga kraft den 30 mars 2023
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: fjärde kvartalet 2021
  • Granskning: 9 juni-31 augusti 2021
  • Plansamråd: januari-februari 2020
  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden att fortsätta med planarbetet: augusti 2018

Fastighetsägare

Fastigheten Barnhusväderkvarnen 36 ägs av Fabege Storstockholm AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad