Två barn på förskolan i Sätra.
Projekt Planerat

Kråksätra

Sätra

Nya bostäder och förskola i Sätra, norr om Björksätravägen.

Projektfakta

Nya bostäder och en förskola i Sätra

Området för de planerade bostäderna i Sätra och avgränsas av Björksätravägen i sydöst och radhusbebyggelsen inom kvarteren Örnsätra och Transätra i norr. Idag består området till stora delar av park- och naturmark. (Kråksätra - del av Sätra 1:2 och Kråksätra 2.)

Arbete pågår med att utreda antalet bostäder som kan komplettera området. Inom planen utreds också en ny förskola som kommer att ersätta befintlig den förskola som finns i området. 

Nya stads- och boendekvaliteter

Målsättningen är att möjliggöra en bebyggelse som tillför området nya typer av stads- och boendekvaliteter. Projektet ska även bidra till att tydliggöra gång- och cykelstråket mot naturreservatet, från bebyggelsen i Sätra centrum, samt bidra till en attraktivare stadsmiljö längs Björksätravägen. Nya gator kan även bidra till att knyta samman Björksätravägen, Kråksätravägen och Örnsätrabacken.

Tidplan

Ej fastställd.

Byggaktör

Byggnadsfirman Erik Wallin är ankarbyggherre. När arbete med återstående markanvisningar beräknas ske kan meddelas efter samråd.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Cristina Engwall

Projektledare, exploateringskontoret

Susanne Arvidsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad