Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Lägenheter i Fagersjö

Fagersjö

Förslaget, som huvudsakligen gäller del av fastigheten Farsta 2:1, gör det möjligt att bygga 100 till 200 nya hyresrätter i Fagersjö.

Projektfakta

100 till 200 hyresrätter

Detaljplanen syftar till att bidra till en utveckling av Fagersjö genom utveckling av 100-200 nya lägenheter. Projektet ska bidra till att öka möjligheterna för handel, service och kollektivtrafik i området samt stärka kopplingarna inom området och öka tryggheten i det offentliga rummet.

Vi har fört dialog med olika intressenter och såväl behovet av skol- och förskoleplatser som förutsättningarna för  verksamhetslokaler kommer att utredas under projektets gång.

Prioriterat strategiskt samband

Fagersjö-Farsta är utpekat som ett prioriterat strategiskt samband i översiktsplanen samt i budget 2018. I översiktsplanen anges följande inriktning för Fagersjö: I området finns stora möjligheter för fler bostäder i anslutning till befintlig bebyggelse samt längs Magelungsvägen. Kopplingarna bör utvecklas inom Fagersjö samt till målpunkter och stadsdelar intill, till Rågsveds friområde och till Högdalstopparna.

Förslaget är också ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms bostadsmål.

Tidplan

  • Samråd: Fjärde kvartalet 2021
  • Granskning: Andra kvartalet 2022
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: Tredje kvartalet 2022

Inblandade aktörer 

Familjebostäder fick en generell markanvisning i Fagersjö i december 2017. Markanvisningen innehåller 100-200 lägenheter och den specifika platsen kommer att utses under planarbetet.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Niklas Karlsson

Projektledare, exploateringskontoret

Ludvig Holmberg

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad