Visionsbild. Föreslagna byggnader på båda sidorna av Bredängsvägen. Ugglemossvägen syns till höger. Bild: ÅWL arkitekter
Projekt Planerat

Lägenheter längs med Bredängsvägen

Bredäng

I planförslaget för Konduktören möjliggörs fem flerbostadshus längs med Bredängsvägen mellan Bredäng och Mälarhöjden. Cirka 170 nya lägenheter och verksamhetslokaler föreslås i planen. Bredängsvägen blir mer stadslik och kopplar samman Bredäng, Mälaräng och de västra delarna av Mälarhöjden.

Projektfakta

170 lägenheter vid Bredängsvägen

Det aktuella planområdet ligger i gränsen mellan stadsdelarna Bredäng och Mälarhöjden. Byggaktören planerar att bygga fem lamellhus med cirka 166 lägenheter som har nära till kollektivtrafik, naturområden och service.

Föreslagen byggnadsutformning tar sin utgångspunkt i gränslandet mellan Bredäng och Mälarhöjden med deras olika karaktärer och skalor. Den mer storskaliga miljön i Bredäng med flerbostadshus möter Mälarhöjdens småskaliga villabebyggelse. Ambitionen är att den nya bebyggelsen ska bilda ett nytt sammanhang som länkar ihop stadsdelarna med utgångspunkt i platsens karaktär. I anslutning till husen ordnas angöringsmöjligheter samt parkeringsmöjligheter för boende i underjordiskt garage.

Staden planerar även att ta ett större grepp om Bredängsvägen genom en omvandling av vägens funktion och delvis karaktär. Ambitionen är att denna omvandling, tillsammans med ny bostadsbebyggelse, kan bidra till en ökad trygghet och trivsel med stärkta kopplingar för gång- och cykeltrafikanter samt för busstrafiken.

En byggrätt (cirka 20-30 lägenheter) söder om korsningen Bredängsvägen/Ugglemossvägen ingår också i projektet. 

En del av Fokus Skärholmen

Stockholm är snart en miljonstad. För att möta den växande befolkningens behov nu och i framtiden planerar staden att skapa fler bostäder, arbetsplatser och service i områden som redan har utbyggd kollektivtrafik. Målsättningen är att stadsutvecklingen ska ske med social hållbarhet i fokus.

Markanvisning - byggaktör

Obos Nya Hem AB

Tidplan

  • Samråd 14 november 2017 till 8 januari 2018
  • Granskning 5 maj till 2 juni 2021
  • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden den 9 december 2021
  • Antogs i kommunfullmäktige 3 oktober 2022
  • Detaljplanen är överklagad till mark- och miljödomstolen. 
  • Byggstart kan ske tidigast 2024.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Visionsbild Konduktören. Ny bebyggelse och vy mot söder. Bild: ÅWL arkitekter
Visionsbild. Ramp och infart till garage. Bostadsgård anläggs ovan garage. Bild: ÅWL arkitekter
Gård och parkmark bakom hus 1. Mötet mellan bostadsgård på planterbart bjälklag ovan garage och parkmarken. Bild: ÅWL arkitekter
Hus 5 och bostadsgård mot Bredängsvägen. ÅWL arkitekter
Visionsbild, de nya byggnadernas fasader mot den östra sidan av Bredängsvägen. Bild: ÅWL Arkitekter
Visionsbild. Föreslagna byggnader på båda sidorna av Bredängsvägen. Ugglemossvägen syns till höger. Bild: ÅWL arkitekter
Visionsbild. Vy mot bebyggelsen längs den östra sidan av Bredängsvägen. Bild: ÅWL arkitekter
Visionsbild. Vy mot norr. Ny bebyggelse. Bild: ÅWL arkitekter

Kontakt

Tara Nezhadi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Fanny Larsson

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad