Visionsbild. Föreslagna byggnader på båda sidorna av Bredängsvägen. Ugglemossvägen syns till höger. Bild: ÅWL arkitekter
Projekt Planerat

Lägenheter längs med Bredängsvägen

Bredäng

Planförslaget Konduktören möjliggör fem flerbostadshus längs med Bredängsvägen mellan stadsdelarna Bredäng och Mälarhöjden. Cirka 170 lägenheter och möjlighet till lokaler för bostadskomplement och verksamheter föreslås. Bredängsvägen blir en mer stadslik gata och kopplar samman de centrala delarna av Bredäng, utbyggnadsområdet Mälaräng och villabebyggelsen i de västra delarna av Mälarhöjden.

3D modell för Konduktören

I den tredimensionella modellen kan du utforska förslaget i en 3D-karta med olika vyer. Nertill i högerkant kan du genom att klicka på solen, studera sol och skugga vid olika tider på dygnet.

Modellen visar bebyggelsens volymer och placering i förhållande till befintlig, samt storlek och utbredning på nya gator och parker. Den är en övergripande modell och kan därför upplevas ganska ”grov”. Den visar inte exakta markhöjder, utan mer på ett ungefär hur nya byggnader möter omgivningen.

Se förslaget för Konduktören (lägenheter längs med Bredängsvägen) i 3D: 
för Konduktören (lägenheter längs med Bredängsvägen) i 3D

Bilder i granskningsförslag

Visionsbild Konduktören. Ny bebyggelse och vy mot söder. Bild: ÅWL arkitekter
Visionsbild. Ramp och infart till garage. Bostadsgård anläggs ovan garage. Bild: ÅWL arkitekter
Gård och parkmark bakom hus 1. Mötet mellan bostadsgård på planterbart bjälklag ovan garage och parkmarken. Bild: ÅWL arkitekter
Hus 5 och bostadsgård mot Bredängsvägen. ÅWL arkitekter
Visionsbild, de nya byggnadernas fasader mot den östra sidan av Bredängsvägen. Bild: ÅWL Arkitekter
Visionsbild. Föreslagna byggnader på båda sidorna av Bredängsvägen. Ugglemossvägen syns till höger. Bild: ÅWL arkitekter
Visionsbild. Vy mot bebyggelsen längs den östra sidan av Bredängsvägen. Bild: ÅWL arkitekter
Visionsbild. Vy mot norr. Ny bebyggelse. Bild: ÅWL arkitekter

Projektfakta

170 lägenheter vid Bredängsvägen

Det aktuella planområdet ligger i gränsen mellan stadsdelarna Bredäng och Mälarhöjden. Byggaktören planerar att bygga fem lamellhus med cirka 166 lägenheter som har nära till kollektivtrafik, naturområden och service.

Föreslagen byggnadsutformning tar sin utgångspunkt i gränslandet mellan Bredäng och Mälarhöjden med deras olika karaktärer och skalor. Den mer storskaliga miljön i Bredäng med flerbostadshus möter Mälarhöjdens småskaliga villabebyggelse. Ambitionen är att den nya bebyggelsen ska bilda ett nytt sammanhang som länkar ihop stadsdelarna med utgångspunkt i platsens karaktär. I anslutning till husen ordnas angöringsmöjligheter samt parkeringsmöjligheter för boende i underjordiskt garage.

Staden planerar även att ta ett större grepp om Bredängsvägen genom en omvandling av vägens funktion och delvis karaktär. Ambitionen är att denna omvandling, tillsammans med ny bostadsbebyggelse, kan bidra till en ökad trygghet och trivsel med stärkta kopplingar för gång- och cykeltrafikanter samt för busstrafiken.

En byggrätt (cirka 20-30 lägenheter) söder om korsningen Bredängsvägen/Ugglemossvägen ingår också i projektet. 

Justeringar efter samråd

 • Antalet bostäder är nu 166.
 • Planområdet har utökats söder om Ugglemossvägen och Hus 5 har tillkommit.
 • Mindre parkmark norr om hus 1 vid Bredängsvägen har utgått för att ingå i planen för centrala Bredäng.
 • Antal våningar är samma som samråd men lite marginal på nockhöjd har tillkommit.
 • Vinklar i husens fasad har tagits bort.
 • Balkonger mot Bredängsvägen är utanpåliggande vid samråd skulle balkonger inte kraga ut utanför angiven byggrätt.
 • Hus 4, placering har ändrats. Det var lite vinklat/vriden vid samråd.
 • Parkeringsficka för hus 4 har flyttat framför huset. Nu behöver vi inte göra åverkan på de berghällar som idag ansluter till vägen norr om huset. Dessutom blir det en mer trafiksäker lösning.
 • Höjd på stödmur vid ramp (infart till garage) har varit 3 meter men vid granskning är 2 murar om 2 meter.
 • Garage undermark har utökats.
 • Sophantering med mobil sopsug har tillkommit.
 • N1 bestämmelse för träd vid ramp har tagit bort, trädet skyddas genom avtal med staden.
 • Platsbildning norr om Ugglemossvägen har tillkommit som grönkompensation. I hörnet Ugglemossevägen och Bredängsvägen planeras en mindre platsbildning med sittplats, blommande träd och annan plantering. En liten plats att slå sig ner på en promenad i kvarteret, på väg mot till exempel Bredängs Centrum eller bara för att komma ut och sätta sig i solen en stund.

Revidering efter granskning av förslag till detaljplan

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett granskningsutlåtande daterat 2021-11-18. Förslaget har reviderats enligt listan nedan och är inte av en sådan karaktär att en ny utställning krävs.

Revideringen består av:

 • sänkning av byggnadshöjd för hus 3 och del av hus 2 med en våning
 • indrag på hus 5 mot gata
 • uppdatering av solstudie
 • ny skyddsbestämmelse för trafikbuller på plankarta
 • längre avstånd mellan garagefasad och småhus
 • krav på bullerskärm vid hus 5 på plankarta
 • krav på gemensam uteplats som klarar riktvärden för trafikbuller vid hus 5
 • bilder och illustrationer från tidigare markanvisad aktör utgår och ersätts av principillustrationer som redovisar planens möjliga byggrätter
 • förtydligande i text kring principillustrationer, parkeringstal och dagvattenhantering på kvartersmark

En del av Fokus Skärholmen

Stockholm är snart en miljonstad. För att möta den växande befolkningens behov nu och i framtiden planerar staden att skapa fler bostäder, arbetsplatser och service i områden som redan har utbyggd kollektivtrafik. Målsättningen är att stadsutvecklingen ska ske med social hållbarhet i fokus.

Markanvisning - byggaktör

Obos Nya Hem AB

Tidplan

 • Samråd 14 november 2017 till 8 januari 2018
 • Granskning 5 maj till 2 juni 2021
 • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden den 9 december 2021
 • Antagande i kommunfullmäktige planeras under hösten 2022

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tara Nezhadi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Fanny Larsson

Projektledare, exploateringskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad