Projekt Planerat

Lägenheter längs med Bredängsvägen

Bredäng

Planförslaget Konduktören innehåller nybyggnation av 90 lägenheter längs med Bredängsvägen mellan stadsdelarna Bredäng och Mälarhöjden. Bredängsvägen blir en mer stadsmässig gata med hus och entréer mot gata.

Projektfakta

90 bostadsrätter vid Bredängsvägen

Det aktuella planområdet ligger i gränsen mellan stadsdelarna Bredäng och Mälarhöjden. Bonava planerar att bygga fyra lamellhus i fyra till fem våningar om totalt 90 bostadsrätter med närhet till kollektivtrafik, naturområden och service.

Föreslagen byggnadsutformning tar sin utgångspunkt i gränslandet mellan Bredäng och Mälarhöjden med deras olika karaktärer och skalor. Den mer storskaliga miljön i Bredäng med flerbostadshus möter Mälarhöjdens småskaliga villabebyggelse. Ambitionen är att den nya bebyggelsen ska bilda ett nytt sammanhang som länkar ihop stadsdelarna med utgångspunkt i platsens karaktär. I anslutning till husen ordnas angöringsmöjligheter samt parkeringsmöjligheter för boende i underjordiskt garage. Staden planerar även att ta ett större grepp om Bredängsvägen genom en omvandling av vägens funktion och delvis karaktär. Ambitionen är att denna omvandling, tillsammans med ny bostadsbebyggelse, kan bidra till en ökad trygghet och trivsel med stärkta kopplingar för gång- och cykeltrafikanter samt för busstrafiken.

En byggrätt (cirka 20-30 lägenheter) söder om korsningen Bredängsvägen/Ugglemossvägen ingår också i projektet men är inte markanvisad än.

En del av Fokus Skärholmen

Stockholm är snart en miljonstad. För att möta den växande befolkningens behov nu och i framtiden planerar staden att skapa fler bostäder, arbetsplatser och service i områden som redan har utbyggd kollektivtrafik. Planförslaget är en del i det pågående projektet Fokus Skärholmen med inriktning att skapa minst 4000 nya bostäder i stadsdelsnämndsområdet. Målsättningen är att stadsutvecklingen ska ske med social hållbarhet i fokus.

Byggaktör

Bonava 

Tidplan

Samråd 14 november 2017 till 8 januari 2018 
Granskning våren 2021
Antagande planeras preliminärt till hösten 2021

Bilder i samrådsförslag

Visionsbild: vy från söder över föreslagen bebyggelse längs Bredängsvägen

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tara Nezhadi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Fanny Larsson

Projektledare, exploateringskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad