dcsimg
Projekt Planerat

Lägenheter längs med Bredängsvägen

Bredäng

Planförslaget Konduktören innehåller nybyggnation av 90 lägenheter längs med Bredängsvägen mellan stadsdelarna Bredäng och Mälarhöjden. Bredängsvägen blir en mer stadsmässig gata med hus och entréer mot gata.

Projektfakta

90 bostadsrätter vid Bredängsvägen

Det aktuella planområdet ligger i gränsen mellan stadsdelarna Bredäng och Mälarhöjden. Bonava planerar att bygga fyra lamellhus i fyra till fem våningar om totalt 90 bostadsrätter med närhet till kollektivtrafik, naturområden och service.

Föreslagen byggnadsutformning tar sin utgångspunkt i gränslandet mellan Bredäng och Mälarhöjden med deras olika karaktärer och skalor. Den mer storskaliga miljön i Bredäng med flerbostadshus möter Mälarhöjdens småskaliga villabebyggelse. Ambitionen är att den nya bebyggelsen ska bilda ett nytt sammanhang som länkar ihop stadsdelarna med utgångspunkt i platsens karaktär. I anslutning till husen ordnas angöringsmöjligheter samt parkeringsmöjligheter för boende i underjordiskt garage. Staden planerar även att ta ett större grepp om Bredängsvägen genom en omvandling av vägens funktion och delvis karaktär. Ambitionen är att denna omvandling, tillsammans med ny bostadsbebyggelse, kan bidra till en ökad trygghet och trivsel med stärkta kopplingar för gång- och cykeltrafikanter samt för busstrafiken.

En byggrätt byggrätt (ca 20-30 lägenheter) söder om korsningen Bredängsvägen/Ugglemossvägen ingår också i projektet men är inte markanvisad än.

En del av Fokus Skärholmen

Stockholm är snart en miljonstad. För att möta den växande befolkningens behov nu och i framtiden planerar staden att skapa fler bostäder, arbetsplatser och service i områden som redan har utbyggd kollektivtrafik. Planförslaget är en del i det pågående projektet Fokus Skärholmen med inriktning att skapa minst 4000 nya bostäder i stadsdelsnämndsområdet.

Byggherrar

Stadsbyggnadskontoret och Exploateringskontoret. Bonava är byggherre.

Tidplan

Samråd 14 november 2017 till 8 januari 2018 
Datum för granskning är inte fastställt

Bilder i samrådsförslag

Visionsbild: vy från söder över föreslagen bebyggelse längs Bredängsvägen

Hur tycker jag till?

Samråd

Planen var ute på samråd mellan den 14 november 2017 och 8 januari 2018. 

Samrådsmöte i form av öppet hus hölls i Fokus Skärholmens projektkontor, Portholmsgången 1 intill Skärholmens centrum torsdagen den 30 november mellan klockan 16 och 19:30.

Planförslaget visades under tiden 14 november 2017 – 8 januari 2018 i lokal Fyrkanten i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4. Planförslaget visas även i Fokus Skärholmens projektkontor, i Skärholmens medborgarkontor och i Hägersten- Liljeholmens stadsdelskontor.

Eventuella synpunkter på planförslaget har kunnat lämnas skriftligen och fram till den 8 januari 2018.

Digitalt verktyg och 3D modell: 

cityplanneronline.com/stockholm/fokusskarholmen 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Annika Lindgren

Planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Jacob Ericsson

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad