Projekt Genomfört

Lägenheter söder om Tisdagsvägen

Hökarängen

De här 90 bostadsrätterna har inte bara blivit nya hem, de har även bidragit till en ökad trygghet i grönområdet Dagen.

Projektfakta

Detaljplanen, del av Gubbängen 1:1 med flera, har möjliggjort en komplettering av Hökarängens bebyggelse med cirka 90 lägenheter i flerbostadshus och utformningen av byggnaden har givit grönområdet Dagen en ökad känsla av trygghet. Eftersom Hökarängens bebyggelse som helhet har ett kulturhistoriskt värde har en god gestaltning av nytillkommande byggnader varit viktig.

Bebyggelsen ligger i närheten av grönområdet Dagen i slutet av Tisdagsvägen och består av tre lamellhus i fyra våningar med sadeltak vars gestaltning knyter an till befintlig bebyggelse. Byggnadernas långsidor, tillsammans med tak, är i samma kulör, vilket även gäller alla detaljer och balkonger på dessa fasader. Byggnadens kulörer har tagits från sin omgivning. I Tisdagsvägens slut har ett torg skapats som är en offentlig knutpunkt i det nya kvarteret - tillsammans med de kringliggande - och som inbjuder till att vara här och aktiviteter.

Det attraktiva läget med gångavstånd till tunnelbana och centrum har motiverat bebyggelsen. Alldeles intill planområdet finns ett grönstråk som är starkt kuperat med en lutning upp åt sydväst, samt en befintlig parklek som är en viktig målpunkt. Bebyggelsen med dess utemiljö ger en mjuk övergång mellan den befintliga bebyggelsen i norr och grönområdet i syd. I detta grepp har ingått att bevara så många träd inom planområdet som möjligt.

Förutom tillskott av bostäder bidra bebyggelsen till ökat stadsliv och trygghet i Hökarängen samt stärker det befintliga parkstråket som tidigare har upplevts som mindre omhändertaget och otryggt.

Tidplan

  • Plansamråd november 2016
  • Granskning 2017-07-05 – 2017-08-16
  • Antagande andra kvartalet 2017
  • Förslaget vann laga kraft den 2 januari 2018.
  • Klart under sommaren 2021

Byggaktör - markägare

Planområdet omfattar del av Gubbängen 1:1 som ägs av Stockholms stad. Den nya fastigheten för bostadsändamål har bildats av Besqab.

Flygbild som visar planområdet

Kontakt

Bahar Erdogan

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad