På bilden syns en illustration av byggnaden.
Illustrationen visar föreslagna byggnader i kvarter A. Till vänster i bild syns befintligt punkthus i Bredsand 1. Bild:Dinell Johansson
Projekt Planerat

Lägenheter vid Arkövägen

Kärrtorp

Förslaget gör det möjlig att bygga bostäder vid Arkövägen nära Kärrtorps centrum. Projektet föreslår 130 nya lägenheter. Samtliga planeras bli hyresrätter.

Illustration över en byggnad i kvarter B sedd från Kärrtorpsvägen.
Illustrationen visar föreslagen byggnad i kvarter B sedd från Kärrtorpsvägen. Bakom byggnaden syns Långe Jan 2 i brunt både ovanför och till vänster. Bild: Arkitema
Bilden visar en bild över området med förskoletomtens nya avgränsning i transparent rött.
Bilden visar förskoletomtens nya avgränsning i transparent rött. Svart linje visar förskolans nuvarande fastighetsgräns. Vit streckad linje visar på fotavtryck för en möjlig ny förskola med sex avdelningar. Röd linje visar planområdesgräns.
Bilden visar ett område med den föreslagna marken som överförs till allmän plats. Svarta linjer är befintliga fastighetsgränser.
Bilden visar den föreslagna marken som överförs till allmän plats. Svarta linjer är befintliga fastighetsgränser.
Bilden visar situationsplanen och föreslagen bebyggelse i kvarter A och B. Planområde markerad med svart linje.
Situationsplanen visar föreslagen bebyggelse i kvarter A och B. Planområde markerad med svart linje. Bild: DinellJohansson och Arkitema

Projektfakta

130 lägenheter nära Kärrtorps centrum

Planen möjliggör cirka 130 bostäder i närheten av Kärrtorps centrum. Bostäderna planeras delvis på obebyggd mark och delvis genom påbyggnad av en äldre panncentral. Föreslagen ändring av markanvändning vid parkleken Fyrenparken innebär att hela parkleken inryms på allmän plats. Planen bekräftar även befintlig förskola inom fastigheten Faludden 1, utökar förskolans gårdsyta samt möjliggör uppförande av en förskola med sex avdelningar.

Sammanhållen stadsmiljö

Planen syftar till att med hänsyn till områdets kulturhistoriska värden möjliggöra för byggnation av bostäder, ändring av markanvändning vid parkleken Fyrenparken samt byggnation av en större förskola. Målet är att integrera den nya bebyggelsen med den befintliga 1950-talsbebyggelsen samt att säkerställa de allmänna parkstråk som kopplar samman Kärrtorps centrum med Nytorps gärde.

Planens syfte är även att skapa en sammanhållen stadsmiljö. Därför ställs krav på att byggnadernas gestaltning gällande bland annat tak, fasadmaterial och bottenvåning tydligt ska relatera till 1950-talsbebyggelsen i området.

Preliminär tidplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden den 13 juni 2018
  • Samråd 9 februari-22 mars
  • Granskning kvartal 3 2021
  • Antagande kvartal 2 2022

Byggaktörer

Primula Byggnads AB
Svenska Hus AB

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Johanna Rosvall

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad