Illustrationen visar planerade byggnader i kvarter A. Till vänster i bild syns befintligt punkthus i Bredsand 1.  Bild: DinellJohansson
Illustrationen visar planerade byggnader i kvarter A. Till vänster i bild syns befintligt punkthus i Bredsand 1. Bild: DinellJohansson
Projekt Pågående

Lägenheter vid Arkövägen

Kärrtorp

Detaljplanen gör det möjlig att bygga bostäder vid Arkövägen nära Kärrtorps centrum. Projektet föreslår 110 nya lägenheter. Samtliga planeras bli hyresrätter. Planen har fått laga kraft.

Situationsplanen visar planerad bebyggelse i kvarter A och B. Planområde markerad med svart linje. Bild: Dinell Johansson och Arkitema.
Situationsplanen visar planerad bebyggelse i kvarter A och B. Planområde markerad med svart linje. Bild: DinellJohansson och Arkitema.
Bilden visar plan för fasadutformning av den mindre lamellen. Bild: DinellJohansson
Bilden visar plan för fasadutformning av den mindre lamellen. Bild: DinellJohansson
Illustrationen visar planerad byggnad i kvarter B sedd från Kärrtorpsvägen. Bakom byggnaden syns Långe  Jan 2. Bild: Arkitema.
Illustrationen visar planerad byggnad i kvarter B sedd från Kärrtorpsvägen. Bakom byggnaden syns Långe Jan 2. Bild: Arkitema.
Bilden visar ett fasadutsnitt på planerad fasadutformning. Bilder: Arkitema.
Bilden visar ett fasadutsnitt på planerad fasadutformning. Bilder: Arkitema.
Bilden visar den planerade kvartersmarken som överförs till allmän plats. Svarta linjer är befintliga fastighetsgränser.
Bilden visar den planerade kvartersmarken som överförs till allmän plats. Svarta linjer är befintliga fastighetsgränser.

Projektfakta

110 lägenheter nära Kärrtorps centrum

Planen möjliggör cirka 110 bostäder i närheten av Kärrtorps centrum. Bostäderna tillskapas delvis på obebyggd mark och delvis genom ombyggnad av en äldre panncentral. Den planerade ändringen av markanvändning vid parkleken Fyrenparken innebär att hela parkleken inryms på allmän plats.

Sammanhållen stadsmiljö

Planen syftar till att med hänsyn till områdets kulturhistoriska värden möjliggöra för byggnation av bostäder och ändring av markanvändning vid parkleken Fyrenparken. Målet är att integrera den nya bebyggelsen med den befintliga 1950-talsbebyggelsen samt att säkerställa de allmänna parkstråk som kopplar samman Kärrtorps centrum med Nytorps gärde.

Planens syfte är även att skapa en sammanhållen stadsmiljö, därför ställs krav på att byggnadernas gestaltning gällande bland annat tak, fasadmaterial och bottenvåning tydligt ska relatera till 1950-talsbebyggelsen i området.

Preliminär tidplan

  • Planen fick laga kraft den 10 mars 2023
  • Antagande i Kommunfullmäktige den 3 oktober 2022
  • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden den 9 december 2021
  • Samråd 9 februari–22 mars
  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden den 13 juni 2018

Byggaktörer

Primula Byggnads AB:S webbplats

Svenska Hus AB:s webbplats

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Johanna Rosvall

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad