Bilden visar en skiss på Borätts nya hus vid Skulptörvägen i Johanneshov.
Utformningen av huset har hämtat inspiration från den befintliga bebyggelsen i området. Skiss: Erséus Arkitekter
Projekt Pågående

Lägenheter vid Skulptörvägen

Johanneshov

I kvarteret Bysten i Johanneshov bygger Borätt ett nytt punkthus i 12 våningar med totalt 48 lägenheter. Första inflyttning av planerad till andra kvartalet 2018.

Projektfakta

42 bostadsrätter i nytt 12-våningshus

AB Borätt bygger ett punkthus med 48 lägenheter vid Skulptörvägen. Huset får 12 bostadsvåningar, en teknikvåning och ett garage under mark.

Husen i närområdet är från 1940-talet, både lamellhus i 3-4 våningar och punkthus i 9 våningar. Det nya bostadshuset har utformats så att det passar in i och kompletterar den äldre bebyggelsen på ett fint sätt. Huset delas upp i olika höjder och volymer så att det upplevs som mindre massivt.

För att kunna bygga huset har en elnätstation i området flyttats ungefär 100 meter österut.

Det nya huset byggs delvis ovanpå Södra länkens tunnel. Det innebär att projektet måste följa stränga regler för bland annat grundvattendränering, vibrationer och byggnadens tyngd. Staden för diskussioner med Trafikverket om risker och begränsningar med anledning av tunneln.

Kvarteret Bysten del av ett större utvecklingsområde

Stockholm växer och det kräver fler bostäder och nya trafiklösningar. Staden har som mål att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030, vilket betyder 7 000 - 8 000 bostäder per år. Kvarteret Bysten ingår i Gullmarsplan - ett av de områden som i enlighet med Stockholms översiktsplan, Promenadstaden, ska förtätas och ges mer stadslik känsla. Det pågår flera större stadsutvecklingsprojekt i närheten, bland annat Slakthusområdet och Årstastråket.

Inflyttning våren 2018

Detaljplanen för kvarteret Bysten är antagen och har vunnit laga kraft. Byggstarten var i början av 2017 och första inflyttning är beräknad till andra kvartalet 2018.

Borätt bygger bostadshuset

Stockholms stad (exploateringskontoret) projektleder arbetet. Byggaktör för bostadshuset är AB Borätt.

Du som är intresserad av att köpa en lägenhet i det nya huset kan vända dig direkt till Borätt. Till Borätts webbplats

Kontakt

Renoir Danyar

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad