Markeringar visar det berörda området
Projekt Pågående

Lidingöbron ändrad segelfri höjd

Gärdet

Bestämmelsen om segelfri höjd under Gamla Lidingöbron upphävs genom ett tillägg till den befintliga detaljplanen. Det innebär att Gamla Lidingöbron inte behöver göras öppningsbar.

Projektfakta

Vad?

Gamla Lidingöbron nyttjas för gång-, cykel-, moped- och spårtrafik. Lidingö stad planerar för en ny spårvägsbro, Lilla Lidingöbron, väster om Gamla Lidingöbron. Tanken är att den nya bron ska ersätta den gamla som rivs. Gång- och cykeltrafikanternas behov av en bro med låg lutning prioriteras framför en bro med god tillåtlighet för fritidsbåtar så länge dagens pendlingsbåtar fortsatt har möjlighet att passera under den nya bron.

Att den segelfria höjden under Gamla Lidingöbron tas bort påverkar inte möjligheten att bygga en ny spårvägsbro med segelfri höjd om cirka 6 meter. Det möjliggör att pendlingsbåtar fortsatt kan passera under Lidingöbroarna.

Varför?

Under senare år har brister i lyftspannet och maskineriet gjort att fortsatt broöppning innebär risk för haveri. Broöppningen har därför av säkerhetsskäl upphört och den Gamla Lidingöbron har därför inte längre den segelfria höjden om 12,5 meter som nuvarande detaljplan föreskriver.

Kostnaderna för att behålla bron öppningsbar överstiger kostnaderna för en helt ny bro med motsvarande funktion. Lidingös kommunfullmäktige har därför beslutat om att ersätta Gamla Lidingöbron med en ny bro som enligt planerna ska vara färdigställd år 2020.

Vem?

All mark ägs av Stockholms stad. Gamla Lidingöbron ägs av Lidingö stad.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad