Illustrationsplan över parken Blomsterdalen med bland annat växtlighet och gångbanor utmärkt.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Blomsterdalen förbättras och rustas upp

Liljeholmen

Parken Blomsterdalen i Årstadal var sliten och i behov av att förbättras. Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning och trafikkontoret har därför genomfört en upprustning av parken.

Sliten och populär park behövde rustas upp

Blomsterdalen ligger i korsningen Marieviksgatan/Sjöviksvägen i Årstadal och stod klar 2010. Parken är populär bland boende, närliggande skolor och förskolor och har sedan den öppnades blivit mycket sliten. Därför har en återställning och en mindre upprustning av parken genomförts.

Genomförda åtgärder

 • Parkens ursprungliga utformning har bevarats och förbättringar har gjorts som bland annat gör parken mer tålig.
 • Slänterna i parken har förstärkts för att klara slitage och motverka erosion.
 • Förutsättningarna för växterna har förbättrats samtidigt som den redan blomsterrika parken har fått fler blommande buskar och träd med en större variation över året.
 • Förbättringsåtgärder för att förhindra att vatten blir stående i parkens lågpunkter har gjorts.
 • Sittplatser har förnyats
 • Lekutrustning har rustas upp och fallskyddsunderlag bytts ut.
 • Under soliga dagar blir det lätt varmt i parken och därför har ett solskydd satts upp över lekplatsens sandlåda.

Dialog med parkens besökare

Inför upprustningen samlade stadsdelsförvaltningen in synpunkter från parkens besökare genom en webbenkät med frågor om vad de tycker är det bästa med parken i dag och vad som skulle kunna bli bättre. Närmare 150 personer svarade på enkäten. Synpunkterna blev en del i arbetet med att ta fram programförslaget för parkens upprustning.

Tidsplan

 • Programförslag togs fram våren 2019.
 • Projektering utfördes 2019–2020.
 • Byggstart i augusti 2020.
 • Klart sommaren 2021.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Liljeholmen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad