Visionsbild för Magelungsvägen, sedd från trottoaren under Parkbron mot öster och Nykroppagatan.
Visionsbild för Magelungsvägen, sedd från trottoaren under Parkbron mot öster och Nykroppagatan. Illustration: White arkitekter/Stadsbyggnadskontoret.
Projekt Planerat

Magelungens strand

Farsta strand

Ny bebyggelse möjliggörs mellan Farsta och Fagersjö med 900 nya bostäder, tre förskolor och nya mötesplatser längs Magelungens strandpromenad och en omvandling av Magelungsvägen till en stadsgata.

Fler bilder

Visionsbild för Magelungsvägen, sedd från Nykroppagatans bro mot Fagersjö.
Visionsbild för Magelungsvägen, sedd från Nykroppagatans bro mot Fagersjö. Magelungsvägen byggs om till gata med stadskaraktär. Illustration White/Stadsbyggnadskontoret.
Visionsbild från Fågelviksbacken, sedd mot väster: Tvärgata B och kvarter 3 till höger i bilden.
Visionsbild från Fågelviksbacken, sedd mot väster: Tvärgata B och kvarter 3 till höger i bilden. Illustration: White arkitekter/Stadsbyggnadskontoret.
Situationsplan över planområdet.
Situationsplan över planområdet. Illustration White/Stadsbyggnadskontoret.

Projektfakta

Planförslaget består av tre grupper av kvarter med varierade byggnadshöjder som är högre och slutna mot Mage­lungsvägen och öppna mot sjön. Mellan kvarte­ren bevaras naturmark som är en viktig del av de ekologiska spridnings­vägarna i Hanvedenkilen och längs Magelungen. Detaljplanen ger möjlighet till tre förskolor i naturnära läge.

Magelungsvägen byggs om till ett urbant stråk med fortsatt god framkomlighet för regional trafik, med cykelstråk för cykelpendling, flera busshållplatser och möjlig­heter till lokaler i bottenvåningen.

Detaljplanens trafiksystem ska uppmuntra gång, cykling, kollektivtrafikresande och kombinationsresor – ett trafik­­system som underlättar vardagsresor. Delar av Fågelviksbac­ken blir lågfartsgata med angöringsmöjlighet till befintliga och nya bostäder. Övriga delar har fortsatt fokus på gående och cyklande parkbesökare.

Nya mötesplatser utvecklas längs Magelungens strandpromenad; den sluttande gräsplanen söder om Nykroppagatan, Skogsparken i mitten av planområdet och bryggor vid vattnet. En ny gång- och cykelbro över Magelungsvägen och Nynäsbanan kopplar ihop Magelungens strand och Fagersjö med Fagersjö­skogen och västra Farsta samt Hög­dalen.

En viss del av den tillkommande bebyggelsen planeras inom strand­skyddsområdet för att uppnå en kontinuerlig koppling mellan Fagersjö och Farsta i enlighet med gällande översiktsplan samt som bullerskydd för parken.

Farsta ett fokusområde

Syftet med detaljplanen är att utveckla Magelungens strand till en sammankopplande urban länk mellan stadsdelarna Farsta och Fagersjö med Magelungsvägen som ett transport­effektivt urbant stråk och Mage­lun­gens parkmiljö som den samlande mötes­platsen.

Vidare syftar detaljplanen till att genom en effektiv markanvänd­ning, naturmarkens bevarande och tillkommande ekosystem­tjäns­ter främja de ekologiska sambanden i Hanvedenkilen och längs Magelungen så att tysta gröna kvaliteter blir tillgängliga för fler.

En ny årsring gestaltas medvetet genom ett sammanhållet lugnt arkitektoniskt helhetsintryck där detaljerna utformas med omsorg och kvalitet.Staden utreder möjligheten att bygga 750 -1000 bostäder med goda boende­kvaliteter i blandade upp­låtelseformer med kvartersgemensamma funktioner för en trygg och tillitsskapande närmiljö, samt säkra behovet av förskolor och lokaler för olika verksamheter.

Detaljplanen bidrar till att nå bostadsmålet om 140 000 bostäder till 2030. Den bidrar till arbetet för en sammanhållen stad då till­gänglig­heten till stadskvaliteter samt rörelse och utbyte mellan Fagersjö och Farsta ökar.

Tidplan

  • Samråd hölls 20 november 2018 till 18 januari 2019
  • Samrådsredogörelse, kvartal 1 2021
  • Granskning, preliminärt kvartal 4 2021
  • Antagande, preliminärt kvartal 2 2022
  • Beräknad byggstart, 2023

Byggaktörer

Planarbetet leds av stadsbyggnadskontoret som till detaljplanen tagit fram en övergripande strukturplan och ett kvalitetsprogram för planområdet. Exploateringskontoret har markanvisat 800 bostäder till Erik Wallin AB, Familjebostäder AB, Folkhem Trä AB, Maxera Bostads AB och Primula Byggnads AB och tagit fram utredningar och förslag rörande allmän platsmark. Byggaktörer och arkitekter har formgivit förslag för kvarteren och bidragit med utredningar.

Planområde

Magelungens strand, en del av Farsta 2:1, ligger mellan sjön Magelungen och Magelungsvägen och sträcker sig från Havsörnsvägen och kvarteret Mätdonet i Fagersjö, till Nykroppagatan.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Anna Olmårs

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Mattias Sjöberg

Projektledare, exploateringskontoret

Jenny Schönning

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad