Granskningsförslag Mälaräng

Bilder (tidiga skisser) i granskningsförslag

Tidig skiss som visar ett exempel på bottenvåning med lokaler för verksamheter och cykelrum i Mälaräng. Joliark
Tidig skiss som visar fasad mot Slättgårdsvägen sett från väster. Joliark
Tidig skiss som visar drivmedelsstation sedd från Södertäljevägen. Arkoo
Tidig skiss som visar bebyggelse mot Bredängsvägen. Idén är att skapa ett torg och en entré till Mälaräng. Vera Arkitekter
Tidig skiss som visar ett förslag på bebyggelse på södra sidan av Bredängsvägen skulle kunna utformas. Vera Arkitekter
Tidig skiss på hur bottenvåningarnas fasader skulle kunna gestaltas för ett publikt innehåll som bidrar till gatulivet. Kirsh + Dereka
Tidig skiss som visar Slättgårdsvägen sett från öster. Tengbom
Tidig skiss på hur smalt bostadshus närmast motorvägen skulle kunna se ut. Ettelva arkitekter
Tidig skiss som visar fasaden in mot den lugnare stadsmiljön i Mälaräng. Bredängsvägen från nordväst. Ettelva arkitekter
Tidig skiss som visar Stockholmshus och två sammanbyggda hus med olika höjd på bottenvåningarna. ÅWL Arkitekter
Illustrationsplan. Landskapslaget.
Bild från modell över Mälaräng
Förslag till ny utformning Slättens gårds park. Landskapslaget

Här presenterar vi granskningsförslaget och vad som är nytt sedan samrådet. Mellan den 25 april och 23 maj 2018 kan du lämna synpunkter på förslaget. På medborgarkontoret i Skärholmen finns en fysisk modell att kika på. Välkommen!

Mälaräng på Granskning

Officiell benämning: Sätra 2:1
Diarienummer: dp 2016-15389
Granskning: 25 april till och med 23 maj 2018
Stadsdelar: Bredäng, Mälarhöjden och Fruängen

Granskningsförslag Mälaräng

Detaljplanen syftar till att omvandla området kring Bredängs trafikplats till en funktionsblandad och levande stadsmiljö, som bidrar till att koppla samman Bredäng, Mälarhöjden och Västertorp.

Planförslaget möjliggör cirka 1100 bostäder, en ny skola, två nya förskolor, en flyttad drivmedelstation, ytor för handel- och småindustri samt lokaler för centrumändamål. Parken Slättens gård utvecklas och en lugnare ljudmiljö skapas.

Synpunkter på förslaget?

Ta del av förslaget och lämna synpunkter skriftligt före 23 maj 2018.
Ange förslagets diarienummer dp 2016-15389.

Adress: 
Stockholms stadsbyggnadsnämnd
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm

alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Här visas förslaget

Planförslaget visas på medborgarkontoret i Skärholmen, Bredholmsplan 2, samt vid stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4. (Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på stadsbyggnadsexpeditionen.)

Vill du ta del av förslaget digitalt hittar du det här stockholm.se/detaljplaner.

Vad är nytt?

Trafiksäkerhet

Vi har arbetat vidare med de frågor som rör trafikstruktur, risker och buller och säkerställt trafiksäkerheten i området.För att förbättra kapaciteten föreslås nu signalkorsning istället för en cirkulationsplats vid trafikplatsen.

Miljö

Buller och luftens kvalitet har undersökts. Luften är särskilt dålig intill Södertäljevägen där förlängning av cykelstråket planeras. Nu finns ett förslag till ett breddat alternativt cykelstråk längs med Eksätravägen.

Kultur

En kulturmiljöutredning kring Slättens gård har tagits fram.
Denna och övriga utredningar hittar du i Bygg- och plantjänsten.

Skolan

Vi har arbetat med färgsättningen. Mellan Slättens gård och den planerade skolan har mer vegetation och fler äldre träd bevarats.

Ny förskola

För att möta behovet som finns av förskoleplatser planeras ytterligare en förskola. Placeras mellan två tjockhus.

Cykel

Cykelstråket är ändrat och förslaget nu tar hänsyn till Ellevios el-ledningar. Två alternativ finns och planen möjliggör en dragning längs Eksätravägen.

Luftkvalitet

Luftkvalitén i området är utredd och ny bebyggelse kommer klara de krav som finns. Ventilation till husen kommer vändas från Södertäljevägen.

Övrigt

Ett kvarter har blivit mindre, till förmån för fortsatt samplanering (spårväg syd).

Bild från modell över Mälaräng

Uppdaterad