Illustration: Veda arkitekter
Illustration: Veda arkitekter
Projekt Planerat

Maskinhall vid Rågsvedsvägen

En verksamhet för maskinuthyrning planeras i ett område söder om Rågsvedsvägen. Planen väntas antas under hösten 2020.

Om projektet

Efter beslut i exploateringsnämnden 2013 gavs markanvisning för ett område söder om Rågsvedsvägen till Itex Rental. De planerar för maskinuthyrning i området och stadsbyggnadskontoret har nu ett förslag till detaljplan där en sådan verksamhet ryms. Syftet är bland annat att skapa nya arbetsplatser i söderort.

För verksamheten behövs en byggnad i två till tre våningar på cirka 2 500 kvadratmeter med bland annat maskinhall, uthyrning och personalutrymmen. Övriga ytor inom planområdet kommer framförallt att användas för uppställning av fordon och teknisk anläggning.

I området finns idag en fotbollsplan som nu föreslås ersättas av den nya verksamheten. En del naturmark kommer att asfalteras vilket kommer att kompenseras. Till exempel planeras placering av nedtagna träd i närområdet.

Tidplan

  • Samråd: 17 september - 29 oktober 2019
  • Granskning av detaljplanen: 10 juni - 21 juli 2020
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: hösten 2020. Detaljplanen överklagas. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet
  • Laga kraft: 9 mars 2021.
  • Byggstart: Under 2023
Den föreslagna verksamheten vid Rågsvedsvägen. Illustration: Veda arkitekter
Den föreslagna verksamheten vid Rågsvedsvägen. Illustration: Veda arkitekter
Ungefärligt planområde markerat i rött.
Ungefärligt planområde markerat i rött.
Situationsplan över planområdet.
Situationsplan över planområdet.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Elana Svanström

Projektledare, exploateringskontoret

Tony Andersson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Nyheter

Uppdaterad