dcsimg
Ett Hem på Sköldungagatan 2, vars befintliga verksamhet avses utvecklas inom grannbyggnaden (till vänster utanför bild)
Ett Hem på Sköldungagatan 2, vars befintliga verksamhet avses utvecklas inom grannbyggnaden (till vänster utanför bild).
Projekt Planerat

Musikhus och hotell för världsartister

Östermalm

Förslag till detaljplan för att bekräfta befintlig verksamhet, utveckla hotellet Ett hem samt etablera musikförlag i fastigheterna Sånglärkan 1 och 12 på Sköldungagatan 2, 4 och 6 i Lärkstaden.

Bilder

Flygvy över fastigheterna, vy mot öster.
Flygvy över fastigheterna och tänkt verksamhet, vy mot öster.

Projektfakta

Fastigheten Sånglärkan 1, består av det befintliga hotellet Ett Hem på Sköldungagatan 2, och tidigare Sånglärkan 12 på Sköldungagatan 4 och 6, och är bebyggd med tre byggnader.

Utveckling av hotellet Ett hem till musikhus och boende för världsartister

Sånglärkan 12 förvärvades under sommaren 2018 av företagen och personerna bakom Max Martin Music och hotellet Ett Hem. Fastighetsägarna vill tillsammans utveckla fastigheten genom att etablera ett musikhus för världsartister och utöka den befintliga verksamheten Ett Hem.

Ett Hem erbjuder med sina tolv rum ett personligt alternativ till det vanliga lyxhotellet. En plats där gästerna kan känna sig hemma och uppleva hur byggnaden en gång användes. Hotellet har rönt stor uppmärksamhet för sitt unika koncept såväl i Sverige som internationellt.

Verksamheten önskar nu utvecklas med ytterligare fler hotellrum inom byggnaden på Sköldungagatan 4. Tillsammans med musikverksamheten kan hotellet möta de kraven på arbetsro, service och enskildhet som krävs för att locka artister till Stockholm.

Även internationella affärskvinnor och -män liksom turister med höga krav på service och tillgänglighet välkomnas och ges möjligheter att uppleva Stockholms stads- och kulturliv.

Max Martin Music musikförlag etablerar i Sverige

Verksamheterna Max Martin Music och lyxhotellet Ett hem ska försörja och stötta varandra i ett unikt erbjudande som bara återfinns i internationella storstäder.

Max Martin Music, Sveriges största musikproducent, önskar också flytta musikförlagsverksamheten till Stockholm, den är idag till stor del lokaliserad i Los Angeles, USA. Musikförlaget ska etableras inom byggnaden på Sköldungagatan 6.

Omsorgsfull renovering

I förslaget till plan föreslås en omsorgsfull renovering och skydds- och varsamhetsbestämmelser för ett långsiktigt bevarande av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna. Planförslagets ambition att på en gång utveckla och bibehålla Lärkstadens bostadskaraktär och arkitektoniska särart stämmer väl överens med stadens intention att säkerställa områdets kulturhistoriska värde.

Nybyggda musikstudios i gamla arkitekthögskolan

Det geografiska läget i Lärkstaden, i nära anslutning till de musikstudios som nu byggs inom kvarteret Domherren, det så kallade A-house (f.d. arkitekthögskolan), är avgörande för verksamheten.  

Varför? 

I oktober 2018 inkom fastighetsägaren Herrsunda Holding AB med en begäran om planändring för ändrad användning och för att bekräfta planstridiga byggrätter samt bygga en mindre gårdsbyggnad inom fastigheten Sånglärkan 1.

Ett musikförlag och hotellverksamhet i kombination kan locka ett internationellt affärsmässigt och musikaliskt toppskikt till Stockholm. Stadsbyggnadskontoret är positivt till förslaget som kan bidra till att stärka Stockholms näringsliv och stödja en positiv utveckling av Lärkstaden som levande stadsdel och kulturmiljö.

Tidplan

  • Samråd: december 2019
  • Granskning: maj 2020
  • Antagande september 2020

Det här är inblandade aktörerna

Fastighetsägare och byggherre är Herrsunda Holding AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Susanna Stenfelt

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad