Ett Hem på Sköldungagatan 2, vars befintliga verksamhet avses utvecklas inom grannbyggnaden (till vänster utanför bild)
Ett Hem på Sköldungagatan 2, vars befintliga verksamhet avses utvecklas inom grannbyggnaden (till vänster utanför bild).
Projekt Pågående

Musikhus och hotell för världsartister

Östermalm

Detaljplan för att utveckla hotellet Ett hem samt etablera musikförlag i fastigheterna Sånglärkan 1 och på Sköldungagatan 4 och 6 i Lärkstaden. Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Bilder

Sköldungagatan 6 och 4 fasader med rekonstruerade fönster och ny markgestaltning enligt planförslag.
Sköldungagatan 6 och 4 fasader med rekonstruerade fönster och ny markgestaltning enligt planförslag.
Bilden visar husets trädgård.
Perspektiv mot gården och byggnadens trädgård.
Flygvy över fastigheterna, vy mot öster.
Flygvy över fastigheterna och tänkt verksamhet, vy mot öster.

Projektfakta

Fastigheten Sånglärkan 1, består av två byggnader på Sköldungagatan 4 och 6. Fastighetsägaren Herrsunda Holding AB vill utveckla fastigheten genom en utökad användning för kontor och hotell.

Musikhus och boende för världsartister

Sånglärkan 12 förvärvades under sommaren 2018 av företagen och personerna bakom Max Martin Music och hotellet Ett Hem. Fastighetsägarna vill tillsammans utveckla fastigheten genom att etablera ett musikhus för världsartister och utöka den befintliga verksamheten Ett Hem med fler rum på Sköldungagatan 4.

Max Martin Music musikförlag etablerar i Sverige

Verksamheterna Max Martin Music och hotellet Ett hem ska försörja och stötta varandra. Max Martin Music ska etableras inom byggnaden på Sköldungagatan 6.

Kulturhistoriskt skydd

Byggnaderna kommer att genomgå en omsorgsfull renovering. I syfte att långsiktigt bevara de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna har skydds- och varsamhetsbestämmelser införts i detaljplanen. Planens ambition, att på en gång utveckla och bibehålla Lärkstadens bostadskaraktär och arkitektoniska särart, stämmer väl överens med stadens intention att säkerställa områdets kulturhistoriska värde.

Gårdarna vid huset ska bli mer gröna med en orangeribyggnad uppförs inom Sköldungagatan 4.

Nybyggda musikstudios i gamla arkitekthögskolan

Det geografiska läget i Lärkstaden, i nära anslutning till de musikstudios som nu byggs inom kvarteret Domherren, det så kallade A-house (f.d. arkitekthögskolan), är avgörande för verksamheten. 

Tidplan

  • Samråd: 22 oktober–3 december 2019.
  • Granskning: 19 februari–17 mars 2020. Planförslaget visas i Fyrkanten, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4.
  • Antagande kvartal 2 2020.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 17 september 2020.

Inblandade aktörer

Fastighetsägare och byggherre är Herrsunda Holding AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingarna.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad