dcsimg
Ett Hem på Sköldungagatan 2, vars befintliga verksamhet avses utvecklas inom grannbyggnaden (till vänster utanför bild)
Ett Hem på Sköldungagatan 2, vars befintliga verksamhet avses utvecklas inom grannbyggnaden (till vänster utanför bild).
Projekt Planerat

Musikhus och hotell för världsartister

Östermalm

Förslag till detaljplan för att utveckla hotellet Ett hem samt etablera musikförlag i fastigheterna Sånglärkan 1 och på Sköldungagatan 4 och 6 i Lärkstaden.

Bilder

Sköldungagatan 6 och 4 fasader med rekonstruerade fönster och ny markgestaltning enligt planförslag.
Sköldungagatan 6 och 4 fasader med rekonstruerade fönster och ny markgestaltning enligt planförslag.
Sköldungagatan 4 och 6, planförslag med växthus och ny grön gårdsgestaltning.
Sköldungagatan 4 och 6, planförslag med växthus och ny grön gårdsgestaltning.
Flygvy över fastigheterna, vy mot öster.
Flygvy över fastigheterna och tänkt verksamhet, vy mot öster.

Projektfakta

Fastigheten Sånglärkan 1, består av två byggnader på Sköldungagatan 4 och 6. Fastighetsägaren Herrsunda Holding AB vill utveckla fastigheten genom en utökad användning för kontor och hotell.

Musikhus och boende för världsartister

Sånglärkan 12 förvärvades under sommaren 2018 av företagen och personerna bakom Max Martin Music och hotellet Ett Hem. Fastighetsägarna vill tillsammans utveckla fastigheten genom att etablera ett musikhus för världsartister och utöka den befintliga verksamheten Ett Hem med fler rum på Sköldungagatan 4.

Max Martin Music musikförlag etablerar i Sverige

Verksamheterna Max Martin Music och hotellet Ett hem ska försörja och stötta varandra. Max Martin Music ska etableras inom byggnaden på Sköldungagatan 6.

Omsorgsfull renovering

I förslaget till plan föreslås en omsorgsfull renovering och skydds- och varsamhetsbestämmelser för ett långsiktigt bevarande av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna. Planförslagets ambition att på en gång utveckla och bibehålla Lärkstadens bostadskaraktär och arkitektoniska särart stämmer väl överens med stadens intention att säkerställa områdets kulturhistoriska värde.

Gårdarna vid huset planeras bli mer gröna med ett orangeri eller ett växthus.

Nybyggda musikstudios i gamla arkitekthögskolan

Det geografiska läget i Lärkstaden, i nära anslutning till de musikstudios som nu byggs inom kvarteret Domherren, det så kallade A-house (f.d. arkitekthögskolan), är avgörande för verksamheten. 

Tidplan

  • Samråd: 22 oktober–3 december 2019.
  • Granskning: 19 februari–17 mars 2020. Planförslaget visas i Fyrkanten, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4.
  • Antagande kvartal 2 2020.

Inblandade aktörer

Fastighetsägare och byggherre är Herrsunda Holding AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Susanna Stenfelt

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad