dcsimg
Norr Mälarstrands parkstråk augusti 2019. Foto: Stockholms stad
Projekt Pågående

Norr Mälarstrands parkstråk rustas upp

Kungsholmen

Norr Mälarstrands parkstråk är i slutskedet av den upprustning som pågått under två år. Syftet med upprustningen är att knyta an till stråkets kulturhistoriska värden samtidigt som det behålls grönt och blir mer slitagetåligt.

Projektfakta

Bakgrund

Norr Mälarstrand är det internationellt kända parkstråk som löper utmed Kungsholmens strandlinje mellan Rålambshovsparken i väster och Kungsholms torg i öster. Parkstråket anlades i början av 1940-talet och är ett av de finaste exemplen på den så kallade Stockholmsstilen eller Stockholmsskolan. Syftet då var att skapa en stilisering av mälarlandskapet med inhemska växter och träd såsom exempelvis björk, ask, al och lönn. Ursprungligen var stråket planterat med de olika trädarterna ”sektionsvis” utmed stråket för att skapa variation och ge olika delar av stråket olika karaktärer som återspeglade olika landskapstyper. Man visade också en stor omsorg om detaljer i parkutrustning, räcken och andra tillskott.

Norr Mälarstrands parkstråk, liksom parker och grönområden i övrigt, behöver förnyas och rustas upp efterhand. Träd blir för gamla, markpartier eroderar och underlag och utformning behöver planeras för ökande besöksantal. Det stora användandet medför att slitaget på parkstråket är högt. Under årens lopp har flera av stråkets buskage bytts ut mot modernare typer som på många sätt fyller sitt syfte, men som inte lyckas förmedla intrycket av Mälardalsnatur. På liknande sätt har träd planterats in på platser som inte helt stämmer in med den ursprungliga idén för stråket. Det har bland annat medfört att siktlinjer och utblickar försvunnit.

Program för upprustning

Ett program för upprustning togs fram under 2015 med syfte att göra parkstråket mer slitagetåligt samtidigt som dess ursprungliga, mycket höga, arkitektoniska värden beaktas och om möjligt förstärks. Målet med upprustningen är inte att genomföra stora förändringar utan att återknyta dagens parkstråk med ett mer historiskt korrekt utseende som är mjukare och mer likt Mälardalens natur- och kulturlandskap. Samtidigt behöver det bättre klara av det slitage som naturligt kommer av att stråket är ett av de mest använda i Stockholm. Programmet innebär att gångvägen, parkmöbler och belysningen ska förnyas. Träd och buskar ses över och i vissa fall föryngras. Även strandskoningen renoveras i några delar. Parkstråket ska behålla sin gröna karaktär.

Beslut om godkännande av program och upprustning för Norr Mälarstrands parkstråk fattades på det öppna sammanträde som Kungsholmens stadsdelsnämnd höll den 4 februari 2016. En medborgardialog genomfördes i juni 2015 där förslag till åtgärder presenterades för allmänheten. Programmet som beskriver mål och åtgärder i sin helhet finns som pdf via länk längre ner på denna sida.

Buskagen ersätts med vildrosor och ängsmark

Flera befintliga buskage med i huvudsak vildrosor, slån och hagtorn ska ersättas. När man ser gamla bilder från Norr Mälarstrands parkstråk kan man också se stråk av ängsmark med prästkragar och andra ängsblommor. Vackra inslag som inte funnits här på många år. Naturkaraktären med vildrosor och stråk av ängsmark är något vi vill återskapa samtidigt som vi vill återta viktiga siktlinjer och utblickar över Riddarfjärden. Ambitionen är att stråket ska bli grönare och vi planterar därför ny strandvegetation som kompletterar den befintliga. Växterna i och runt den lilla, och i nuläget igenvuxna dammen kommer som exempel att bytas.

Nedtagning av träd och nya träd planteras

Trots att drygt 80 år har förflutit från parkens anläggande är stora delar av parkens intentioner, form, funktion, växtmaterial och byggda strukturer fortfarande kvar. I den mindre skalan har dock en hel del förändrats; detaljer och detaljering har i olika utsträckning gått förlorade och en del, framförallt växtmaterial, har tillkommit. Under åren som gått har andra träd planterats in som inte tillhör parkstråkets ursprungliga gestaltningsidé. Däribland en grupp med popplar som planterats under 1970- och 1980-talet och som nu tagits ned och gjort att det bildats ett kalt parti. Vi har även tagit ned björkar som på olika sätt mått dåligt, varit dåligt utvecklade eller haft skador. Till hjälp i detta arbete har vi använt oss av originalritningar. Äldre foton över parken har fungerat som ett komplement till ritningarna för att verifiera förändringar som skett.

Flera av de nedtagna träden kommer att ersättas och vi har även sett detta som ett läge då vi kan skapa en större åldersvariation i trädbeståndet. Idag är många träd jämngamla eftersom huvuddelen av träden planterades när parkstråket anlades för omkring 80 år sedan. Särskilt björkar är vid den åldern inne i sitt livs slutfas och vi ser det därför som nödvändigt att plantera in nya träd som har tid att växa till sig inför den tid som kommer om 10-15 år då de ursprungligen planterade björkarna kommer att börja dö av åldersskäl.

Antalet träd som tagits ned utmed Norr Mälarstrand under 2017 och 2018 är 44 stycken varav 22 stycken har återplanterats. I de återstående delarna av stråket kommer en handfull träd att tas ned, träd som är sjuka eller som behöver tas ned av säkerhetsskäl.

Ny asfaltsbeläggning för att klara ökat slitage

Vi kommer att förnya gångstråket så som i de nyligen rustade etapperna, med ny asfaltsbeläggning, en grusremsa för joggare och små räcken som skydd för de nyplanterade strandväxterna. Asfalten och joggingremsan är avsteg från ursprungsförslaget, men som anses nödvändiga ur slitagesynpunkt.

Tidplan

Parkstråket kommer att rustas etappvis 2017 - 2019. Projektet är planerat att avslutas hösten 2019 då samtliga åtgärder ska vara genomförda. 

Just nu

Nu pågår upprustning av projektets sista etapp, det vill säga området närmast Smedsuddsvägen.

Ansvarig

Kungsholmens stadsdelsförvaltning ansvarar för projektet.

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad