Projekt Planerat

Norrbackatäppan rustas upp och utvecklas

Vasastaden

Parken har förnyats för att möta områdets ökade behov av attraktiva miljöer för lek och vistelse. Merparten av parken öppnades upp under sommaren 2020, men några mindre arbeten kvarstår.

Projektfakta

Norrbackatäppan är en kvarterspark belägen mellan Norra stationsgatan och Norrbackagatan. Parken är nästan helt omgärdad av bebyggelse och har karaktär av en bostadsgård. Två förskolor samt en skola ligger i direkt anslutning och en del av parken används också som skolgård. Norrbackatäppan fick sin nuvarande utformning på 1970-talet och bara mindre tillägg har gjorts sedan dess. Parken är relativt stor men den är sliten och svår att orientera sig i. Berg i dagen samt utfyllnad med sprängsten gör delar av parken svårtillgänglig och entréerna till parken är otydliga. Några mindre ytor för lek och bollspel finns, i övrigt består parken av gräsytor, mindre träd och buskage.

Bara ett kvarter från Norrbackatäppan växer nya Hagastaden fram. Totalt planeras för omkring 6000 nya bostäder. Det nya parkstråket i Hagastaden, med plats för lek och rekreation, kommer dock inte att kunna tas i bruk förrän omkring 2023-2024. Under några år kommer Norrbackatäppan att vara den närmst belägna lekplatsen för Hagastadens nya invånare, det är därför särskilt angeläget att genomföra en förnyelse av parken.

Ett program för parkens upprustning är framtaget och antaget av Norrmalms stadsdelsnämnd i mars 2018.

Tidplan

Arbeten startade i juni 2019 och merparten av parken öppnades upp under sommaren 2020. Mindre arbeten kvarstår och gräsytorna kommer hållas avstängda ett tag till för att det ska hinna växa sig frodiga och tåla trampet från många fötter.

Ansvarig

Norrmalms stadsdelsförvaltning i samarbete med exploateringskontoret, utbildningsförvaltningen och Svenska Bostäder.

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Norrmalms stadsdelsförvaltning

Uppdaterad