Projekt Genomfört

Norrbackatäppan rustas upp och utvecklas

Vasastaden

Parken har förnyats för att möta områdets ökade behov av attraktiva miljöer för lek och vistelse. Merparten av parken öppnades upp under sommaren 2020, men några arbeten kvarstår.

Projektfakta

Bakgrund

Norrbackatäppan är en kvarterspark belägen mellan Norra Stationsgatan och Norrbackagatan. Parken är nästan helt omgärdad av bebyggelse och har karaktär av en bostadsgård. Två förskolor samt en skola ligger i direkt anslutning och en del av parken används också som skolgård.

Parken var innan upprustningen sliten, på sina håll otillgänglig och svår att orientera sig i. Under några år kommer Norrbackatäppan också att vara den närmast belägna lekplatsen för vissa av Hagastadens nya invånare, vilket var en ytterligare anledning till att det var angeläget att genomföra en förnyelse av parken.

I mars 2018 antog Norrmalms stadsdelsnämnd ett program för parkens upprustning och sommaren 2020 kunde den nya upprustade parken öppna. I samband med att programmet togs fram genomförde stadsdelsförvaltningen en medborgardialog med allmänheten och närliggande verksamheter. 

Genomförda åtgärder

 • Ny småbarnslek med sandlåda, gungor, små marknadsstånd för att leka affär i samt lekställning med rutschkana.
 • För de större barnen finns en utmanande hinderbana, scen samt en boll- och lekplan.
 • Vattenlek i form av ett hus.
 • För mer stillsamt samvaro i parken finns nya parksoffor och bord, solsängar och hammockar i både sol och skugga.
 • Stadsodling öppen för närboende och andra intresserade. Brukaravtal är tecknat med stadsdelsförvaltningen.

Tillgänglighet och miljötänk har varit ledande i utformningen av parken. Täppan uppe på höjden har fått en ramp, det finns bänkbord med plats för rullstol samt tillgänglighetsanpassad gunga och sandlek med ryggstöd.

Trä, natursten, tegel och barkytor är naturmaterial som genomgående finns i parken där vi försökt minimera användandet av material med negativ miljöpåverkan. I parken finns också växter som attraherar pollinerare så som humlor, bin och fjärilar. En regnplantering har anlagts, som vid skyfall kan ta hand om regnvatten och minska risken för översvämmade brunnar.

Kvarstående åtgärder

 • Gräs- och planteringsytor kommer delvis vara avstängda för att växtligheten ska få etablera sig. Denna typ av avstängningar kommer vintertid behöva göras regelbundet, för att låta växtligheten få vila under dess mest känsliga perioder.
 • Dagvattenplanteringen förbättras.
 • Kompletteringar av växter i planteringsytorna.
 • Gräsmattan uppe på täppan rullas ut.
 • Lekplatsen i mitten av Norrbackagatan flyttas mot intilliggande fastighets fasad, för att skapa en tryggare och säkrare gatumiljö. Nya träd och planteringar tillkommer.

Begränsad framkomlighet under byggtiden

Norrbackagatan kommer vara delvis avstängd fram till våren 2022. Framkomligheten kommer vara begränsad men det kommer gå att använda delar av sträckan under byggtiden.

Byggskyltar och hänvisningar finns på plats. 

Tidplan

 • Anläggningsarbetena startade i juni 2019 och merparten av parken öppnades upp under sommaren 2020.
 • Kvarstående åtgärder genomförs fram till sommaren 2022.

Ansvarig

Norrmalms stadsdelsförvaltning i samarbete med exploateringskontoret, utbildningsförvaltningen och Svenska Bostäder.

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Norrmalms stadsdelsförvaltning

Uppdaterad