Illustrerad flygvy.
Projekt Planerat

Ny bebyggelse vid Bromma Kyrkväg

Bromma Kyrka

En ny småskalig bebyggelse planeras inom fastigheterna Lillskogen 45 och 46 vid Bromma Kyrkväg i Bromma Kyrka.

Projektfakta

Radhus och parhus

Planen är att möjliggöra en småskalig bostadsbebyggelse i Bromma Kyrka. Inom planområdet föreslås två villor ersättas med radhus och parhus. Radhus finns i mindre omfattning i stadsdelen idag och förslaget bedöms därför bli en värdeskapande komplettering till befintligt bostadsbestånd.

Planområdet gränsar i öster till skogbevuxen naturmark, i norr till Lillskogsgränd, i söder till Bromma Kyrkväg och i väster till bostadstomter. Den nya bebyggelsen ska ta hänsyn till befintlig bebyggelsekaraktär i området. Totalt beräknas cirka 10 bostäder rymmas inom planområdet. Dessutom planeras ett allmänt gångstråk från Bromma Kyrkväg till skogen i öster. En sådan koppling saknas idag.

Tidplan

  • Start-PM april 2020.
  • Samråd 26 januari-8 mars 2021.
  • Granskning 14 september–18 oktober 2022.
  • Antagande 15 december 2022.

Byggaktör

Ekonomiska föreningen Bromma Kyrkby.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Två tvåvåningshus med träd och människor framför, illustration.
Vy från innergården.
Två tvåvåningshus med gräsmatta och växthus framför, illustration.
Vy från baksidan.
Flera tvåvåningshus omgivna av gräs och träd, illustration.
Flygvy.

Kontakt

Martin Bretz

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad