Illustration över husen
Flygvy över planområdet från sydväst (Ateljé Nord).
Projekt Planerat

Ny bebyggelse vid Bromma Kyrkväg

Bromma Kyrka

En ny småskalig bebyggelse planeras inom fastigheterna Lillskogen 5, 45 och 46 vid Bromma Kyrkväg i Bromma Kyrka.

Projektfakta

Radhus och mindre flerfamiljshus

Planen är att möjliggöra en småskalig bostadsbebyggelse i Bromma Kyrka. Inom planområdet föreslås tre villor ersättas med radhus samt ett mindre flerfamiljshus. Denna typ av bostadsbebyggelse finns idag inte i någon större utsträckning i Bromma Kyrka och kan därför bli en värdeskapande komplettering.

Planområdet gränsar i öster till skogbevuxen naturmark, i norr till Lillskogsgränd, i söder till Bromma Kyrkväg och i väster till bostadstomter. Den nya bebyggelsen ska ta hänsyn till befintlig bebyggelsekaraktär i området. Totalt beräknas cirka 25 bostäder rymmas inom planområdet. Dessutom planeras ett allmänt gångstråk från Bromma Kyrkväg till skogen i öster. En sådan koppling saknas idag.

Tidplan

  • Start-PM april 2020
  • Samråd 26 januari-8 mars 2021
  • Granskning planeras äga rum under perioden 24 aug – 20 sept 2022.
  • Antagande december 2022.

Byggaktör

Ekonomiska föreningen Bromma Kyrkby.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Martin Bretz

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad