Vy från Fredrika Bremers Gata. Illustration Max Arkitekter
Vy från Fredrika Bremers Gata. Illustration Max Arkitekter.
Projekt Pågående

Ny förskola i Fruängen

Fruängen

En ny förskola ersätter den som idag finns på fastigheten Baretten 2 i Fruängen. Projektet innebär dels att det blir fler avdelningar, dels att kraven på tillgänglighet uppfylls.

Vy från Fredrika Bremers Gata. Illustration Max Arkitekter
Vy från Fredrika Bremers Gata. Illustration Max Arkitekter.
Vy från gården. Illustration Max Arkitekter
Vy från gården. Illustration Max Arkitekter.

Projektfakta

Ny förskola med åtta avdelningar

Planen gör det möjligt att bygga en ny förskola. Förskolan som finns där idag kommer att rivas. Samtidigt rivs paviljongen som ligger på parkmarken intill. 

Krav på tillgänglighet

Den förskola som idag finns på tomten kommer att rivas eftersom den inte uppfyller kraven på tillgänglighet. Förutom att den nya byggnaden är bättre anpassad för tillgänglighet innebär projektet att antalet avdelningar ökar från sex till åtta.

Tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden att gå vidare med planarbetet: 22 februari 2018
  • Samråd: 18 september-24 oktober
  • Granskning: 22 maj – 19 juni 2019. 
    Planen visas i Fyrkanten i Tekniska Nämndhuset Fleminggatan 4.
    Planförslaget visas även i Hägersten-Liljeholmens stadsdels-förvaltning, Telefonplan 30, de tider då lokalen har öppet.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: december 2018.
  • Laga Kraft 2020-04-01. Länsstyrelsens beteckning: 404-48137-2019, Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena.

Markägare

Marken ägs av Stockholms stad och är upplåten med tomträtt till Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB. 

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och planarbetet är avslutat. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar och följa planeringsarbetet som skett.


Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad