dcsimg
Detaljplaneområdet markerat med rosa.
Projekt Pågående

Ny förskola vid Fastlagsvägen

Midsommarkransen

En befintlig förskolepaviljong ersätts av en ny, större, permanent förskola med åtta avdelningar i kvarteret Fiberpennan i Midsommarkransen.

Projektfakta

Förskola med 8 avdelningar

En befintlig förskolepaviljong har ersatts med en ny, större, permanent förskola med 8 avdelningar vid Fastlagsvägen i Midsommarkransen. Den ny förskolebyggnaden har placerats för att uppnå en så stor förskolegård som möjligt. Förskolegården beräknas erbjuda cirka 30 kvm friyta/barn och naturen erbjuder fina och pedagogiska lekmiljöer. Gården ska uppmuntra till lek och delar av marken behålls som naturmark.

I samband med att den nya förskolan byggs rustar staden upp allmän plats. Gångvägen vid förskolan byggs om för att blir mer tillgänglig. Den befintliga trappan rivs och nivåerna jämnas ut. I den anslutande gläntan utförs naturvårdsåtgärder och ett soldäck med grillplats anläggs.

Behov av förskoleplatser

Midsommarkransen är i behov av fler förskoleavdelningar. Den nya förskolan har ersatt paviljongen med en ny byggnad som möjliggör utökning av verksamheten från 4 till 8 avdelningar.

SISAB bygger

Marken har markanvisats till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) och upplåts med tomträtt. 

Tidplan

  • Samråd skedde 26 juni - 9 september 2015.
  • Granskning skedde13 - 27 oktober 2015.
  • Detaljplanen vann laga kraft i 13 januari 2016,
  • Det förberedande markarbetet startade under sommaren 2017.
  • Byggnation av förskolan påbörjades under våren 2018.
  • Det preliminära inflyttningsdatumet för förskolan är sommaren 2019 med verksamhetsstart i augusti 2019.
  • I början av 2020 påbörjar staden upprustningen av allmän plats.

Bilder

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Björn Sundström

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Alex Barsati

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad