Detaljplaneområdet markerat med rosa.
Projekt Pågående

Ny förskola vid Fastlagsvägen

Midsommarkransen

En befintlig förskolepaviljong ersätts av en ny, större, permanent förskola med åtta avdelningar i kvarteret Fiberpennan i Midsommarkransen.

Projektfakta

Förskola med 8 avdelningar

En befintlig förskolepaviljong har ersatts med en ny, större, permanent förskola med 8 avdelningar vid Fastlagsvägen i Midsommarkransen. Den ny förskolebyggnaden har placerats för att uppnå en så stor förskolegård som möjligt. Förskolegården beräknas erbjuda cirka 30 kvadratmeter friyta per barn och naturen erbjuder fina och pedagogiska lekmiljöer. Gården ska uppmuntra till lek och delar av marken behålls som naturmark.

I samband med att den nya förskolan byggs rustar staden upp allmän plats. Gångvägen vid förskolan byggs om för att blir mer tillgänglig. Den befintliga trappan rivs och nivåerna jämnas ut. I den anslutande gläntan utförs naturvårdsåtgärder och ett soldäck med grillplats anläggs.

Behov av förskoleplatser

Midsommarkransen är i behov av fler förskoleavdelningar. Den nya förskolan har ersatt paviljongen med en ny byggnad som möjliggör utökning av verksamheten från 4 till 8 avdelningar.

SISAB bygger

Marken har markanvisats till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) och upplåts med tomträtt. 

Tidplan

  • Samråd skedde 26 juni - 9 september 2015.
  • Granskning skedde13 - 27 oktober 2015.
  • Detaljplanen vann laga kraft i 13 januari 2016,
  • Det förberedande markarbetet startade under sommaren 2017.
  • Byggnation av förskolan påbörjades under våren 2018.
  • Det preliminära inflyttningsdatumet för förskolan är sommaren 2019 med verksamhetsstart i augusti 2019.
  • I början av 2020 påbörjade Stockholms stad upprustningen av allmän plats.

Bilder

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Björn Sundström

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Alex Barsati

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad