Illustration: MAX arkitekter
Projekt Pågående

Ny förskola vid Stenkilsgatan

Aspudden

Två befintliga förskolepaviljonger ersätts med en ny, större, permanent förskola med åtta avdelningar i kvarter Flyttfågeln i Aspudden.

Projektfakta

Ny förskola ersätter paviljonger

Två befintliga förskolepaviljonger ersätts med en ny, större, permanent förskola med åtta avdelningar vid Stenkilsgatan i Aspudden. Förskolan placeras nära befintlig bebyggelse i söder och placeras i samma öst-västliga riktning. I och med att skolbyggnaden placeras söder om nuvarande paviljonger öppnas parkstråket upp i norr och bildar ett mer sammanhängande stråk ner till Mälaren i väster.

Byggnaden uppförs i två våningar och förses med sadeltak för att anpassas till närliggande bebyggelse. Loftgångar anordnas på förskolans norra sida och varje avdelning får en egen entré. Loftgångarna ska också fungera som uterum för verksamheten. Tak på uthus ska utformas som vegetationstak (sedumtak).

Några av träden behöver tas bort för att den nya förskolan ska kunna placeras i kanten av parkrummet och med hänsyn till att Aspuddsparken ska kunna öppnas upp. En ambition är att träd som tas bort ersätts med nya träd.

Tidplan

  • Förskolan Flyttfågeln var på samråd årsskiftet 2014/2015.
  • Granskning genomfördes 8 juli - 19 augusti 2015.
  • Detaljplanen godkändes av stadsbyggnadsnämnden men upphävdes sedan av Länsstyrelsen. 
  • Efter åtgärder skedde en ny granskning 29 juli - 7 september 2016 och planen godkändes därefter i stadsbyggnadsnämnden i november 2016.
  • Efter en överklagan till Mark- och miljööverdomstolen vann planen laga kraft 29 september 2017. 
  • Byggstart är planerad under våren 2019.

Byggaktör

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar och det tidigare planarbetet.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Översikt ovanifrån över nya byggnaden och gården.
Situationsplan över förskolan (MAX arkitekter).
Illustration på förskolan sett från Stenkilsgatan (MAX arkitekter).

Kontakt

Nina Morling

Enhetschef, exploateringskontoret

Alex Barsati

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad