Projekt Planerat

Ny utformning av Skeppsbron

Gamla Stan

Ett arbete pågår för att se hur framtidens Skeppsbron kan se ut. Syftet är att ge mer plats för liv och rörelse.

Projektfakta

Mer liv och rörelse

Framtidens Skeppsbron ska ge mer utrymme för gående och cyklister, det ska bli bättre både ur framkomlighets-, tillgänglighets- och trafiksäkerhetssynpunkt. Samtidigt ska det finnas bra utrymme för bussar och kollektivtrafik. Utredningsarbetet som nu pågår tittar också på hur Skeppsbron kan ha mer plats för verksamheter och vistelse, hur närheten till kajen och vattnet kan lyfts fram samtidigt som de behov som boende i området har tas omhand.

Viktigt stråk för cyklister och gående

Pendlingsstråket längs med Skeppsbron och Strömbron förbinder, tillsammans med stråket över Munkbron, Södermalm med City. Det är ett av de viktigaste cykelstråken inom staden och en av få förbindelser för cyklister från hela regionen över Saltsjömälarsnittet. Samtidigt är Skeppsbron en länk mellan City, Gamla stan och Södermalm även för gående med stora turistströmmar. Därför är en bra lösning för både cykel- och gångtrafiken viktig.

Utredning pågår

Trafiknämnden fattade den 16 december 2021 beslut om fortsatt utredning för Skeppsbrons utveckling med fokus på cykel, gång och kollektivtrafik.

I det kommande utredningarbetet kommer dels en fördjupad trafikanalys att genomföras för att säkerställa kollektivtrafikens framkomlighet på Skeppsbron. Även parkeringssituationen kommer att utredas vidare för att säkerställa att boende och besökare i Gamla stan fortsatt har tillgång till parkeringsmöjligheter vid förändrad gestaltning av kajen.

Staden genomför projektet

Stockholms stad genomför projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad