Projekt Pågående

Ny restaurang- och konferensanläggning på Djurgården

Djurgården

En ny, tidsbegränsad, detaljplan gör det möjligt att modernisera befintlig spårvagnsdepå och bygga en ny anläggning för konferens och restaurang på Djurgården. Planen gäller fastigheten Skeppsholmsviken 9 med flera.

Projektfakta

Fortsatt användning av spårvagnsdepå samt ny restaurang- och konferensanläggning på Djurgården

Ny detaljplan som gör det möjligt att bygga om och fortsätta använda spårvagnsdepån på Södra Djurgården. Utöver det kommer nuvarande vattenmuseet Aquaria rivas och ersättas av en ny anläggning för restaurang och konferens.

Den nya detaljplanen föreslås är tidsbegränsad. Anledningen är att staden ser en annan användning än spårvagnsdepå i framtiden för denna mycket attraktiva plats.

Genom den tidsbegränsade användningen kan tomten där spårvagnsdepån finns idag tillsammans med Aquariatomten reserveras för en mer publik användning i framtiden, samtidigt som dagens behov kan säkerställas.

Nya behov för spårvägen 

Alkärrshallen används för service av spårvagnar som trafikerar Waldemarsudde och Kungsträdgården. Förlängning av spårvägen till den nya hållplatsen T-centralen innebär att det finns behov av fordon med större kapacitet samt ytterligare två spårvagnar. De nya spårvagnarna är längre och kräver mer plats. 

Byggnaden där vattenmuseet Aquaria ligger har reparerats i flera omgångar och nu görs bedömningen att fler åtgärder inte är försvarliga. Arrendatorn önskar därför ersätta museet med annan verksamhet. Rivning av byggnaden beräknas pågå under mars till maj 2019.

Planen innebär att siluetten och stadsbilden mot vattnet kan förändras. Taken på spårvagnsdepån kan komma att höjas, alternativt få tre taknockar istället för dagens två. Den nya detaljplanen ger också möjlighet att ställa i ordning en ny allmän plats vid vattnet, där det idag inte är möjligt för allmänheten att vistas.

Vid restaureringen ses omgivande gator och stråk över syfte att förbättra tillgängligheten för gående. 

Tidplan

  • Godkänt start-PM i stadsbyggnadsnämnden: november 2017
  • Samråd: 14 juni till och med 7 september 2018
  • Granskning: 21 november till 19 december 2018
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: första kvartalet 2019
  • Laga kraft 29 juni 2019, Länsstyrelsens beteckning 404-27104-2019.

Markägare 

Marken ägs av staden och upplåts genom ett arrendeavtal till AB Storstockholms lokaltrafik samt till Parks and Resorts. Nya avtal kommer att upprättas för att förlänga arrendet i enlighet med planens intentioner.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och är nu gällande. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar och planarbetet som gjorts.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad