dcsimg
Projekt Planerat

Ny restaurang- och konferensanläggning på Djurgården

Djurgården

En ny, tidsbegränsad, detaljplan gör det möjligt att modernisera befintlig spårvagnsdepå samt bygga en ny anläggning för konferens och restaurang på Djurgården. Förslaget berör fastigheten Skeppsholmsviken 9 med flera.

Projektfakta

Fortsatt användning av spårvagnsdepå samt ny restaurang- och konferensanläggning på Djurgården

Förslaget till ny detaljplan gör det möjligt att bygga om och fortsätta använda spårvagnsdepån på Södra Djurgården. Utöver det kommer nuvarande vattenmuseet Aquaria rivas och ersättas av en ny anläggning för restaurang och konferens.

Den nya detaljplanen föreslås vara tidsbegränsad. Anledningen är att staden ser en annan användning än spårvagnsdepå i framtiden för denna mycket attraktiva plats.

Genom den tidsbegränsade användningen kan tomten där spårvagnsdepån finns idag tillsammans med Aquariatomten reserveras för en mer publik användning i framtiden, samtidigt som dagens behov kan säkerställas.

Nya behov för spårvägen 

Alkärrshallen används för service av spårvagnar som trafikerar Waldemarsudde och Kungsträdgården. Förlängning av spårvägen till den nya hållplatsen T-centralen innebär att det finns behov av fordon med större kapacitet samt ytterligare två spårvagnar. De nya spårvagnarna är längre och kräver mer plats. 

Byggnaden där vattenmuseet Aquaria ligger har reparerats i flera omgångar och nu görs bedömningen att fler åtgärder inte är försvarliga. Arrendatorn önskar därför ersätta museet med annan verksamhet. Rivning av byggnaden beräknas pågå under mars till maj 2019.

Planförslaget innebär att siluetten och stadsbilden mot vattnet kan förändras. Taken på spårvagnsdepån kan komma att höjas, alternativt få tre taknockar istället för dagens två. En ny detaljplan ger också möjlighet att ställa i ordning en ny allmän plats vid vattnet, där det idag inte är möjligt för allmänheten att vistas.

Inom ramen för planarbetet kommer också omgivande gator och stråk att utredas i syfte att förbättra tillgängligheten för gående. 

Tidplan

  • Godkänt start-PM i stadsbyggnadsnämnden: november 2017
  • Samråd: 14 juni till och med 7 september 2018
  • Granskning: 21 november till 19 december 2018
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: första kvartalet 2019

Markägare 

Marken ägs av staden och upplåts genom ett arrendeavtal till AB Storstockholms lokaltrafik samt till Parks and Resorts. Nya avtal kommer att upprättas för att förlänga arrendet i enlighet med planens intentioner.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Martina Norrman

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad