Vy från Tegeluddsvägen. Bild: Wester + Elsner
Vy från Tegeluddsvägen. Bild: Wester + Elsner
Projekt Planerat

Flera kontor vid Tegeluddsvägen

En utveckling av befintliga fastigheter och etablering av verksamhetslokal planeras vid Tegeluddsvägen på Ladugårdsgärdet.

Inbjudan till samråd

Projektfakta

Kontor byggs om

Syftet med detaljplanen är att tillskapa mer kontorsyta genom att bygga på befintliga byggnader och terrass. Detaljplanen gör det också möjligt att uppföra en ny niovånings kontorsbyggnad som ansluter till den befintliga byggnadens västra gavel samt en mindre byggnad med centrumändamål i korsningen Tegeluddsvägen-Värtavägen. Genom utökad byggrätt för påbyggnad tillförs cirka 24 500 kvadratmeter BTA varav 1200 kvadratmeter är ämnade som publika lokaler.

Planförslaget innebär ingen förändring av den högre byggnaden inom fastigheten, det så kallade BP-huset, och befintliga byggnaderna bekräftas med användning för kontor och centrumändamål samt med skydds- och varsamhetsbestämmelser. För att nybyggnation på befintlig terrass ska vara möjlig behöver en mindre före detta matsalsbyggnad rivas.

Äldre lokaler får nytt liv

Projektet innefattar även omdaning av bottenvåning mot gata och förgårdsmark till lokaler för verksamheter, restauranger eller övrig service. Tanken här är att utveckla Tegeluddsvägen från en trafikled till ett levande urbant gaturum.

Framtida utveckling av området

Flera fastighetsägare i området kring Tegeluddsvägen har uttryckt intresse att utveckla sina respektive fastigheter i anslutning till västra delen av Tegeluddsvägen. Inom ramen för områdesplaneringen har stadsbyggnadskontoret tillsammans med berörda fastighetsägare gjort en förstudie. I den studerades hur denna del av Ladugårdsgärdet kan i framtiden utgöra en urban länk till stadsdelen Norra Djurgårdsstaden.

Ny stadsmiljö kring den västra delen av Tegeluddsvägen - Stockholm växer (vaxer.stockholm)

Markägoförhållanden

Området består av del av fastigheten Smedsbacken 25 som ägs av Handelsbanken Fastigheter AB. Och samfälligheten S 34:2 som till 85% ägs av Handelsbanken , och 15% av SBB.

Byggaktör

Handelsbanken Fastigheter AB

Tidplan

Start-PM antogs i stadsbyggnadsnämnden i december 2021 och detaljplanearbetet startade

  • Samrådperiod: 17 oktober – 28 november 2023
  • Granskning planeras i kvartal 4, 2024
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden planeras i kvartal 1, 2025

Visionsbilder

Vy från korsning Värtavägen - Tegeluddsvägen. Bild: Wester + Elsner
Vy från korsning Värtavägen - Tegeluddsvägen. Bild: Wester + Elsner
Vy från Tegeluddsvägen. Bild: Wester + Elsner
Vy från Tegeluddsvägen. Bild: Wester + Elsner
Vy från Värtavägen. Bild: Wester + Elsner
Vy från Värtavägen. Bild: Wester + Elsner
Översiktsvy av de planerade kontoren på Smedsbacken. Bild: Wester + Elsner
Översiktsvy av de planerade kontoren på Smedsbacken. Bild: Wester + Elsner
Illustration som visar befintlig bebyggelse i grått och ny bebyggelse i rosa. Bild: Wester + Elsner
Illustration som visar befintlig bebyggelse i grått och ny bebyggelse i rosa. Bild: Wester + Elsner
Orienteringskarta. Den röda linjen visar planområdet.
Orienteringskarta. Den röda linjen visar planområdet.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Elsa Smeds

stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Koki Hjelmström

Projektledare, exploateringskontoret

Theodor Sundh

Kommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad