Fotomontage över gatuvy från Grundtvigsgatan (Niras arkitekter).
Fotomontage över gatuvy från Grundtvigsgatan (Niras arkitekter).
Projekt Pågående

Ny större förskola i Blackeberg

Blackeberg

I korsningen Grundtvigsgatan och Kaj Munks väg i Blackeberg där en tidigare förskola rivits ska det bli en ny större förskola i tre våningar. Planen har vunnit laga kraft.

Projektfakta

Nya förskolan blir tre våningar 

Planen innebär en ny förskola i tre våningar inom fastigheten Hälsingen 3 i Blackeberg, Bromma. Genom att bygga på höjden bevaras ytan på gårdsplanen som finns inom fastigheten. Förskolan får fem avdelningar. På platsen har det tidigare legat en förskola i ett plan från 50-talet som rivits.

Planområde

Planområdet är beläget i korsningen Grundtvigsgatan och Kaj Munks väg i Blackeberg. Planområdet är cirka 1 500 kvadratmeter stort och omfattar fastigheten Hälsingen 3 samt del av fastigheten Blackeberg 3:1. Inom 500 meters avstånd finns både Islandstorgets och Blackebergs tunnelbanestationer.

Behovet av förskoleplatser i området ökar

SISAB bedömde att en större förskola behövdes på platsen eftersom behovet av förskoleplatser i Blackeberg är stort och ökar med ny bebyggelse.

För planområdet gäller områdesprogram för Blackebergsvägen (2011-04726) som godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2013-10-17. Syftet med programmet är att, i gränslandet mellan stadsdelarna Blackeberg och Södra Ängby, skapa förutsättningar för ny bebyggelse med bostäder, verksamheter och service. Genom ett strukturellt helhetsgrepp omfattande gator och grönstruktur ska programmet förstärkta kopplingarna mellan Blackeberg och Södra Ängby. När ny bebyggelse tillkommer är det också angeläget att skapa plats för nya förskolor och skolor.

Tidplan 

  • Plansamråd 9 oktober–20 november 2018
  • Granskning 29 april–26 maj 2020
  • Antagande i SBN den 24 september 2020
  • Planen vann laga kraft den 9 februari 2021

Ägare och byggherre

Marken inom fastigheten ägs av Stockholm stad. Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) är tomträttshavare som vill bebygga fastigheten. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad