tecknad visionsbild sett från gångväg öster om förskolan.
Från gångvägen öster om den planerade förskolan. Bild: Aperto.
Projekt Pågående

Ny större förskola på Kaprifolvägen

Hässelby Villastad

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för att kunna bygga en ny, större förskola på Kaprifolvägen, kvarteret Blågull 1 i Hässelby Villastad. Den förskola som tidigare låg på platsen har brunnit ner.

Projektfakta

Drygt 140 förskoleplatser

Förslaget gör det möjligt att bygga en ny förskola med sex till åtta avdelningar, totalt cirka 144 förskoleplatser. Förslaget innebär också att skolgården blir större än den tidigare.

Gångbanan längs fastigheten breddas och rätas ut för att göra den säker och tillgänglig. I planområdet finns värdefulla träd som ska sparas.

Ersätter tidigare förskola och möter nya behov

Det finns ett stort behov av förskoleplatser i området. På platsen låg tidigare en förskola som brunnit ner. Projektet kommer att ersätta denna samtidigt som det skapas bättre förutsättningar att möta behovet av fler förskoleplatser.

När?

Planarbetet påbörjades i maj 2016. Samråd hölls i november 2016 och granskning ägde rum under perioden 21 juni till 2 juni 2017. Förslaget till detaljplan antogs av stadsbyggnadsnämnden den 22 februari och vann laga kraft den 29 mars 2018.

Byggherre

Skolfastigheter i Stockholm, SISAB, ansvarar för byggandet.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Bilder

tecknad visionsbild som visar förskolan sett från Kaprifolvägen
Vy från Kaprifolvägen söder om den planerade förskolan. Bild: Aperto
tecknad visionsbild sett från gångväg öster om förskolan.
Från gångvägen öster om den planerade förskolan. Bild: Aperto.
flygbild med tecknad illustration av hur förskolan kan placeras
Förskolans möjliga placering

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad