Farstaängen, Våldö 6, Munsö 1, Telestaden, del av Farsta 2:1, Farsta centrum och Färnebogatan. Flygbild
Flygbild från väster som visar planområdets läge och preliminära avgränsning (det vita streckade området) med berörda fastigheter.
Projekt Planerat

Nya bostäder, förskola och skola i Farsta

Farsta

I fastigheterna längs Färnebogatan i Farsta planeras det 125 bostäder, en förskola med sex avdelningar och en F–6 skola med en klass för varje årskull.

Projektfakta

De nya bostäderna, förskolan och skolan planeras att byggas i fastigheterna Våldö 6, Munsö 1 och en del av fastigheten Farsta 2:1 som ligger längs Färnebogatan. Färnebogatan ligger i centrala Farsta och är ett viktigt stråk då den binder samman Farsta centrum, Telestaden och stadsdelsparken Farstaängen.

Planen syftar till att addera nya stadskvaliteter längs Färnebogatan som ger ökad orienterbarhet, en mer levande stadsmiljö samt förbättrade gång- och cykelmöjligheter. Vidare ska detaljplanen bidra till att tillgängliggöra Farstaängen från Färnebogatan samt skapa goda utomhusmiljöer för barn och unga

Tidplan

  • Start-PM maj 2023
  • Samråd juni 2024
  • Granskning juni 2025
  • Antagande SBN november 2025

Byggaktörer

  • SBB Förskolefastigheter 
  • Olov Lindgren AB

Markägare

Stockholms stad är markägare och fastigheterna Våldö 6 samt Munsö 1 upplåts med tomträtt till SBB Förskolefastigheter.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Adam Hörnedal

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jenny Sederholm

Projektledare, exploateringskontoret

Theodor Sundh

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad