Bostäder i Hässelby gård.
Visionsbild av fasad mot Loviselundsvägen. Illustration: Erséus arkitekter.
Projekt Planerat

Nya bostäder i Hässelby Gård

Hässelby Gård

I förslaget ingår två flerbostadshus med cirka 60 bostäder längs med Loviselundsvägen vid Hässelby gårds bollplan. Detaljplanen har diarienummer 2012–18034.

Projektfakta

Den nya bebyggelsen i form av lamellhus planeras bli fyra våningar i söder mot Loviselundsvägen och med en extra suterrängvåning i norr. Gestaltningen föreslås ta intryck av omgivande bebyggelse med typiska egenskaper som fasader av ljust tegel, sadeltak, balkonger som varieras med både täta och genomsiktliga delar samt entréer med glasade partier. Bebyggelsen ges en mer öppen karaktär mot Loviselundsvägen med generösa fönster och fönsterdörrar, till skillnad från den norra sidan där fönster och dörrar minskas i både antal och storlek.

Naturmarken bakom husen ska bevaras i största möjligaste mån. Förslaget innebär dock att delar av naturmarken tas i anspråk och att vissa träd kommer att behöva fällas. Träd värda att bevara som har betydelse för spridning, ekologi och stadsrum planeras i möjligaste mån att sparas. En trädinventering har gjorts för att bedöma skick och vilka träd som är värda att bevaras, framför allt tallarna i området. Den ligger till grund för beslut om vilka tallar som ska bevaras.

I planen föreslås även en utökad byggrätt för ny och större byggnad vid fotbollsplanen med omklädningsrum och eventuellt samlings- och föreningslokaler. På södra sidan om Loviselundsvägen planeras en elnätstation för att säkra energiförsörjningen för bebyggelsen samt för att möta ett ökat behov av el i närområdet.

Inom området planeras för 24 parkeringsplatser. Trafiken bedöms få endast en mycket liten ökning på grund av de nya bostäderna. Dock kan man räkna med en generell ökning av trafiken i området på cirka 0,5-1 procent per år. I förslaget ingår en satsning på mobilitetstjänster, främst cykelfaciliteter.

En sol- och skuggstudie har tagits fram i syfte att visa hur den föreslagna bebyggelsen påverkar intilliggande byggnader och ytor vid olika tider på dagen och året.

Varför ska det byggas just här?

Stadens målsättning är att det ska byggas 140 000 nya bostäder fram till år 2030. Alla delar av Stockholm ses över för att bidra till framtidens bostadsförsörjning och bli attraktiva delar av framtidens Stockholm. Flera andra bostadsprojekt pågår i Hässelby.

I stadens översiktsplan talar staden om hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning kan utvecklas på lång sikt. Där lyfts Hässelby gårds möjligheter till stadsutveckling fram främst inom befintlig stadsbyggnadsstruktur. Hässelby gårds centrum ska stärkas med fler bostäder och därigenom underlag för utökad lokal service. Kopplingen till Vällingby, stadsutvecklingsområde Vinsta-Johannelund och Hässelby Gård är ett prioriterat strategiskt samband som behöver stärkas.

Förslaget innebär fler bostäder i varierande storlekar för människor med olika behov. Närheten till kollektivtrafik, offentlig och kommersiell service samt grönområden skapar goda förutsättningar för ett jämställt vardagsliv.

Preliminär tidplan

  • Samråd, med möjlighet till insyn och att lämna synpunkter: 26 april–7 juni 2022.
  • Samrådsmöte som öppet hus i Hässelbygårdsskolans matsal, 18 maj, 17–19.
  • Granskning, sista tillfället att lämna synpunkter: andra kvartalet 2023.
  • Beslut om antagande i kommunfullmäktige: första kvartalet 2024.

Byggaktör

Finns ännu ingen, markanvisningstävling pågår till och med 2023-04-04.

Bildgalleri

Karta med planområdet markerat i rött.
Karta med planområdet markerat i rött.
Bostäder och fotbollsplan Hässelby gård.
Översikt av bostädernas placering. Illustration: Erséus arkitekter.
Nya bostäder vid Hässelby gårds bollplan.
Översikt av bostädernas placering sett från bollplanen. Illustration: Erséus arkitekter.
Nya bostäder vid Hässelby gårds bollplan.
Visionsbild av fasad mot Loviselundsvägen. Illustration: Erséus arkitekter.
Bostäder vid Loviselundsvägen i Hässelby.
Visionsbild av bostäderna vid Loviselundsvägen. Illustration: Erséus arkitekter.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Christopher Berk

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Ewa Wåhlin

Projektledare, stadsbyggnadskontoret

Nina Wahlman Fält

Projektledare, exploateringskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad