Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Nya bostäder i Norra Ängby

Bromma

Nya bostäder planeras att byggas vid Råckstavägen och Björketorpsvägen i Norra Ängby. Förslaget är att bostäderna ska upplåtas som hyresrätter i fastigheten Grimsta 1:5.

Projektfakta

Nytt flerbostadshus med 100 bostäder

Ett nytt flerbostadshus med cirka 100 bostäder planeras vid Råckstavägen och Björketorpsvägen. Bostäderna föreslås upplåtas som hyresrätter. Området har ett strategiskt läge nära kollektivtrafik och är utpekat som ett lokalt samband i översiktsplanen. Planarbetet ger möjligheter till att stärka kopplingar mellan närliggande områden. Fler bostäder kan bidra till ett större flöde av människor och öka tryggheten i området.

Planområde

Planområdet sträcker sig från Björketorpsvägen och cirkulationsplatsen i söder, längs Råckstavägen i väster och gränsar till Tunets servicehus och Råcksta koloniområde i norr. I söder gränsar området till bostadskvarteret Långskeppet som består av flerbostadshus placerade på en höjd. Planområdet befinner sig mellan småstugeområdet Norra Ängby med dess omgivande grönska och ABC-staden Vällingby. 

Byggaktör

AB Stockholmshem

Preliminär tidplan

Start PM: juni 2020
Samråd: juni 2021
Granskning: juni 2022 
Antagande: oktober 2022

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Louice Persson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Michaela Jögi

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad