Flerbostadshus med grönfärgad och tegelklädd fasad. Huset är placerat vid en mindre t-korsning, foto.
Korsningen Malmköpingsvägen/Västermovägen med lokal i bottenvåningen, vy mot sydväst. Foto: Lennart Johansson
Projekt Genomfört

Nya bostäder i Örby

Örby

Kapellet har ersatts av flerbostadshus med 30 nya lägenheter i Örby Slott. Projektet berör fastigheten Självstarten 22.

Bilder

En innergård med en mindre lekplats, nyplanterade träd, gräs och stenplattor, foto.
Vy över gårdsmiljön mot nordväst. Foto: Lennart Johansson
Ett nybyggt flerbostadshus med grönfärgad och tegelklädd fasad, bredvid finns en äldre byggnad, foto.
Vy utmed Malmköpingsvägen mot nordöst. Foto: Lennart Johansson
Tegelklädd kortsida av ett flerbostadshus, runt omkring finns äldre bebyggelse och grönska, foto.
Vy utmed Västermovägen mot norr. Foto: Lennart Johansson.

Projektfakta

Kapell lämnar plats för nya lägenheter 

Bostadshuset är placerat i en L-form mot korsningen Malmköpingsvägen/Västermovägen. Så har en skyddad innergård skapats. Huset har fyra och tre våningar.

Det nya flerbostadshuset bidrar till en mer levande, stadsmässig och trygg gatumiljö utmed Huddingevägen. Utformningen är anpassad till områdets karaktär av villastad.

  • Bostadsentréer mot gata samt en verksamhetslokal i bostadshusets bottenvåning mot gatukorsningen.
  • Grön förgårdsmark och bostadsgård bidrar till att det nya flerbostadshuset anpassats till befintlig villastadskaraktär.
  • Parkeringsplatser i ett parkeringsgarage under bostadsbyggnaden. 
  • Dagvatten fördröjs och renas på tomten.

En levande stadsmiljö i hela staden

I översiktsplanen är det aktuella området markerat som gles stadsbebyggelse och förslaget stämmer väl överens med strategi fyra i planen "Främja en levande stadsmiljö i hela staden".

Tidplan

  • Planen vann laga kraft den 2 januari 2020
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: november 2019
  • Samråd: februari/mars 2019

Fastighetsägare

Fastigheten ägs av Södertörnkyrkan, Filadelfiaförsamlingen i Stockholm.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad