Korsningen Malmköpingsvägen/Västermovägen med lokal i bottenvåningen, vy mot sydväst (Reierstam Arkitektur 2019).
Korsningen Malmköpingsvägen/Västermovägen med lokal i bottenvåningen, vy mot sydväst (Reierstam Arkitektur 2019).
Projekt Planerat

Nya bostäder i Örby

Örby

Förslag om att ersätta kapell med flerbostadshus kommer ge cirka 30 nya lägenheter i Örby Slott. Projektet berör fastigheten Självstarten 22.

Bilder

Vy över gårdsmiljön mot nordväst (Reierstam Arkitektur, 2019).
Vy över gårdsmiljön mot nordväst (Reierstam Arkitektur, 2019).
Vy utmed Malmköpingsvägen mot nordöst (Reierstam Arkitektur, 2019).
Vy utmed Malmköpingsvägen mot nordöst (Reierstam Arkitektur, 2019).
Vy utmed Västermovägen mot norr (Reierstam Arkitektur, 2019).
Vy utmed Västermovägen mot norr (Reierstam Arkitektur, 2019).
Situationsplan (Reierstam Arkitektur, 2019).
Situationsplan (Reierstam Arkitektur, 2019).

Projektfakta

Kapell lämnar plats för nya lägenheter 

Planförslaget gör det möjligt att bygga cirka 30 lägenheter samt en lokal i ett flerbostadshus. Bostadshuset placeras i en L-form mot korsningen Malmköpingsvägen/Västermovägen så att en skyddad innergård skapas. Huset får 4 och 3 våningar.

Det nya flerbostadshuset kan bidra till en mer levande, stadsmässig och trygg gatumiljö utmed Huddingevägen. Utformningen anpassas samtidigt till områdets  karaktär av villastad.

  • Bostadsentréer mot gata samt en verksamhetslokal i bostadshusets bottenvåning mot gatukorsningen.
  • Grön förgårdsmark och bostadsgård bidrar till att det nya flerbostadshuset anpassas till befintlig villastadskaraktär.
  • Parkeringsplatser i ett parkeringsgarage under bostadsbyggnaden. 
  • Dagvatten ska fördröjas och renas på tomten.

Marken ägs av Södertörnskyrkan

Södertörnkyrkan, som äger marken, har flyttat sin verksamhet. I samband med det har verksamheten i kapellet upphört och det har varit svårt att hitta en ny användning för byggnaden. Nu vill kyrkan pröva möjligheten att riva kapellet och i stället bygga flerbostadshus och en verksamhetslokal.

En levande stadsmiljö i hela staden

I översiktsplanen är det aktuella området markerat som gles stadsbebyggelse och förslaget stämmer väl överens med strategi fyra i planen "Främja en levande stadsmiljö i hela staden".

Tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden att påbörja planarbete: 19 oktober 2017
  • Samråd: februari/mars 2019
  • Granskning: 18 september – 9 oktober 2019
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: november 2019 
  • Planen vann laga kraft den 2 januari 2020

Fastighetsägare

Fastigheten ägs av Södertörnkyrkan, Filadelfiaförsamlingen i Stockholm.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras. 

Bygg- och plantjänsten

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad