dcsimg
Vy på flerbostadshus vid gata. Människor som promenerar och cyklar.
Visionsbild för Ammarfjället. Bild: HSB
Projekt Pågående

Nya bostäder i östra delen av Traneberg

Traneberg

Planområdet ligger i östra delen av Traneberg vid Margretelundsvägen, Tranebergsvägen, Tranebergsslingan och Kinnekullevägen och utgör delar av Traneberg 1:13. Inom projektet Tranebergsslingan kommer det att byggas cirka 100 lägenheter i flerbostadshus, både hyresrätter och bostadsrätter. Stockholms stad kommer att dra om Tranebergsslingan och rusta upp Tranebergsängen.

Projektfakta

Byggaktörer bygger hyresrätter och bostadsrätter

HSB, Järntorget och Riksbyggen är byggaktörer för bostäderna i projektet.

HSB uppför cirka 37 hyresrätter intill Margretelundsvägen inom sin befintliga tomträtt Ammarfjället 1. Lägenheterna fördelas över två korta lamellpunkthus i 5-7 våningar. HSB.s byggnation pågår och husen planeras att vara fädiga i januari 2020.

HSB:s webbsida om hyresrätter i Traneberg, Ammarfjället.

Järntorget uppför cirka 25 bostadsrätter intill Kinnekullevägen. Lägenheterna fördelas över två lamellhus i 5 våningar med souterrängplan mot Kinnekullevägen. Byggnation pågår och Järntorget beräknar att husen är färdigställda i januari 2020.

Järntorgets webbsida för Vista, Traneberg.

Riksbyggen uppför cirka 45 bostadsrätter intill Tranebergsvägen, över nuvarande korsning med Tranebergsslingan. Lägenheterna kommer inrymmas i ett lamellhus i 4 våningar. Byggnationen förutsätter att Tranebergsslingan leds om runt det nya kvarteret. Riksbyggens del av projektet kan påbörjas först när omläggningen av Tranebergsslingan är färdigställd. Riksbyggens byggstart blir preliminärt 2020.

Riksbyggens webbsida för bostadsrättsföreningen Traneberg.

Tranebergsslingan får annan sträckning

Stockholms stad ansvarar för att dra om del av Tranebergsslingan mellan Drottningholmsvägen och Tranebergsvägen för att kunna inrymma den nya bebyggelsen inom Riksbyggens del av projektet. Sly röjs bort och träd som ska vara kvar skyddas under byggtiden. Arbetena startade i juni 2019 och beräknas pågå till december 2019. Det innebär att tennisplanen tas bort.

Elnätsstation byggs vid Tranebergsvägen/Svartviksvägen

I hörnet av Tranebergsängen vid Tranebergsvägen/Svartviksvägen bygger Ellevio en elnätstation. Arbetena startade i juni 2019. Det innebär att en boulebana tas bort.

Upprustning av Tranebergsängen

I samband med att nya bostäder byggs i området kommer Stockholms stad att rusta upp Tranebergsängen som får ett större utbud av aktiviteter för alla åldrar. Mindre åtgärder genomförs också i parkmarken intill Järntorgets bebyggelse.

Ny tennisplan kommer då att utredas och plats för nya boulebanor kommer då att ses över.

Nyheter

Vill du veta mer?

Detaljplanen förprojektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Edwin Björkefall

Projektledare, exploateringskontoret

Edward Billerholm

Byggprojektledare, konsult, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad