dcsimg
tecknad karta över området runt spånga centrum där planområdet ringats in i en röd cirkel
Spånga centrum med omnejd. Ungefärligt planområde markerat med rött.
Projekt Planerat

Nya bostäder i Spånga

Solhem

Som ett led i att förstärka Spånga Centrum som tyngdpunkt föreslås cirka 100 nya bostäder. Förslaget berör fastigheten Hedvig 7 samt del av fastigheten Solhem 16:1.

Projektfakta

165 nya bostadsrätter i centrala Spånga

Förslaget gör det möjligt att bygga bostadshus med lokaler för verksamhet i bottenvåningarna.  

Den kulturhistoriskt värdefulla befintliga byggnaden där Spånga Järn & Färg ligger har ett stort stadsbildsmässigt värde och ska skyddas i detaljplanen för att bevaras. 

Stärka Spånga centrum 

Gällande översiktsplan anger att det finns möjlighet till komplettering med tätare bebyggelse kring Spånga station. I förslaget till ny översiktsplan beskrivs Spånga centum som ett område där det finns möjligheter till stadsutveckling.

Förslaget bidrar till ett tydligare gaturum och de nya bostäderna stärker Spånga centrum som tyngdpunkt. 

Tidplan

  • Godkänt start-PM i stadsbyggnadsnämnden: tredje kvartalet 2017
  • Samråd: fjärde kvartalet 2019
  • Granskning: andra kvartalet 2020
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: tredje kvartalet 2020

Markägare 

Fastigheten Hedvig 7 ägs av Fastighets AB Wiberg, ett helägt dotterbolag till SSM Fastigheter AB. Fastigheten intill, Solhem 16:1, ägs av Stockholms stad och markanvisades den 8 juni 2017 till SSM Fastigheter AB med dotterbolaget Spånga Fast AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Yasaman Ghanavi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Bilder

flygfoto med ungefärligt planområde markerat med en gul streckad linje
Ungefärligt planområde markerat med streckad linje.
tecknad karta över området runt spånga centrum där planområdet ringats in i en röd cirkel
Spånga centrum med omnejd. Ungefärligt planområde markerat med rött.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad