Projekt Pågående

Nya bostäder i Spånga

Solhem

För att förstärka Spånga Centrum byggs cirka 150 nya bostäder. Förslaget berör fastigheten Hedvig 7 samt del av fastigheten Solhem 16:1. Planen har vunnit laga kraft.

Projektfakta

150 nya lägenheter i centrala Spånga

Ett bostadshus byggs med verksamhetslokaler i bottenvåningarna. Byggnationen omfattar cirka 150 lägenheter och cirka sex LSS-lägenheter.

Ett höghus med 12 våningar uppförs. Det ska utgöra ett landmärke vid Spånga station. Den ursprungliga delen av den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden där Spånga Järn & Färg ligger ska bevaras. Den har ett stort stadsbildsmässigt värde.

Stärka Spånga centrum 

Översiktsplanen anger att Spånga kan utvecklas med nya bostäder samt offentlig och kommersiell service. I området runt Spånga centrum finns möjligheter till stadsutveckling. Bromstensvägen kan på längre sikt omvandlas till ett urbant stråk och kompletteras med ny blandad bebyggelse.

Den antagna planen bidrar till ett tydligare gaturum och de nya bostäderna stärker Spånga centrum som tyngdpunkt.

Tidplan

  • Detaljplanen vann laga kraft 8 april 2022.
  • Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 6 september 2021.
  • Godkännande stadsbyggnadsnämnden 20 december 2020.
  • Samråd 1 oktober–12 november 2019.

Markägare 

Fastigheten Hedvig 7 ägs av Fastighets AB Wiberg, ett helägt dotterbolag till SSM Fastigheter AB. Fastigheten intill, Solhem 16:1, ägs av Stockholms stad och markanvisades den 8 juni 2017 till SSM Fastigheter AB med dotterbolaget Spånga Fast AB.

Spånga studios, SSM

Bilder

Illustration som visar vy från Värsta allé. Illustrationen visar mötet mellan den nya och gamla bebyggelsen.
Vy från Värsta allé. Bild: Arkitema Arkitekter
Illustration som visar husen mot Bromstensvägen och Värsta allé.
Vy från Bromstensvägen Foto: Arkitema Arkitekter
Illustration som visar 12-våningshus från stationen.
Vy från stationen. Bild: Arkitema Arkitekter.
Flygfoto med ungefärligt planområde markerat med en röd streckad linje
Planområdets läge. Planområdet är markerat rött.
tecknad karta över området runt spånga centrum där planområdet ringats in i en röd cirkel
Spånga centrum med omnejd. Ungefärligt planområde markerat med rött.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar, lämna synpunkter och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.
Bygg- och plantjänsten

Frågor och svar

Här besvarar vi de vanligaste frågorna kring projektet. Har du någon annan fråga går det bra att kontakta oss. Se kontaktinfo längre ner på sidan.

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Zeinab Jama

Projektledare, exploateringskontoret

Joy Hana

Byggprojektledare, Exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad