Illustration som visar 12-våningshus från stationen.
Vy från stationen. Bild: Arkitema Arkitekter.
Projekt Planerat

Nya bostäder i Spånga

Solhem

Som ett led i att förstärka Spånga Centrum som tyngdpunkt planeras cirka 150 nya bostäder. Förslaget berör fastigheten Hedvig 7 samt del av fastigheten Solhem 16:1.

Projektfakta

150 nya lägenheter i centrala Spånga

Planförslaget innebär att ett bostadshus byggs med verksamhetslokaler i bottenvåningarna. Byggnationen omfattar cirka 150 lägenheter och cirka sex LSS-lägenheter.

Förslaget möjliggör även ett höghus med 12 våningar som ska utgöra ett landmärke vid Spånga station. Den kulturhistoriskt värdefulla befintliga byggnaden där Spånga Järn & Färg ligger har ett stort stadsbildsmässigt värde och ska bevaras.

Stärka Spånga centrum 

Översiktsplanen anger att Spånga kan utvecklas med nya bostäder samt offentlig och kommersiell service. I området runt om Spånga centrum finns möjligheter till stadsutveckling och att Bromstensvägen på längre sikt kan omvandlas till ett urbant stråk och kompletteras med ny blandad bebyggelse.

Förslaget bidrar till ett tydligare gaturum och de nya bostäderna stärker Spånga centrum som tyngdpunkt.

Tidplan

  • Godkänt start-PM i stadsbyggnadsnämnden: oktober 2017.
  • Samråd: 1 oktober–12 november 2019.
    Samrådsmöte: 17 oktober i form av öppet hus.
  • Granskning: 9 september – 6 oktober 2020.
  • Godkännande stadsbyggnadsnämnden: 20 december 2020.
  • Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 6 september 2021.

Detaljplanen är överklagad.

Markägare 

Fastigheten Hedvig 7 ägs av Fastighets AB Wiberg, ett helägt dotterbolag till SSM Fastigheter AB. Fastigheten intill, Solhem 16:1, ägs av Stockholms stad och markanvisades den 8 juni 2017 till SSM Fastigheter AB med dotterbolaget Spånga Fast AB.

Bilder

Illustration som visar vy från Värsta allé. Illustrationen visar mötet mellan den nya och gamla bebyggelsen.
Vy från Värsta allé. Bild: Arkitema Arkitekter
Illustration som visar husen mot Bromstensvägen och Värsta allé.
Vy från Bromstensvägen Foto: Arkitema Arkitekter
Illustration som visar 12-våningshus från stationen.
Vy från stationen. Bild: Arkitema Arkitekter.
Flygfoto med ungefärligt planområde markerat med en röd streckad linje
Planområdets läge. Planområdet är markerat rött.
tecknad karta över området runt spånga centrum där planområdet ringats in i en röd cirkel
Spånga centrum med omnejd. Ungefärligt planområde markerat med rött.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar, lämna synpunkter och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.
Bygg- och plantjänsten

Frågor och svar

Här besvarar vi de vanligaste frågorna kring projektet. Har du någon annan fråga går det bra att kontakta oss. Se kontaktinfo längre ner på sidan.

Kontakt

Yasaman Ghanavi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Zeinab Jama

Projektledare, exploateringskontoret

Joy Hana

Byggprojektledare, Exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad