Projekt Pågående

Nya bostäder i Spånga

Solhem

För att förstärka Spånga Centrum byggs cirka 150 nya bostäder. Förslaget berör fastigheten Hedvig 7 samt del av fastigheten Solhem 16:1. Planen har vunnit laga kraft. Stockholms stads markarbeten beräknas starta i slutet av april/början av maj.

Projektfakta

150 nya lägenheter i centrala Spånga

Ett bostadshus byggs med verksamhetslokaler i bottenvåningarna. Byggnationen omfattar cirka 150 lägenheter och cirka sex LSS-lägenheter.

Ett höghus med 12 våningar uppförs. Det ska utgöra ett landmärke vid Spånga station. Den ursprungliga delen av den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden där Spånga Järn & Färg ligger ska bevaras. Den har ett stort stadsbildsmässigt värde.

Stärka Spånga centrum 

Översiktsplanen anger att Spånga kan utvecklas med nya bostäder samt offentlig och kommersiell service. I området runt Spånga centrum finns möjligheter till stadsutveckling. Bromstensvägen kan på längre sikt omvandlas till ett urbant stråk och kompletteras med ny blandad bebyggelse.

Den antagna planen bidrar till ett tydligare gaturum och de nya bostäderna stärker Spånga centrum som tyngdpunkt.

Förbättrad trafikmiljö centralt i Spånga

Stockholms stad har startat arbetena i anslutning till Bromstensvägen – Värsta Allé. Befintliga ledningar för vatten och avlopp flyttas och nya ledningar för el, tele och fiber läggs. Därefter anläggs en bredare och separerad gång- och cykelbana som ansluter till det regionala cykelstråket.

Arbetena innebär att befintlig gång- och cykelbana har stängts av i anslutning till området och fotgängare och cyklister får välja annan väg. Stadens arbeten utförs av JVAB på uppdrag av exploateringskontoret.

Parkeringsplats har stängts av

Befintlig parkeringsplats har stängts av och används som etableringsyta för arbetena. Därefter kommer ytan att säljas till SBB som avser att uppföra bostadshus på ytan enligt detaljplan.

Tidplan

Detaljplanen vann laga kraft 8 april 2022.

Stadens arbeten på allmän plats påbörjades i maj 2023 och beräknas pågå till årsskiftet 2023/2024.

Markägare 

Fastigheten Hedvig 7 ägs av Fastighets AB Wiberg, ett helägt dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget AB (SBB). Fastigheten intill, Solhem 16:1, ägs av Stockholms stad och markanvisades den 8 juni 2017 till SSM Fastigheter AB med dotterbolaget Spånga Fast AB.

SBB

Bilder

Illustration som visar vy från Värsta allé. Illustrationen visar mötet mellan den nya och gamla bebyggelsen.
Vy från Värsta allé. Bild: Arkitema Arkitekter
Illustration som visar husen mot Bromstensvägen och Värsta allé.
Vy från Bromstensvägen Foto: Arkitema Arkitekter
Illustration som visar 12-våningshus från stationen.
Vy från stationen. Bild: Arkitema Arkitekter.
Flygfoto med ungefärligt planområde markerat med en röd streckad linje
Planområdets läge. Planområdet är markerat rött.
tecknad karta över området runt spånga centrum där planområdet ringats in i en röd cirkel
Spånga centrum med omnejd. Ungefärligt planområde markerat med rött.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar, lämna synpunkter och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.
Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Zeinab Jama

Projektledare, exploateringskontoret

Joy Hana

Byggprojektledare, Exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad