Illustration av en gata i stadsmiljö, flerbostadshus finns längs med gatan. Ett av husen är flera våningar högre än de andra.
Möjlig utformning av kvarteret sett från Harpsundsvägen. Foto:Flor Arkitektur/Råformat, 2020
Projekt Planerat

Nya bostäder längs Harpsundsvägen

Högdalen

Längs Harpsundsvägen inom fastigheten Arkivfotot 2 i Högdalen planeras två lamellhus i fyra till sex våningar samt ett punkthus i tio våningar med totalt cirka 140 bostäder.

Projektfakta

Nya flerbostadshus

På platsen föreslås flerbostadshus i fyra till sex respektive tio våningar med totalt cirka 140 bostäder. Bostäderna planeras bli hyresrätter. Lokal föreslås i tiovåningshusets bottenvåning. Ny bebyggelse ska ha entréer vända mot gatan för att öka tryggheten för förbipasserande och boende. Planområdet ligger cirka 250 meter från tunnelbanan och Högdalens centrum. 

Exploateringsnämnden beslutade den 15 november 2018 om markanvisning till BoTrygg Arkivfotot 2 AB.

Förstärka Högdalens centrum

Genom att etablera bostäder på platsen förstärks Högdalens centrum som tyngdpunkt i Söderort samtidigt som förutsättningar skapas för ett tryggare och mer befolkat stadsrum längs tunnelbanespåret och Harpsundsvägen.

Tidplan

  • Start-PM september 2019
  • Samråd genomfördes 6 oktober–17 november 2020
  • Granskning 27 oktober–23 november 2021
  • Antagande preliminärt kvartal 1 2022

Byggaktör

Botrygg AB. Fastigheten ägs av Stockholms stad och upplåts med tomträtt.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Monika Stenberg

planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Philip Feng

Projektledare, exploateringskontoret

Uppdaterad