Projekt Planerat

Nya bostäder och gymnasieskola planeras i Mariehäll i höjd med Annedal

Mariehäll förändras till en attraktiv promenadstadsdel med fler bostäder, verksamheter och service. I fastigheterna Enigheten 25 och 26, Mariehäll 1:64, 1:65 med flera, som ligger nära Bällstavägen i höjd med Annedal, planeras en högstadieskola för cirka 550 elever samt cirka 350 bostäder med lokaler i entréplan i strategiska lägen för att bidra till att skapa mer stadslik miljö i området.

Dialog

Projektfakta

I detaljplaneförslaget möjliggör vi en högstadieskola för cirka 550 elever och cirka 350 bostäder. Skolan inom planområdet är en av flera skolor som planeras för att täcka skolbehovet i Mariehäll och Ulvsunda.

Bällstavägen - en mer stadsmässig gata

Bällstavägens gaturum kan också utvecklas till ett stråk med mötesplatser och aktiva entrévåningar för verksamheter och service. Detta bidrar till att utveckla Bällstavägen till en mer stadsmässig gata och skapar liv och rörelse i stadsdelen.

Inslag av gröna rum viktigt i en växande stad

Inom planområdet finns stora nivåskillnader och väl uppvuxen vegetation. Norr om Bällstavägen är marken delvis bebyggd med verksamheter medan bebyggelsen söder om Bällstavägen består av befintliga villor. Den nya bebyggelsen behöver planeras så att rekreativa och kvalitativa gröna rum skapas för den växande befolkningen i stadsdelen.

Staden ska därför studera möjligheterna att utveckla delar av planområdet till yta för park eller natur.

Tidplan

  • Start PM godkändes i stadsbyggnadsnämnden den 12 november 2020, vilket innebär att planarbete påbörjas.
  • Samråd: april 2022
  • Ställningstagande inför granskning
  • Granskning: januari 2023
  • Antagande: april 2023

Byggaktör

PEAB och SISAB

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Lukas Kvarfordt

Projektledare, exploateringskontoret

Louice Persson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad