Visualisering av planförslaget. I mitten Bällstavägen. Visualisering: Tengbom.
Projekt Planerat

Nya bostäder och park planeras i höjd med Annedal

Mariehäll

Mariehäll förändras till en attraktiv promenadstadsdel med fler bostäder, verksamheter och service. Inom fastigheterna Enigheten 25, 26, Hingsten 1 och 2 samt delar av Mariehäll 1:10 planeras cirka 320 bostäder och förskola samt en ny park och stråk som kopplar till närområdet.

Granskning pågår till 10 oktober 2023

Nu är planförslaget för Enigheten 25 i Mariehäll, Dp 2020-09402, ute på granskning. Granskningen är ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen och är sista möjligheten för dig som berörs att tycka till om planförslaget.

Planförslaget möjliggör nya bostäder och en ny förskola. Detaljplanen ska tillföra attraktiva utemiljöer och rekreativa kopplingar genom området samt säkerställa allmän plats för natur och park.

I stadens e-tjänst Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar och lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Handlingarna finns även att ta del av på följande platser under respektive kontors öppettider:

  • Fyrkanten i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4 på Kungsholmen.
  • Bromma stadsdelsförvaltning, Köpsvängen 24 i Bromma.

Ärendets diarienummer är: 2020-09402.

Planförslaget är på granskning från den 13 september till 10 oktober 2023. Den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Projektfakta

Ny bebyggelse

När Stockholm växer behövs nya bostäder och service enligt intentionen i Stockholms översiktsplan. Planförslaget innehåller fyra kvarter med cirka 320 bostäder, en förskola med fem avdelningar och en park. Den nya bebyggelsen placeras längs Bällstavägen och Kratsbodavägen och till stor del på redan ianspråktagna ytor. Bebyggelsens höjd varierar mellan 2–9 våningar. Längs med Bällstavägen ställs krav på lokaler för handel och service i husens bottenvåningar som bidrar till en stadslik miljö i området.

Inbjudande utemiljöer

I detaljplanen finns förslag på nya utemiljöer och att allmän plats för natur och park och stråk genom området. Utemiljöerna ska vara kvalitativa och mångfunktionella för att åstadkomma en effektiv och smart markanvändning.

Invid busshållplats Mariehällstorget utmed Bällstavägen etableras ett allmänt grönt stråk norrut för gående och som leder till Troll-Olaskogen och vidare in i Annedal. I västra delen av planområdet, längs Bällstavägen, bevaras naturmark med den branta bergssluttningen, stora tallar och blandad vegetation av ädellövträd. Natur bevaras även utmed parkstråket Linabergsstigen i norra delen av planområdet.

Ny park vid Alpvägen

Inom Mariehäll, vid den trekantiga grusytan vid Alpvägen, föreslås två industrifastigheter ändras till parkmark. Parken skapas i två nivåer, båda med tillgänglig entréer från gatan. Parken föreslås innehålla ekologiska värden och rekreativa ytor så som en boulebana. De ekologiska värdena föreslås utgöras av grönytor som kan omhänderta dagvatten och skyfall samt planteringar som kan utgöra intressanta födo- och bomiljöer för insekter, fåglar och smådjur. Den nya parkens innehåll kompletterar befintligt parkutbud i området.

Bällstavägen - en mer stadsmässig gata

Bällstavägens gaturum föreslås utvecklas till ett stråk med mötesplatser och aktiva entrévåningar för verksamheter och service. Bebyggelsen längs med Bällstavägen placeras tätt intill gatan för att skapa en stadsmässighet i enlighet med Stadens översiktsplan. Bällstavägen utvecklas med gångbanor och cykelstråk längs kvartersmarken på båda sidor om gatan, på norrsidan separerade från trafiken med gatuträd. Kantstenar och skiljelinjer tydliggör gatans uppdelning. Trädplanteringarna görs med generösa växtbäddar.

Busshållplatsen utmed Bällstavägens norra sida inom planområdet föreslås flyttas österut för förbättrad tillgänglighet. Planförslaget innefattar även angöringsficka för till exempel servicefordon på norra sidan Bällstavägen eller korttidsparkering för boende eller besökare.

Detta bidrar till att utveckla Bällstavägen till en mer stadsmässig gata och skapar liv och rörelse i stadsdelen.

Parkering

Planområdets läge i staden samt avstånd till kollektivtrafik påverkar hur många parkeringsplatser för bil som anses vara lämpliga. Parkeringstalet har beräknats till 0,44 parkeringsplatser per lägenhet, inklusive besöksparkering. Slutgiltigt parkeringstal fastställs i bygglovskedet.

Stockholm stad arbetar med gröna parkeringstal vilket innebär att kravet på parkeringsplatser kan minska om byggaktörerna säkrar att mobilitetsåtgärder genomförs. Exempel på mobilitetsåtgärder är goda förutsättningar för cyklar, betalning av kollektivtrafikkort till boende, bilpool med mera.

Parkeringstalet för cykel är 3 cykelparkeringar per 100 kvm ljus BTA (bruttoarea). Cykelplatserna placeras på förgårdsmark och på gårdar samt även i garage.

Högstadieskola hanteras som en fristående detaljplan

I planförslaget fanns tidigare ett förslag på en högstadieskola i årskurs 7-9 för 540 elever nära hörnet Bällstavägen - Tappvägen. Skolan föreslogs även innehålla en idrottshall som kan hyras ut efter skoltid.

Stadsbyggnadsnämnden tog 20 april 2023 beslut om att högstadieskolan kommer att hanteras som en fristående detaljplan. Behovet av skolplatser och planeringen av skolan inom Enigheten hänger tätt samman med övrig skolplanering inom Mariehäll/Ulvsunda. Stadens förvaltningar behöver gemensamt utreda skolfrågan i ett områdesövergripande perspektiv.

Ta del av stadsbyggnadsnämndens beslut i sin helhet här:Bygg- och plantjänsten (stockholm.se)

Tidplan

  • Samråd pågick 12 april till 30 maj 2022.
  • Ställningstagande inför granskning: Kvartal 1 2023.
  • Granskning: 13 september till 10 oktober, se information längre upp på sidan.
  • Antagande: december 2023.

Byggaktörer

PEAB, Mariehällsstugan Fastighets AB, Lägerplatsen fastigheter AB och SISAB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Så planeras stadsutveckling

Kontakt

Alexandra Källén

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Lukas Kvarfordt

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad