Östra huset, nedre Lundagatan sett från väster
Östra huset, nedre Lundagatan sett från väster
Projekt Planerat

Cirka 45 nya bostäder på Lundagatan

Södermalm

På Lundagatan på Södermalm har det tidigare planerats för två flerbostadshus med sammanlagt cirka 45 nya bostäder. I november 2022 beslutade stadsbyggnadsnämnden att avsluta planarbetet. Det planeras just nu inga bostäder på platsen.

Om projektet

Cirka 45 bostäder i två flerbostadshus

Stadsbyggnadskontoret har tillsammans med byggaktören Erik Wallin planerat för nya bostäder mellan nedre och övre Lundagatan. Planen var på samråd under 2018 med ett förslag på radhusbebyggelse. Efter beslut i stadsbyggnadsnämnden 2019 ändrades förslaget till flerbostadshus. Då detta innebar en stor förändring genomfördes ett nytt samråd vintern 2021/2022. Stadsbyggnadsnämnden beslutade att avsluta planarbetet i november 2022. Det planeras just nu inga bostäder på platsen. 

Förslaget omfattade då två flerbostadshus i slänten mellan nedre och övre Lundagatan. Sammanlagt cirka 45 bostäder planeras, varav cirka 30 är under 35 kvadratmeter stora. I delar av det västra huset fanns möjlighet att inreda ett LSS-boende.

Bostadshusen var planerade att ligga i suterräng och ansluta direkt mot gångbanorna på nedre och övre Lundagatan. På så sätt skulle det bli det möjligt med entréer från båda gatorna.

Byggnaderna planerades bli i tre våningar med en fjärde våning som är indragen från gavlarna och nedre Lundagatan.

De två byggnaderna skulle anknyta till de närliggande stadsvillornas karaktär genom sin form, volym, material och indragna partier. Förslagets arkitektoniska gestaltning var översiktligt gjord och skulle ha vidareutvecklats till nästa skede i planprocessen.

Vegetationsklädda tak och gavlar

På delen med tre våningar kunde terrasser inredas. Taket på delen med fyra våningar föreslogs vara svagt lutande och vegetationsklätt för dagvattenhantering. Taket kunde då också få en viss funktion för ekologiska värden.

På gavlarna till de föreslagna bostadshusen hör obebyggd kvartersmark. På dessa områden planerades dagvattenhantering och plantering av vegetation. Byggnaderna skulle utformas så att vegetationen kan klättra upp på fasaden.

Flytt av trappa och breddad trottoar

Som en följd av planen skulle en trappa mellan nedre och övre Lundagatan ha behövt flyttats cirka 10 meter västerut.

Förslaget innefattade även att gångbanorna vid övre Lundagatans södra gångbana breddas. Även gångbanan på nedre Lundagatan skulle breddas, men endast vid de nya byggnaderna för att inte påverka vegetationen mer än nödvändigt.

Tidplan

  • Samråd 1: 13 mars – 24 april 2018
  • Samråd 2: 23 november 2021 – 17 januari 2022
  • Granskning: Tidigast vintern 2022/2023
  • Planerna avslutas efter beslut i stadsbyggnadsnämnden: November 2022

Bildgalleri

De föreslagna byggnadernas placering mellan nedre och övre Lundagatan
De föreslagna byggnadernas placering mellan nedre och övre Lundagatan
Östra huset, övre Lundagatan sett från öster
Östra huset, övre Lundagatan sett från öster
Östra huset, övre Lundagatan sett från väster
Östra huset, övre Lundagatan sett från väster
Östra huset, nedre Lundagatan sett från öster
Östra huset, nedre Lundagatan sett från öster
Östra huset, nedre Lundagatan sett från väster
Östra huset, nedre Lundagatan sett från väster
Västra huset, övre Lundagatan sett från öster
Västra huset, övre Lundagatan sett från öster
Västra huset, övre Lundagatan sett från väster
Västra huset, övre Lundagatan sett från väster
Västra huset, nedre Lundagatan sett från öster
Västra huset, nedre Lundagatan sett från öster
Västra huset, nedre Lundagatan sett från väster
Västra huset, nedre Lundagatan sett från väster
Östra huset mot söder
Östra huset mot söder
Östra huset mot norr
Östra huset mot norr
Östra huset, gavel mot öster
Östra huset, gavel mot öster
Östra huset, gavel mot väster
Östra huset, gavel mot väster
Västra huset mot söder
Västra huset mot söder
Västra huset mot norr
Västra huset mot norr
Västra huset mot öster
Västra huset mot öster
Västra huset mot väster
Västra huset mot väster

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Sophia Norrman Winter

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Helena Ekholm

Projektledare, exploateringskontoret

Uppdaterad