Östra huset, nedre Lundagatan sett från väster
Östra huset, nedre Lundagatan sett från väster
Projekt Planerat

Cirka 45 nya bostäder på Lundagatan

Södermalm

På Lundagatan på Södermalm planeras för två flerbostadshus med sammanlagt cirka 45 nya bostäder. Under vintern 2021/2022 var förslaget till ny detaljplan på samråd, och just nu sammanställs synpunkterna från samrådet.

Om projektet

Cirka 45 bostäder i två flerbostadshus

Stadsbyggnadskontoret har tillsammans med byggaktören Erik Wallin planerat för nya bostäder mellan nedre och övre Lundagatan. Planen var på samråd under 2018 med ett förslag på radhusbebyggelse. Efter beslut i stadsbyggnadsnämnden 2019 har förslaget ändrats till flerbostadshus. Då detta innebär en stor förändring genomfördes ett nytt samråd vintern 2021/2022.

Det nya förslaget omfattar två flerbostadshus i slänten mellan nedre och övre Lundagatan. Sammanlagt cirka 45 bostäder planeras, varav cirka 30 är under 35 kvadratmeter stora. I delar av det västra huset finns möjlighet att inreda ett LSS-boende.

Bostadshusen är planerade att ligga i suterräng och ansluta direkt mot gångbanorna på nedre och övre Lundagatan. På så sätt blir det möjligt med entréer från båda gatorna.

Byggnaderna planeras bli i tre våningar med en fjärde våning som är indragen från gavlarna och nedre Lundagatan.

De två byggnaderna ska anknyta till de närliggande stadsvillornas karaktär genom sin form, volym, material och indragna partier. Förslagets arkitektoniska gestaltning är översiktligt gjord och ska vidareutvecklas till nästa skede i planprocessen.

Vegetationsklädda tak och gavlar

På delen med tre våningar kan terrasser inredas. Taket på delen med fyra våningar föreslås vara svagt lutande och vegetationsklätt för dagvattenhantering. Taket kan då också få en viss funktion för ekologiska värden.

På gavlarna till de nya bostadshusen hör obebyggd kvartersmark. På dessa områden planeras dagvattenhantering och plantering av vegetation. Byggnaderna utformas så att vegetationen kan klättra upp på fasaden.

Flytt av trappa och breddad trottoar

Som en följd av planen kommer en trappa mellan nedre och övre Lundagatan att behöva flyttas cirka 10 meter västerut.

Förslaget innefattar även att gångbanorna vid övre Lundagatans södra gångbana breddas. Även gångbanan på nedre Lundagatan breddas, men endast vid de nya byggnaderna för att inte påverka vegetationen mer än nödvändigt.

Tidplan

  • Samråd 1: 13 mars – 24 april 2018
  • Samråd 2: 23 november 2021 – 17 januari 2022
  • Granskning: Tidigast vintern 2022/2023
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: Tidigast andra kvartalet 2023
  • Byggstart: Tidigast 2024

Bildgalleri

De föreslagna byggnadernas placering mellan nedre och övre Lundagatan
De föreslagna byggnadernas placering mellan nedre och övre Lundagatan
Östra huset, övre Lundagatan sett från öster
Östra huset, övre Lundagatan sett från öster
Östra huset, övre Lundagatan sett från väster
Östra huset, övre Lundagatan sett från väster
Östra huset, nedre Lundagatan sett från öster
Östra huset, nedre Lundagatan sett från öster
Östra huset, nedre Lundagatan sett från väster
Östra huset, nedre Lundagatan sett från väster
Västra huset, övre Lundagatan sett från öster
Västra huset, övre Lundagatan sett från öster
Västra huset, övre Lundagatan sett från väster
Västra huset, övre Lundagatan sett från väster
Västra huset, nedre Lundagatan sett från öster
Västra huset, nedre Lundagatan sett från öster
Västra huset, nedre Lundagatan sett från väster
Västra huset, nedre Lundagatan sett från väster
Östra huset mot söder
Östra huset mot söder
Östra huset mot norr
Östra huset mot norr
Östra huset, gavel mot öster
Östra huset, gavel mot öster
Östra huset, gavel mot väster
Östra huset, gavel mot väster
Västra huset mot söder
Västra huset mot söder
Västra huset mot norr
Västra huset mot norr
Västra huset mot öster
Västra huset mot öster
Västra huset mot väster
Västra huset mot väster

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Frågor och svar

Kontakt

Sophia Norrman Winter

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Helena Ekholm

Projektledare, exploateringskontoret

Uppdaterad