dcsimg
Bild: Arkitektstudio Witte
Bild: Arkitektstudio Witte
Projekt Planerat

Nya bostäder utmed Tavelsjövägen

Årsta

Stockholms stad planerar tillsammans med Besqab cirka 80 nya bostäder vid Tavelsjövägen i Årsta. Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige i mars 2020 men har efter det överklagats.

Projektfakta

Nya bostäder utmed Tavelsjövägen

Stockholms stad planerar tillsammans med byggaktören Besqab fyra nya bostadshus med cirka 80 bostäder på delar av skogssluttningen längs Tavelsjövägen. I botten av husen finns möjlighet till lokaler för så kallat centrumändamål, det innebär till exempel butiker eller kontorslokaler. Ambitionen är att skapa en ny bostadsbebyggelse med hög arkitektonisk kvalitet som är väl anpassad till närmiljön. 

De enskilda parkeringsplatserna som ligger inom planområdet idag försvinner. Istället föreslås ett antal nya så kallade kantstensparkeringar längs med gatan. Mellan de mittersta husen planeras en garagebyggnad för att lösa parkeringen för de nya bostäderna och ovanpå garaget finns möjlighet för en grön bostadsgård. Tavelsjövägen får även en ny trottoar.

En del naturmark försvinner i förslaget, men så mycket som möjligt bevaras mellan och bakom husen för att anknyta till områdets karaktär. Kompensation för grönyta som försvinner ses över parallellt med planarbetet.

Tidplan

  • 2019, kvartal 1: Samråd om detaljplanen 12 februari - 26 mars.
  • 2019, 25 september - 23 oktober: Granskning av detaljplanen.
  • 2019, december: Godkännande av detaljplanen i stadsbyggnadsnämnden.
  • 2020, mars: Detaljplanen antagen i kommunfullmäktige. Beslutet har överklagats.

Byggaktör

Fastigheterna Årsta 1:1 och Siljan 5 ägs båda av Stockholms stad. Exploateringsnämnden gav den 4 februari 2016 Besqab en markanvisning på marken för cirka 70 bostadsrätter.

Bild: Arkitektstudio Witte
Bild: Arkitektstudio Witte
Bild: Arkitektstudio Witte
Bild: Arkitektstudio Witte
Flygbild över planområdet från nordväst. Planområdet är grovt markerat med en röd streckad linje.
Flygbild över planområdet från nordväst. Planområdet är grovt markerat med en röd streckad linje.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Chris Goodall

Projektledare, exploateringskontoret

Martin Bretz

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad