dcsimg
Illustration: Arkitektstudio Witte
Illustration: Arkitektstudio Witte
Projekt Planerat

Nya bostäder utmed Tavelsjövägen

Årsta

Stockholms stad planerar tillsammans med Besqab cirka 70-80 nya bostäder vid Tavelsjövägen i Årsta. Under hösten ska planförslaget ut på granskning där ni får möjlighet att tycka till.

Projektfakta

Nya bostäder utmed Tavelsjövägen

Stockholms stad planerar tillsammans med byggaktören Besqab fyra bostadshus med totalt cirka 70-80 nya bostäder på delar av skogssluttningen längs Tavelsjövägen. Mellan husen föreslås två garage med gårdar ovanpå.

Tavelsjövägen planeras även att breddas för en ny trottoar och kantstensparkering. Planförslaget innebär att det totalt sett försvinner ett antal parkeringsplatser och därför ska parkeringssituationen i området se över under planarbetet.

Ambitionen är att skapa en ny bostadsbebyggelse med hög arkitektonisk kvalitet som är väl anpassad till närmiljön. Planförslaget ska också bidra till att göra Tavelsjövägens gaturum mer levande samt värna områdets kultur- och naturvärden.

Vad händer just nu?

Samrådet avslutades den 26 mars, och nu bearbetas synpunkterna som kom in. Planen är att detaljplanen ska gå ut på så kallad granskning under hösten. Då ges ytterligare en chans att tycka till om planförslaget. 

Tidplan

  • 2019, kvartal 1: Samråd om detaljplanen 12 februari - 26 mars.
  • 2019, 25 september - 23 oktober: Granskning av detaljplanen
  • 2019, december: Godkännande av detaljplanen i stadsbyggnadsnämnden 

Byggaktör

Fastigheterna Årsta 1:1 och Siljan 5 ägs båda av Stockholms stad. Exploateringsnämnden gav den 4 februari 2016 Besqab en markanvisning på marken för cirka 70 bostadsrätter.

Flygbild över planområdet från nordväst. Planområdet är grovt markerat med en röd streckad linje.
Flygbild över planområdet från nordväst. Planområdet är grovt markerat med en röd streckad linje.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Chris Goodall

Projektledare, exploateringskontoret

Martin Bretz

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad