Bild: Arkitektstudio Witte
Bild: Arkitektstudio Witte
Projekt Pågående

Nya bostäder utmed Tavelsjövägen

Årsta

Vid Tavelsjövägen i Årsta ska Besqab bygga cirka 80 nya bostäder. I november 2021 startade de förberedande arbetena. Bostadsbyggandet påbörjades under 2022.

Aktuellt

Pågående arbeten

I november 2021 startade de förberedande arbetena inför kommande bostadsbyggande vid Tavelsjövägen. Arbetena utförs främst inom den kvartersmark där bostäderna ska byggas men även gatan kommer att påverkas. I maj 2022 togs det första spadtaget för de nya bostäderna. 

Har du frågor om pågående arbeten, kontakta byggaktören Besqab på:
info@besqab.se eller 08-409 416 00
Besqabs webbplats, bostäder i Årsta

Projektfakta

Nya bostäder utmed Tavelsjövägen

På delar av skogssluttningen längs Tavelsjövägen ska det byggas fyra nya bostadshus med cirka 80 bostäder. 

I botten av husen finns möjlighet till lokaler för så kallat centrumändamål, det innebär till exempel butiker eller kontorslokaler. Ambitionen är att skapa en ny bostadsbebyggelse med hög arkitektonisk kvalitet som är väl anpassad till närmiljön. 

De enskilda parkeringsplatserna som ligger inom planområdet idag försvinner. Istället föreslås ett antal nya så kallade kantstensparkeringar längs med gatan. Mellan de mittersta husen planeras en garagebyggnad för att lösa parkeringen för de nya bostäderna och ovanpå garaget finns möjlighet för en grön bostadsgård. Tavelsjövägen får även en ny trottoar.

En del naturmark försvinner i förslaget, men så mycket som möjligt bevaras mellan och bakom husen för att anknyta till områdets karaktär. Kompensation för grönyta som försvinner görs bland annat genom en utveckling av dammen i Storängsparken som rensas på grenar och sly. Istället planteras strandväxter och perenner som gynnar pollinatörer. Det kommer även att återplanteras tallar i närområdet samt placeras ut fågelholkar. 

Tidplan

  • 2019, kvartal 1: Samråd om detaljplanen 12 februari - 26 mars.
  • 2019, 25 september - 23 oktober: Granskning av detaljplanen.
  • 2019, december: Godkännande av detaljplanen i stadsbyggnadsnämnden.
  • 2020, mars: Detaljplanen antagen i kommunfullmäktige. Beslutet har överklagats.
  • 2021, januari: Detaljplanen vinner laga kraft. 
  • 2021, kvartal 4: Byggstart
  • 2023, hösten: Preliminär inflyttning
Bild: Arkitektstudio Witte
Bild: Arkitektstudio Witte
Bild: Arkitektstudio Witte
Bild: Arkitektstudio Witte
Flygbild över planområdet från nordväst. Planområdet är grovt markerat med en röd streckad linje.
Flygbild över planområdet från nordväst. Planområdet är grovt markerat med en röd streckad linje.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Marija Pavlovic

Projektledare, exploateringskontoret

Martin Bretz

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad