dcsimg
Illustration: Arkitektstudio Witte
Illustration: Arkitektstudio Witte
Projekt Planerat

Nya bostäder utmed Tavelsjövägen

Årsta

Stockholms stad planerar tillsammans med Besqab cirka 70-80 nya bostäder vid Tavelsjövägen i Årsta. Förslaget ska nu ut på samråd där ni har möjlighet att lämna era synpunkter. Onsdagen den 6 mars är det samrådsmöte i Årsta folkets hus.

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Samråd om ny detaljplan för Tavelsjövägen i Årsta pågår från den 12 februari till och med den 26 mars 2019. Under samrådet kan du framföra dina synpunkter på planförslaget. Förslaget innebär cirka 70-80 nya bostäder på delar av skogssluttningen längs Tavelsjövägen. Mellan husen föreslås två garage med gårdar ovanpå. Tavelsjövägen planeras även att breddas för en ny trottoar och kantstensparkering.

Planområde

Planområdet ligger längs Tavelsjövägen i stadsdelen Årsta och är drygt 5 000 kvm stort. Det omfattas av delar av fastigheterna Årsta 1:1 och Siljan 5.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten 

Planförslaget visas under samrådstiden 12 februari – 26 mars 2019 på:
Årsta bibliotek, Årsta Torg 5.
Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls onsdag den 6 mars klockan 17.30 – 19.30 i
Årsta Folkets hus, Hjälmarsvägen 28.

Projektfakta

Nya bostäder utmed Tavelsjövägen

Stockholms stad planerar tillsammans med byggaktören Besqab fyra bostadshus med totalt cirka 70-80 nya bostäder på delar av skogssluttningen längs Tavelsjövägen. Mellan husen föreslås två garage med gårdar ovanpå.

Tavelsjövägen planeras även att breddas för en ny trottoar och kantstensparkering. Planförslaget innebär att det totalt sett försvinner ett antal parkeringsplatser och därför ska parkeringssituationen i området se över under planarbetet.

Ambitionen är att skapa en ny bostadsbebyggelse med hög arkitektonisk kvalitet som är väl anpassad till närmiljön. Planförslaget ska också bidra till att göra Tavelsjövägens gaturum mer levande samt värna områdets kultur- och naturvärden.

Tidplan

  • 2016, februari: Markanvisning till Besqab
  • 2017, december: Detaljplanearbete påbörjas
  • 2019, kvartal 1: Samråd om detaljplanen 12 februari - 26 mars.
  • 2019, kvartal 3: Granskning av detaljplanen (preliminärt)
  • 2019, kvartal 4: Detaljplanen antas (preliminärt)

Byggaktör

Fastigheterna Årsta 1:1 och Siljan 5 ägs båda av Stockholms stad. Exploateringsnämnden gav den 4 februari 2016 Besqab en markanvisning på marken för cirka 70 bostadsrätter.

Flygbild över planområdet från nordväst. Planområdet är grovt markerat med en röd streckad linje.
Flygbild över planområdet från nordväst. Planområdet är grovt markerat med en röd streckad linje.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Chris Goodall

Projektledare, exploateringskontoret

Lina Fihlen

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad