Illustration: Nyréns arkitektkontor
Illustration: Nyréns arkitektkontor
Projekt Pågående

335 nya bostäder vid Bjursätragatan

Rågsved

Vid Bjursätragatan planerar staden tillsammans med byggaktörerna Stockholmshem och Titania cirka 335 nya bostäder. De förberedande markarbetena är nu avslutade och bygget av bostäder planeras att börja under 2023.

Aktuellt

Återställningsarbeten i maj, juni och juli

Under maj, juni och juni utförs kompletterande ledningsarbeten på Rågsvedsvägen samt återställningsarbeten för asfalt på Bjursätragatan. Återställningsarbetena har inte gått att göra tidigare på grund av att det varit för kallt, men planeras nu inledas första veckan i maj. Trafiken kommer att vara igång medan arbetet pågår.  

Arbetena kommer att utföras på vardagar mellan klockan 07.00 och 19.00.

Byggstart för bostäder under 2023

Bygget av bostäder planeras starta under 2023. Ni hittar mer information om kommande bygge på byggaktörernas hemsidor.

Titania, Bjurbäcken
Stockholmshem, Bjursätragatan

Om projektet

215 bostadsrätter och 120 hyresrätter planeras

De nya husen vid Bjursätragatan planeras i två kvarter, ett med 125 hyresrätter som Stockholmshem bygger och ett med drygt 200 bostadsrätter som Titania bygger. Stockholmshems hyresrätter är en del av Stockholmshusprojektet, stadens satsning för att få fram nya bostäder snabbare och till lägre byggkostnader.

Staden har som ambition att de nya husen vid Bjursätragatan ska bidra till ett mer aktivt stadsliv. De hus som byggs utmed gator får därför entréer ut mot gatan. Det ger mer liv och rörelse på gatan och ökar trygghetskänslan i området. I mitten av kvarteret skapas en öppen plats med en lokal för butik eller café.

Naturlekplats i naturreservatet

Efter att bostäderna är klara kommer nya träd planteras längs Bjursätragatan som ska ersätta de träd som tas bort i samband med förberedande markarbeten. I denna senare etapp anläggs även en trappa för att öka tillgängligheten till Rågsveds naturreservat samt en naturlekplats i naturreservatet.

Naturlekplatsen är så kallad grönkompensation för bostäderna i projektet. Grönkompensation innebär att staden på något sätt kompenserar för de värden som försvinner när naturmark behöver användas för att bygga exempelvis bostäder.

En del i utvecklingen av Hagsätra och Rågsved

Projektet är en del i stadens områdesplanering för hela Hagsätra och Rågsved. Inom ramen för det arbetet planerar staden cirka 3 000 nya bostäder, fler förskolor, parker och lokaler för service och kultur. Staden har redan tagit fram ett antal utredningar i arbetet med hela Hagsätra och Rågsved. Resultatet från de utredningarna används även i planeringen av det här projektet vid Bjursätragatan.

Utvecklingen av Hagsätra och Rågsved

Tidplan

  • Sommaren 2019: Granskning av detaljplanen
  • April 2020: Detaljplanen vann laga kraft
  • Augusti 2021: Start för förberedande gatu- och ledningsarbeten
  • 2023: Byggstart för bostäderna

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Titanias bostadsrätter. Bild: APH Arkitekter.
Titanias bostadsrätter. Bild: APH Arkitekter
Sett från korsningen Rågsvedsvägen och Bjursätragatan, utmed Bjursätragatan. Närmast korsningen föreslås en öppen plats med offentlig karaktär. Illustration: Nyréns arkitektkontor.
Sett från korsningen Rågsvedsvägen och Bjursätragatan, utmed Bjursätragatan. Närmast korsningen föreslås en öppen plats med offentlig karaktär. Illustration: Nyréns arkitektkontor.
Bilden visar en karta med planområdet markerat.
Den rosa, streckade cirkeln visar var planområdet ligger.

Stockholmshusen

Kontakt

Elin Berglund

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Läs mer om Fokus Hagsätra Rågsved

Mitt Hagsätra Rågsved

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad