dcsimg
Illustration: Nyréns arkitektkontor
Illustration: Nyréns arkitektkontor
Projekt Planerat

335 nya bostäder vid Bjursätragatan

Rågsved

Vid Bjursätragatan planerar staden tillsammans med byggaktörerna Stockholmshem och Keywe cirka 335 nya bostäder. Den 8 maj 2018 avslutades samrådet om detaljplanen för området. Nu är förslaget ute på granskning där du har möjlighet att tycka till.

Om projektet

215 bostadsrätter och 120 hyresrätter planeras

De nya husen vid Bjursätragatan planeras i två kvarter, ett med cirka 120 hyresrätter som Stockholmshem bygger och ett med cirka 215 bostadsrätter som Keywe bygger. Stockholmshems hyresrätter är en del av Stockholmshusprojektet, stadens satsning för att få fram nya bostäder snabbare och till lägre byggkostnader. Läs mer om Stockholmshusprojektet här.

Staden har som ambition att de nya husen vid Bjursätragatan ska bidra till ett mer aktivt stadsliv. De hus som byggs utmed gator får därför entréer ut mot gatan. Det ger mer liv och rörelse på gatan och ökar trygghetskänslan i området. I mitten av kvarteret skapas en öppen plats med en lokal för butik eller café.

Tyck till om förslaget 

Planförslaget är på så kallad granskning 2019-08-28 – 2019-09-25 och då har du möjlighet att lämna synpunkter. Du kan ta del av förslaget i Fyrkanten i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, under husets ordinarie öppettider samt på stadsbyggnadskontorets hemsida. Du kan även få kopior av handlingarna mot en avgift på stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska nämndhuset.
Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast sista granskningsdagen ha inkommit till:
Stadsbyggnadskontoret
Box 8314
104 20 Stockholm
eller via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se 
Ange ärendets diarienummer 2017-04553.

Den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Tidplan

  • Sommaren 2019: Granskning av detaljplanen 
  • Kvartal 4 2019: Detaljplanen antas i stadsbyggnadsnämnden 
  • Sommaren 2020: Byggstart 

En del i utvecklingen av Hagsätra och Rågsved

Projektet är en del i stadens områdesplanering för hela Hagsätra och Rågsved. Inom ramen för det arbetet planerar staden ca 3 000 nya bostäder, fler förskolor, parker och lokaler för service och kultur. Staden har redan tagit fram ett antal utredningar i arbetet med hela Hagsätra och Rågsved. Resultatet från de utredningarna används även i planeringen av det här projektet vid Bjursätragatan.

Läs mer om utvecklingen av Hagsätra och Rågsved.

Bildgalleri

Keywes föreslagna hus på Bjursätragatan får fasad i trä. Bild: Bïerne arkitektkontor.
Keywes föreslagna hus på Bjursätragatan får fasad i trä. Bild: Bïerne arkitektkontor.
Bilden visar korsningen Bjursätragatan och lokalgatan där vi föreslår offentliga lokaler i bottenvåningen. Bild: Bïerne arkitektkontor.
I korsningen Bjursätragatan och kvartersgatan föreslås en lokal för till exempel en butik eller café. På detta sätt blir gatan tryggare och mer levande. Bild: Bïerne arkitektkontor.
Sett från korsningen Rågsvedsgatan och Bjursätragatan, utmed Bjursätragatan. Närmast korsningen föreslås en öppen plats med offentlig karaktär. Illustration: Nyréns arkitektkontor.
Sett från korsningen Rågsvedsgatan och Bjursätragatan, utmed Bjursätragatan. Närmast korsningen föreslås en öppen plats med offentlig karaktär. Illustration: Nyréns arkitektkontor.
Bilden visar en karta med planområdet markerat.
Den rosa, streckade cirkeln visar var planområdet ligger.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Elana Omer

Projektledare, exploateringskontoret

Erik Olsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad