Illustration: Nyréns arkitektkontor
Illustration: Nyréns arkitektkontor
Projekt Pågående

335 nya bostäder vid Bjursätragatan

Rågsved

Vid Bjursätragatan planerar staden tillsammans med byggaktörerna Stockholmshem och Keywe cirka 335 nya bostäder. De förberedande markarbetena startade i augusti 2021.

Aktuellt

Snart är trafiken igång på Bjursätragatan 

Sedan oktober 2021 är den del av Bjursätragatan som går mellan Rågsvedsvägen och Spårfinnargränd avstängd för bil- och busstrafik. Men nu börjar det närma sig öppning. Om allt går som planerat kommer trafiken att komma igång igen i mitten av december. Anledningen att det tagit lite längre tid än beräknat är oförutsedda händelser som bland annat bergsprängning för fjärrvärmeledning. 

Fram till dess leds biltrafiken om och skyltning om alternativa vägar finns på plats. Gatan hålls öppen för gångtrafikanter. Avstängningen beror på ledningsarbeten inför kommande bostadsbyggande.

I december genomförs även de sista förberedande arbetena inför bostadsbyggandet. Stockholmshems bostäder planeras sedan börja byggas i januari 2023.  

Aktuell information om alternativa resvägar finns på sl.se.

Om projektet

215 bostadsrätter och 120 hyresrätter planeras

De nya husen vid Bjursätragatan planeras i två kvarter, ett med 125 hyresrätter som Stockholmshem bygger och ett med cirka 215 bostadsrätter som Keywe bygger. Stockholmshems hyresrätter är en del av Stockholmshusprojektet, stadens satsning för att få fram nya bostäder snabbare och till lägre byggkostnader.

Staden har som ambition att de nya husen vid Bjursätragatan ska bidra till ett mer aktivt stadsliv. De hus som byggs utmed gator får därför entréer ut mot gatan. Det ger mer liv och rörelse på gatan och ökar trygghetskänslan i området. I mitten av kvarteret skapas en öppen plats med en lokal för butik eller café.

Bjursätragatan, Rågsved, Stockholmshem

Förbättrad tillgänglighet till naturreservatet

Efter att bostäderna är klara kommer nya träd planteras längs Bjursätragatan som ska ersätta de träd som tas bort i samband med förberedande markarbeten. I denna senare etapp anläggs även en trappa för att öka tillgängligheten till Rågsveds naturreservat samt en naturlekplats i naturreservatet.

En del i utvecklingen av Hagsätra och Rågsved

Projektet är en del i stadens områdesplanering för hela Hagsätra och Rågsved. Inom ramen för det arbetet planerar staden cirka 3 000 nya bostäder, fler förskolor, parker och lokaler för service och kultur. Staden har redan tagit fram ett antal utredningar i arbetet med hela Hagsätra och Rågsved. Resultatet från de utredningarna används även i planeringen av det här projektet vid Bjursätragatan.

Utvecklingen av Hagsätra och Rågsved

Tidplan

  • Sommaren 2019: Granskning av detaljplanen
  • April 2020: Detaljplanen vann laga kraft
  • Augusti 2021: Start för förberedande gatu- och ledningsarbeten
  • Början av 2023: Byggstart för bostäderna

Bildgalleri

Keywes föreslagna hus på Bjursätragatan får fasad i trä. Bild: Bïerne arkitektkontor.
Keywes föreslagna hus på Bjursätragatan får fasad i trä. Bild: Bïerne arkitektkontor.
Bilden visar korsningen Bjursätragatan och lokalgatan där vi föreslår offentliga lokaler i bottenvåningen. Bild: Bïerne arkitektkontor.
I korsningen Bjursätragatan och kvartersgatan föreslås en lokal för till exempel en butik eller café. På detta sätt blir gatan tryggare och mer levande. Bild: Bïerne arkitektkontor.
Sett från korsningen Rågsvedsgatan och Bjursätragatan, utmed Bjursätragatan. Närmast korsningen föreslås en öppen plats med offentlig karaktär. Illustration: Nyréns arkitektkontor.
Sett från korsningen Rågsvedsgatan och Bjursätragatan, utmed Bjursätragatan. Närmast korsningen föreslås en öppen plats med offentlig karaktär. Illustration: Nyréns arkitektkontor.
Bilden visar en karta med planområdet markerat.
Den rosa, streckade cirkeln visar var planområdet ligger.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Stockholmshusen

Kontakt

Elana Svanström

Projektledare, exploateringskontoret

Elin Berglund

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad