dcsimg
Projekt Planerat

Nya bostäder vid Johan Skyttes väg

Älvsjö

Tre detaljplaner med sammanlagt cirka 120 bostäder tas fram vid Johan Skyttes väg i Älvsjö. Fastigheterna som ingår i planerna är Hillebarden 3 och 19, Jutesprånget 7, 8 och 9 samt Landsknekten 4 och 22.

Projektfakta

Tre projekt pågår i korsningen Johan Skyttes väg och Segervägen för att bygga sammanlagt cirka 120 nya lägenheter. 

Den nya bebyggelsen ska bidra till att stärka Johan Skyttes väg som stadsgata och sammankopplande stråk mellan Älvsjö centrum och Älvsjö villastad och Långbro.

Ett av projekten, Jutesprånget 7-9, är ute på samråd 19 maj−30 juni 2020. Under samrådstiden kan du lämna dina synpunkter på förslaget.

De övriga två projekten är Hillebarden 3 och 19 samt Landsknekten 4 och 22 som pågår och prövas parallellt med denna detaljplan. Dessa planeras att gå ut på samråd hösten 2020.

Du kan läsa mer om de tre projekten här nedan.

Tätare stadsdel och ökad stadsmässighet

I översiktsplanen är Älvsjö utpekat som en stadsdel med mycket stora stadsutvecklingsmöjligheter. Älvsjö kommer att vidareutvecklas som en regional målpunkt genom att tunnelbanelinje Älvsjö−Fridhemsplan samt Spårväg syd Älvsjö-Flemingsberg anläggs.

Områdets kulturhistoriska värden och gröna kvaliteter ska tas tillvara i gestaltning av byggnader, kvartersmark och allmän plats.

Tidplan

Mer om de tre delprojekten

Kontakt

Annika Lindgren

Planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad