Illustration med föreslagen bebggelse. Vy från Täbylundsvägen. Arkitekt: TMRW
Föreslagen bebyggelse. Vy från Täbylundsvägen. Illustration: TMRW
Projekt Pågående

Nya bostäder vid Täbylundsvägen

Nälsta

Längs Täbylundsvägen inom kvarteret Nälsta 5:2 planeras cirka 86 bostäder i flerbostadshus. Området ligger i direkt närhet till rekreationsområden och nära kollektivtrafik. Bostäderna bidrar till stadens bostadsmål och tillför flerbostadshus i ett område med övervägande småhusbebyggelse.

Projektfakta

På en obebyggd yta utmed Täbylundsvägen vid Nälstastråket inom fastigheten Nälsta 5:2 planeras cirka 86 bostäder som upplåts som bostadsrätter. Området ligger i direkt närhet till rekreationsområden och nära kollektivtrafik. Bostäderna bidrar till stadens bostadsmål och tillför flerbostadshus i ett område med övervägande småhusbebyggelse.

Planförslaget möjliggör för ett bostadskvarter i lamellhusstruktur med en gemensam gård mellan husen. Förslaget innebär att fem flerbostadshus kan uppföras varav de tre västra husen föreslås vara tre våningar och de två östra husen två våningar. Föreslagna planlösningar bygger på lägenheter om cirka 25 kvadratmeter med en förhöjd våningshöjd där ett sovloft kan tillskapas.

Tre hus placeras som placeras mot Täbylundsvägen dit huvudentréer ska vända sig. De tre gathusen ligger indragna från en ny gång- och cykelbanan på Täbylundsvägen östra sida. En stadsmässig karaktär skapas genom att bebyggelsens fasader ligger parallellt med gatan. Detta ligger i linje med översiktsplanens intentioner om att utveckla Täbylundsvägen till en stadsgata. Gårdshusen i öster har samma utformning som gathusen men är två våningar för att möta upp den låga villabebyggelsen och skapa bättre förhållanden för solljus. Mellan husen finns en upphöjd gårdsyta med ett till viss del underbyggt garage. Öster om bebyggelsen föreslås en ny kvartersgata som fungerar som angöring till bostäderna och garaget.

Gård

Förutom balkonger och uteplatser finns en gemensam gård med uteplats ovanpå garaget. Mot parkstråket i söder uppstår en höjdskillnad mellan den upphöjda gården och det offentliga parkstråket. Garagefasaden med anslutande markområden ska utgöra en naturlig och grön övergång till parkstråket för att fasaden inte ska upplevas som en baksida. I norr är nivåskillnaden mindre och en slänt upp till gården bildas.

Parkering

Det projektspecifika parkeringstalet för bilparkering i detta läge med föreslagen lägenhetssammansättning har bedömts till 0,4 platser per lägenhet. Om 86 lägenheter tillkommer ger det ett behov av totalt 35 parkeringsplatser. Förutom parkering i garage finns möjlighet att uppföra markparkering inom delar om planområdet.

Förändringar som gjordes innan granskning

Efter samrådet har planförslaget bearbetats avseende bebyggelsens höjder och placering av garageinfarten. Granskningsförslaget innebär att höjden för gatuhusen mot Täbylundsvägen har sänkts med 0,5-1,5 meter. Höjden för de två östra husen har minskat med 3 meter. Garageinfarten, vilken tidigare låg söder om bebyggelsen, föreslås kopplas till den planerade kvartersgatan vilket innebär att området genererar en in- och utfart. Ett antal utredningar har uppdaterats eller tagits fram för att säkerställa en god dagvattenhantering samt hälsa- och säkerhetsfrågor.

Byggaktör

Svenska hem i Bromma.

Tidplan

  • Samråd: 19 november till 14 januari 2020. Under samrådstiden fanns det möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Samrådsmöte i form av öppet hus ägde rum den 3 december 2019 i Vinstaskolans matsal.
  • Granskning: 23 september till 20 oktober
  • Detaljplanen godkändes vid stadsbyggnadsnämndens möte 10 december 2020.
  • Kommunfullmäktige antog detaljplanen 13 december 2021. 
  • Detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen, som avslog överklagandena. Detaljplanen vann laga kraft 6 juli 2022.

 

 

Bildgalleri

Illustration med föreslagen bebggelse. Vy från Täbylundsvägen. Arkitekt: TMRW
Föreslagen bebyggelse. Vy från Täbylundsvägen. Illustration: TMRW
Situationplan där föreslagen bebyggelse syns i förhållande till omgivningen.
Situationsplan
Flygfoto med området markerat med rött.
Karta med området markerat.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Helena Persson

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Frida Månsson

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad