dcsimg
Vid Täbylundsvägen i höjd med Nälsta bollplan planeras cirka 95 lägenheter i form av 5 flerbostadshus. Illustration: Reflex Arkitekter.
Vid Täbylundsvägen i höjd med Nälsta bollplan planeras cirka 95 lägenheter i form av 5 flerbostadshus. Illustration: Reflex Arkitekter.
Projekt Planerat

Nya bostäder vid Täbylundsvägen

Nälsta

Längs Täbylundsvägen inom kvarteret Nälsta 5:2 planeras cirka 95 bostäder i flerbostadshus. Området ligger i direkt närhet till rekreationsområden och nära kollektivtrafik. Bostäderna bidrar till stadens bostadsmål och tillför flerbostadshus i ett område med övervägande småhusbebyggelse.

Så växer Stockholm

Så växer Stockholm - ny version

Projektfakta

Vid Täbylundsvägens östra del i höjd med Nälsta bollplan planeras cirka 95 lägenheter i form av fem flerbostadshus i 4-6 våningar, där översta våningen är indragen. Tidigare gick det en kraftledning över området som nu grävts ned vilket möjliggör ny bebyggelse i området.

Den föreslagna bebyggelsen består av ett bostadskvarter om fem lamellhus med en gemensam gård mellan husen. De tre husen i västra delen föreslås vara fem till sex våningar med den översta våningen indragen och de två husen i östra delen föreslås vara fyra våningar med den översta våningen indragen.

Öster om bebyggelsen föreslås en ny kvartersgata med gatuparkering. Mellan husen finns en upphöjd gårdsyta med ett garage som delvis är under jord. Antalet parkeringsplatser är planerat till 0,5 parkeringsplatser/lägenhet.

För att länka samman stadsdelarna Vinsta, Nälsta och Vällingby i ett sammanhängande gång- och cykelvägnät planerar staden för en utbyggnad av en gång- och cykelväg längs med Nälstaån.

Som kompensation för ianspråktagen mark föreslås en ny gång och cykelväg mellan Skattegårdsvägen och Täbylundsvägen samt igenom planområdet i söder.

Byggaktör

Stockholms stad i samarbete med Svenska hem i Bromma AB.

Tidplan

Den 19 februari 2015 fattade exploateringsnämnden beslut om en markanvisning till Svenska Hem i Bromma AB. Beslut om att påbörja planarbetet fattades av Stadsbyggnadsnämnden 23 februari 2017.

  • Samråd: 19 november till 14 januari 2020. Under samrådstiden fanns det möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Samrådsmöte i form av öppet hus ägde rum den 3 december 2019 i Vinstaskolans matsal.
  • Granskning: augusti 2020
  • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden: november 2020

 

Bildgalleri

Ritning över de 5 bostadshusen vid Täbylundsvägen.
Ritning över de 5 bostadshusen vid Täbylundsvägen.
Flygfoto där ungefärligt planområde är markerat med rött.
Flygfoto där ungefärligt planområde är markerat med rött.
Situationsplan
Situationsplan
Vid Täbylundsvägen i höjd med Nälsta bollplan planeras cirka 95 lägenheter i form av 5 flerbostadshus. Illustration: Reflex Arkitekter.
Vid Täbylundsvägen i höjd med Nälsta bollplan planeras cirka 95 lägenheter i form av 5 flerbostadshus. Illustration: Reflex Arkitekter.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Matilda Nilsson

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Frida Månsson

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad