Cyklist
Projekt Genomfört

Nya cykelbanor längs Perstorpsvägen och Flatenvägen

Sköndal

Stockholms stad har byggt nya cykelbanor efter Perstorpsvägen och Flatenvägen. Åtgärderna innebär en ökad trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet för samtliga trafikslag.

Projektfakta

Nya och bredare gång- och cykelbanor och andra framkomlighets- och säkerhetsåtgärder 

Perstorpsvägen exempel på åtgärder:

  • En ny gång- och cykelbana läggs till största del inom befintlig vägbana.
  • Mellan Frykdalsbacken och Magelungsvägens brokonstruktion breddas gång- och cykelbanan.
  • Den befintliga belysningen kompletteras med ytterligare lampor på sträckor med linspänd belysning På övriga sträckor görs kompletteringar vid behov.
  • Den största förändring som planeras är korsningen med Magelungsvägen. Kantstenar byggs ut till de målade linjer som tidigare anvisat körytorna och signalstolpar flyttas närmare körbanan.
  • Samtliga övergångsställen i korsningen tillgänglighetsanpassas och klackar för gående och cyklister anläggs vid övergångsställenas/cykelvägens anslutning till vägbanan.

Flatenvägen exempel på åtgärder:

  • En ny fem meter bred cykelbana anläggs längs med Flatenvägens västra/södra sida, vilket ger en naturlig koppling till befintligt cykelstråk samt till Flatenbadet.
  • Två körfält kommer att tas bort och ersättas med fil för högersväng innan ramperna på båda sidor om bron.
  • Busshållplatsen i östlig riktning flyttas ut till Flatenvägen och läggs samman med hållplatsen i västlig riktning, istället för som i dagsläget inne vid badet. Bussen ges på så sätt en betydligt genare sträckning och minskad körtid.

Förbättrar möjligheterna att cykelpendla mellan Stockholms kommuner

Syftet med åtgärderna är att förbättra möjligheterna för arbetspendling med cykel och att stärka kopplingarna mot Stockholms grannkommuner. Projekten är utpekade i cykelplanen och har getts högsta prioritet.

Flaten- och Perstorpsvägen förbinder Stockholm med Nacka respektive Huddinge kommun. I båda kommunerna pågår ett arbete med att bygga nya cykelvägar och förbättra kopplingarna över kommungränserna. Stockholm stad möter på så sätt upp på sin sida om kommungränsen i och med dessa projekt.

Det saknas i dagsläget en bra cykelförbindelse i området längs med Flatenvägen/ Ältavägen som knyter samman Stockholm med Nacka kommun och vidare mot Tyresö. Cykelprojektet Flatenvägen ökar möjligheten till regional cykling och skapar en trafiksäker och framkomlig cykelförbindelse till Nacka kommun

Projektet pågick 2014–2015

Byggstart 2014 och avslutades 2015. Projekten beräknas kosta för Flatenvägen 5,8 miljoner kronor och Perstorpsvägen 9,2 miljoner. För Perstorpsvägen står Trafikverket och Huddinge kommun för 1,5 miljoner kronor.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad