Projekt Planerat

Nya cykelbanor på Liljeholmsbron och Hornstull

Liljeholmen, Södermalm

Liljeholmsbron och Långholmsgatan vid Hornstull är utpekade cykelpendlingsstråk i Stockholm och en del av ett regionalt stråk för cykling i Stockholms län. Framkomligheten och trafiksäkerheten är inte tillräckligt hög idag och därför vill Stockholms stad göra det enklare och säkrare att cykla längs sträckan.

Projektfakta

Förbättrad framkomlighet och ökad trafiksäkerhet

I enlighet med stadens cykelplan planerar Stockholms stad att genomföra ett antal åtgärder för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för cyklister samt att fler ska välja att cykla.

Nya enkelriktade cykelbanor vid Långholmsgatan

Söder om Folkskolegatan vid Hornstull planeras nya enkelriktade cykelbanor på båda sidor om gatan. Cykelbanorna kommer att gå bakom busshållplatserna och separeras från motortrafik och gångbanor. Bilkörfält kommer att tas i anspråk för att möjliggöra detta.

Cykelbanorna på Liljeholmsbron blir enkelriktade

Tidigare fanns dubbelriktade cykelbanor på båda sidor av bron. I augusti 2019 enkelriktades dessa. Det innebär att cykeltrafik in mot Södermalm sker på brons östra sida. Cykeltrafik mot Liljeholmen ska ske på brons västra sida. I samband med att det större projektet längs Långholmsgatan samt renoveringen av Liljeholmsbron drar igång är planen att gång- och cykelbanan på östra sidan i riktning mot Södermalm breddas till cirka 6 meter genom att ett körfält för motorfordon i södergående riktning tas bort. Gång- och cykelbanan på den västra sidan blir fortsatt cirka fyra meter bred.

Cykelbanorna ska minska risken för konflikter med andra trafikanter 

Liljeholmsbron är en viktig infartsled mot Stockholms innerstad och under sommarsäsongen passerar 10 000 cyklister och 1 500 gående varje dag. Långholmsgatan binder samman Liljeholmsbron och Västerbron och varje dygn passerar drygt 25 000 fordon, bland annat tät busstrafik.

Framkomligheten och trafiksäkerheten är inte tillräckligt hög för cyklister och på stor del av sträckan är cykelbanor, cykelfält och gångbanor inte tillräckligt breda. På flera platser längs sträckan finns risk för konflikter mellan cyklister, fotgängare och motorfordon.

Preliminär byggstart 2022

Åtgärderna på Liljeholmsbron är en del av en större brorenovering där broklaffarna ska bytas ut. Arbetet beräknas preliminärt börja 2022 och pågå i tre år. 

Cykelbanorna på Långholmsgatan söder om Folkskolegatan vid Hornstull kommer att byggas efter att arbetet med Liljeholmsbron är klar. 

I augusti 2019 enkelriktades cykelbanorna över Liljeholmsbron. 

Under 2017 avslutades arbetet med att bygga enkelriktade cykelbanor norr om korsningen Långholmsgatan-Folkskolegatan i riktning mot Västerbron. 

Staden genomför projektet

Stockholms stad planerar och genomför projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad