dcsimg
Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Nya förskolor i Högdalen

Högdalen

Förslaget till ny detaljplan gör det möjligt att bygga två nya förskolor i Högdalen. Tillsammans innebär det ett tillskott på 12-14 nya avdelningar. Förslaget berör fastigheterna Skolfilmen 1 och Örby 4:1.

Projektfakta

Två nya förskolor

Förslaget gör det möjligt att bygga en ny förskola med åtta till tio avdelningar på fastigheten Örby 4:1 samt en förskola med fyra avdelningar på fastigheten Skolfilmen 1. Förskolorna kommer att angränsa till varandra längs Trollesundsvägen och ambitionen är att kunna samutnyttja förskolegårdarna.

Fler förskoleplatser behövs

Det råder stor brist på förskoleplatser i Bandhagen. Förslaget kommer bidra till att lösa dagens brist samt de behov som väntas uppstå när mer bostäder byggs i närområdet. Förskolor av hög kvalitet i varje bostadsområde är en förutsättning för en socialt sammanhållen stad. De nya förskolornas placering i direkt anslutning till ett skogsparti är idealisk ur ett barnperspektiv. 

Preliminär tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att gå vidare med planarbetet: första kvartalet 2019.
  • Samråd: fjärde kvartalet 2019.
  • Granskning: tredje kvartalet 2020.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: fjärde kvartalet 2020.

Fastighetsägare

Marken inom planområdet ägs av Stockholms stad. Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, har fått markanvisning för uppförande av förskolebyggnader enligt ovan.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Erik Isacsson

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad