Projekt Genomfört

Nya gågator i Norra Klara

Norrmalm

Norra delen av Klarakvarteren mellan Vasagatan och Drottninggatan samt Kungsgatan och Bryggargatan har gjorts om till ett större sammanhängande område av gågator. Syftet var att göra området attraktivare, framkomligare och mer tillgängligt för gående.

Projektfakta

Stockholms stad arbetar ständigt med att förbättra förhållandena för gående.

Ett större sammanhängande gågatuområde som gynnar gående, cyklister och företagare har skapats då gatorna Klara Norra Kyrkogata och Målargatan, inklusive Korgmakargränd och ytterligare ett kvarter längs Bryggargatan i Norra Klara görs om till gågator. I området finns de redan etablerade gågatorna Drottninggatan och Gamla Brogatan.

Projektfakta

Under sommaren 2020 gjordes de arbeten som krävdes för att göra om området till ett gågatuområde. Främst har arbetet inneburit omskyltning till gågata vid alla entréer till området. När området är skyltat som gågatuområde så behövs inte längre markerade övergångsställen eftersom gående alltid har företräde på en gågata. Därför har övergångställen inom området tagits bort.

Entréerna till området från Kungsgatan i norr vid Klara Norra Kyrkogata och Målargatan har byggts om under sommaren med genomgående gångbanor längs med Kungsgatan.

Bryggargatans gågata har förlängts ner till korsningen med Klara Norra Kyrkogata.

Trafik i gågatuområdet

Det nya gågatuområdet innebär att trafiken i området måste köras i gångfart och väja för gående. Genomfartstrafik är inte längre möjlig i området men varuleveranser och transporter till bostäder kan göras som tidigare.

Gatorna i norra Klara är reglerade med enkelriktad trafik med cykling tillåten i båda riktningarna. Samtliga gator är reglerade med stannandeförbud. De nya gågatorna har behållit samma enkelriktningar som tidigare. Möjligheten att cykla i båda riktningar är också oförändrat. Även stannandeförbudet är detsamma som tidigare. Lastplatserna är kvar på samma platser som tidigare.

Tidplan

Det nya området av gågator i Norra Klara blev klart i september 2020.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad