Hässelby Villastad 11:24, 11:25 och 11:26, flygbild
Nuvarande fastighet samt föreslagen plangräns markerad med röd linje. Potentiella lägen för nytt gångstråk är markerat med blå streckad linje och kvarteret Renfanans koppling till Mälaren är markerat med gul streckad linje.
Projekt Planerat

Nya gångstråk mellan Berghamns brygga och Hässelby allmänna bad

Fastighet i Hässelby villastad styckas av för att ändra markanvändning från parkmark till kvartersmark för bostadsändamål. Den ändrade markanvändningen kan möjliggöra sammanhängande promenad längs med strandlinjen.

Projektfakta

Förslaget innebär avstyckning av fastigheten Hässelby villastad 11:25,Villa Berghem, för att ändra markanvändning från parkmark till kvartersmark för bostadsändamål. Avstyckningen avses begränsas till en del av fastigheten. Planförslaget ska säkerställa utrymme för utevistelse, angöring, sophämtning och parkering.

Övriga närliggande fastigheter och resterande del av fastigheten 11:25 avses även i fortsättningen att få användningen park, allmän plats med syftet till en sammanhängande promenad längs med strandlinjen.

Den ändrade markanvändningen kan möjliggöra anläggande av nya gångstråk och stärka kopplingen mellan Berghamns brygga och Hässelby allmänna bad. Vid grunda stränder kan framkomligheten kompletteras med mindre bryggor.

Upplevelsen av platsen kommer i stor utsträckning vara densamma som idag, med bevarande av befintliga villor och gårdsrum samt omkringliggande grönska.

Tidplan

  • Start-PM april 2023
  • Samråd december 2023
  • Granskning juni 2024
  • Antagande SBN oktober 2024

Markägare

Fastigheten ägs av Stockholm stad.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Anders Lundborg

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad