dcsimg
Bebyggelse längs T. Levenstams väg, kv. A1 till vänster och kv. D till höger. Illustration Bloomimages och Kjellander Sjöberg arkitekter
Bebyggelse längs T. Levenstams väg, kv. A1 till vänster och kv. D till höger. Illustration Bloomimages och Kjellander Sjöberg arkitekter
Projekt Pågående

Nya kvarter i Stora Sköndal

Sköndal

Stiftelsen Stora Sköndal planerar att bygga lägenheter, äldreboende och LSS-boende på sin fastighet i Sköndal i södra Stockholm. Detaljplanen Sköndal 1:1 gäller den så kallade Magnoliatomten vid Thorsten Levenstams väg.

Projektfakta

Vad?

Stiftelsen Stora Sköndal vill bygga bostäder på den del av sin fastighet Sköndal 1:1 som ligger längs Sköndalsvägen. Planförslaget innehåller runt 300 bostäder i form av både hyresrätter och bostadsrätter, ett äldreboende med cirka 70 platser, ett LSS-boende med sex bostäder samt lokaler för handel, service och stiftelsens administration i byggnadernas bottenvåningar. Förslaget vann laga kraft 21 november 2017.

Bostäderna fördelas på fem kvarter i olika storlekar och utformning längs med Thorsten Levenstams väg.

Två kvarter (A1 och D) föreslås ansluta till Sköndalsvägen. I kv. D, sydöst om korsningen föreslås ett hus i sex våningar medplatt tak utgöra ett tydligt fondmotiv och markera entrén till den nya stadsdelen. Kv. A1 utgörs av lamellhus med markerade sadeltak som dras in från gatan för att ge plats för förgårdsmark och möjliggöra att ett antal befintliga tallar kan bevaras.

Öster om T. Levenstams väg föreslås tre lamellhus med markerade sadeltak följa gatans stigning och krökning mot nordost. I anslutning till Magnoliabyggnadens nya entré ges plats för ett torg kantat av publika lokaler, en ny matsal och en bevarad stor ek.

Torget förlängs mot väster genom att en bred kvartersgata placeras mellan kv. A2 och B. Här kan ett framtida stråk leda vidare mot Sköndals centrum via Bengt Bagares gränd. Söder om kvartersgatan byggs ett äldreboende.

Vid en park i området ligger en före detta panncentral från 1960-talet. Panncentralen bevaras och saneras från rester av oljehanteringen innan den kan användas till publik verksamhet med anknytning till parken. Under projektet kommer även stora tallar och ekar i området att bevaras och skyddas av detaljplanen.

I och med projektet kan Thorsten Levenstams väg även få en ny sträckning och anpassas för att prioritera fotgängare, cyklister och kollektivtrafik.

Varför?

Stadsbyggnadskontoret har i samarbete med markägaren Stiftelsen Stora Sköndal upprättat ett Program för Stora Sköndal. Stora Sköndal ska utvecklas till en blandstad med 4000 – 6000 bostäder, nya verksamheter med ytterligare 1000 - 2000 arbetsplatser och service.

Ett tillskott med bostäder skulle vara ett välkommet inslag i att utveckla centrala Sköndal, i enlighet med stadens översiktsplan Promenadstaden. Programarbetets mål är att utveckla Stora Sköndal för en ökad mångfald – en mer blandad stadsdel med en variation av upplåtelse- och boendeformer – och en socialt och fysiskt inkluderande miljö som är tillgänglig, trygg och tillitsfull.

Tidplan

Stora Sköndal Bygg AB:s exploateringsarbeten pågår och planeras att stå klart i mitten på 2020. Övriga byggherrar är JM, Ikano och Einar Mattsson.

Första etappen förväntas vara klart i sin helhet 2021.

Vem?

Stockholms kommun med stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret samt Stiftelsen Stora Sköndal som är markägare. 

Planförslaget omfattar del av fastigheterna Sköndal 1:1, 2:1 och Kollekten 1. Ägare till Sköndal 1:1 och Kollekten 1 är Stora Sköndal. Ägare till Sköndal 2:1 är Stockholms kommun.

Bilder

Flygvy med planområdet sett från söder. Illustration Bloomimages och Kjellander Sjöberg arkitekter
Flygvy med planområdet sett från söder. Illustration Bloomimages och Kjellander Sjöberg arkitekter
Illustration.
Illustrationsplan, Landskapslaget
Ortofoto med planområdets avgränsning markerat med vit streckad linje
Bebyggelse längs T. Levenstams väg, kv. A1 till vänster och kv. D till höger. Illustration Bloomimages och Kjellander Sjöberg arkitekter
Bebyggelse längs T. Levenstams väg, kv. A1 till vänster och kv. D till höger. Illustration Bloomimages och Kjellander Sjöberg arkitekter
Vy från T. Levenstams väg mot kv. C vid torget.    Illustration Double Action
Vy från T. Levenstams väg mot kv. C vid torget. Illustration Double Action
Äldreboendet i kv. A2 mot kvartersgatan och T. Levenstams väg. Illustration Tema
Äldreboendet i kv. A2 mot kvartersgatan och T. Levenstams väg. Illustration Tema
Vy mot det centrala torget och Magnoliabyggnaden med dess tillbyggnad, sett från kvartersgatan. Illustration Bloomimages och Kjellander Sjöberg arkitekter
Vy mot det centrala torget och Magnoliabyggnaden med dess tillbyggnad, sett från kvartersgatan. Illustration Bloomimages och Kjellander Sjöberg arkitekter
Vy från T. Levenstams väg
Vy från T. Levenstams väg. Illustration Erseus
Vy mot parken och den bevarade panncentralen sedd från T. Levenstams väg. Landskapslaget

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Martin Styring

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Läs mer om programmet för Stora Sköndal

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad