Bebyggelse längs T. Levenstams väg, kv. A1 till vänster och kv. D till höger. Illustration Bloomimages och Kjellander Sjöberg arkitekter
Bebyggelse längs T. Levenstams väg, kv. A1 till vänster och kv. D till höger. Illustration Bloomimages och Kjellander Sjöberg arkitekter
Projekt Pågående

Nya kvarter i Stora Sköndal

Sköndal

Stiftelsen Stora Sköndal planerar att bygga lägenheter, äldreboende och LSS-boende på sin fastighet i Sköndal i södra Stockholm. Detaljplanen Sköndal 1:1 gäller den så kallade Magnoliatomten vid Thorsten Levenstams väg.

Projektfakta

Vad?

Planen omfattar del av fastigheterna Sköndal 1:1, 2:1 och Kollekten 1 som ligger längs Sköndalsvägen vid Stiftelsen Stora Sköndal. Planen innehåller runt 300 bostäder i form av både hyresrätter och bostadsrätter, ett äldreboende med cirka 70 platser, ett LSS-boende med sex bostäder samt lokaler för handel, service och stiftelsens administration i byggnadernas bottenvåningar. 

Bostäderna fördelas på fem kvarter i olika storlekar och utformning längs med Thorsten Levenstams väg.

 • Två kvarter (A1 och D) föreslås ansluta till Sköndalsvägen. I kvarteret D, sydöst om korsningen föreslås ett hus i sex våningar medplatt tak utgöra ett tydligt fondmotiv och markera entrén till den nya stadsdelen. Kvarter A1 utgörs av lamellhus med markerade sadeltak som dras in från gatan för att ge plats för förgårdsmark och möjliggöra att ett antal befintliga tallar kan bevaras.
 • Öster om Thorsten Levenstams väg föreslås tre lamellhus med markerade sadeltak följa gatans stigning och krökning mot nordost. I anslutning till Magnoliabyggnadens nya entré ges plats för ett torg kantat av publika lokaler, en ny matsal och en bevarad stor ek.
 • Torget förlängs mot väster genom att en bred kvartersgata placeras mellan kvarter A2 och kvarter B. Här kan ett framtida stråk leda vidare mot Sköndals centrum via Bengt Bagares gränd. Söder om kvartersgatan byggs ett äldreboende.
 • Vid en park i området ligger en före detta panncentral från 1960-talet. Panncentralen bevaras och saneras från rester av oljehanteringen innan den kan användas till publik verksamhet med anknytning till parken. Under projektet kommer även stora tallar och ekar i området att bevaras och skyddas av detaljplanen.

I och med projektet kan Thorsten Levenstams väg även få en ny sträckning och anpassas för att prioritera fotgängare, cyklister och kollektivtrafik.

Varför?

Stadsbyggnadskontoret har i samarbete med markägaren Stora Sköndal Framtidsutveckling AB upprättat ett Program för Stora Sköndal. Stora Sköndal ska utvecklas till en blandstad med 4 500–6 000 bostäder, nya verksamheter med ytterligare 1 000–2 000 arbetsplatser och service.

Etappen ingår i programmet för Stora Sköndal som godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2019. I samband med godkännandet beslutade nämnden att i kommande detaljplaner öka antal bostäder till 4 500.

Program för Stora Sköndal

Tidplan

 • Förslaget vann laga kraft 21 november 2017.
 • Bebyggelse och allmän plats är färdigställd förutom två kvarter tillhörande JM som ska byggas ut med beräknad start 2023.

Vem?

Detaljplanen är framtagen av Stockholms stad i samarbete med Stiftelsen Stora Sköndal. Ägare till Sköndal 1:1 och Kollekten 1 är Stora Sköndal. Ägare till Sköndal 2:1 är Stockholms kommun.

Byggherrar

 • Stora Sköndal Bygg AB
 • JM
 • Ikano
 • Einar Mattsson

Bilder

Flygvy med planområdet sett från söder. Illustration Bloomimages och Kjellander Sjöberg arkitekter
Flygvy med planområdet sett från söder. Illustration Bloomimages och Kjellander Sjöberg arkitekter
Illustration.
Illustrationsplan, Landskapslaget
Ortofoto med planområdets avgränsning markerat med vit streckad linje
Bebyggelse längs T. Levenstams väg, kv. A1 till vänster och kv. D till höger. Illustration Bloomimages och Kjellander Sjöberg arkitekter
Bebyggelse längs T. Levenstams väg, kv. A1 till vänster och kv. D till höger. Illustration Bloomimages och Kjellander Sjöberg arkitekter
Vy från T. Levenstams väg mot kv. C vid torget.  Illustration Double Action
Vy från T. Levenstams väg mot kv. C vid torget. Illustration Double Action
Äldreboendet i kv. A2 mot kvartersgatan och T. Levenstams väg. Illustration Tema
Äldreboendet i kv. A2 mot kvartersgatan och T. Levenstams väg. Illustration Tema
Vy mot det centrala torget och Magnoliabyggnaden med dess tillbyggnad, sett från kvartersgatan. Illustration Bloomimages och Kjellander Sjöberg arkitekter
Vy mot det centrala torget och Magnoliabyggnaden med dess tillbyggnad, sett från kvartersgatan. Illustration Bloomimages och Kjellander Sjöberg arkitekter
Vy från T. Levenstams väg
Vy från T. Levenstams väg. Illustration Erseus
Vy mot parken och den bevarade panncentralen sedd från T. Levenstams väg. Landskapslaget

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Mimi Alansari

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Mattias Sjöberg

Projektledare, exploateringskontoret

Theodor Sundh

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Läs mer om programmet för Stora Sköndal

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad