Projekt Pågående

Förbättringar för gång, cykel och kollektivtrafik vid Nybroplan

Norrmalm

Nybroplan är en knutpunkt där många trafikanter passerar i olika riktningar. Idag är det svårt för framförallt gående och cyklister att orientera sig och ta sig fram på platsen. Där finns även brister för kollektivtrafikens framkomlighet som behöver åtgärdas. Staden planerar därför att genomföra en kombination av åtgärder för att göra Nybroplan till en mer framkomlig och tillgänglig plats.

Projektfakta

Bättre framkomlighet för gående, cyklister och kollektivtrafik

För gångtrafikanterna kommer vi att förbättra tillgängligheten genom att byta ut gatsten mot slät markbeläggning. Vi kommer att anpassa övergångsställen, väntytor och trafiksignalering vid flera korsningar för att göra det enklare att passera.Mellan Berzelii Park och kajen kommer ett nytt ledstråk underlätta orienteringen för personer med synnedsättning. Det blir också nya sittplatser på torget i närheten av parken, och förbättrad belysning på norra delen av torget.,

För cyklisterna kommer vi bredda cykelbanan mellan Hamngatan och Strandvägen och binda samman cykelbanan längs Nybrohamnen den som löper längs Strandvägens kaj. Några andra åtgärder är att vi leder fram cykelbanan vid Dramaten till Birger Jarlsgatan. Vi skapar också en ny cykelpassage från Nybrogatan mot Hamngatan samt från Strandvägen mot Sibyllegatan och förbättrar belysningen på norra delen av torget.

Genom att ta bort ett körfält från Strandvägen försvinner dagens otydlighet med två körfält in i korsningen men bara ett körfält ut ur korsningen mot Hamngatan. På så sätt minskar risken att bilister medvetet eller omedvetet kör i kollektivtrafikkörfältet. Kollektivtrafikkörfältet på Hamngatan ska också få tydligare vägmarkeringar för att motverka att bilar kör där.

Försök med förbjuden vänstersväng

För att förbättra framkomligheten även för kollektivtrafiken testades under våren 2021 att förbjuda vänstersväng för bilister från Strandvägen in mot Nybrohamnen. Tiden som bussar och spårvagnar har grönt vid trafiksignalen kan då ökas avsevärt i västlig riktning vilket ökar kollektivtrafikens framkomlighet och minskar risken för förseningar.

Försöket med att ta bort möjligheten med vänstersväng för biltrafiken från Strandvägen mot Nybrohamnen pågick till slutet av sommaren 2021. Utvärderingen visade på tydliga förbättringar för kollektivtrafiken. I november 2022 togs därför beslut om att förbjuda vänstersväng permanent.

Åtgärder i detalj

Bilden nedan visar lite mer detaljerat vilka åtgärder som planeras var:

Nybroplan karta

 1. Breddad dubbelriktad cykelbana 3,25 m bred. Asfalt. Förbättrad belysning.
 2. Ny gångbana 3,8 m bred. Släta granithällar med ledstråk istället för dagens gatsten. Förbättrad belysning.
 3. Hastighetssäkrad passage för biltrafiken förbi cykelbana och övergångsställe.
 4. Övergångsställe mellan plattform och refug tas bort för att ge plats för breddad cykelbana och minska risken för konflikter (andra övergångsställen kan användas).
 5. Ytorna för gång och cykel breddas. Cykelbanan längs Nybrohamnen binds samman med cykelbanan längs Strandvägen. Gatsten byts mot granithällar i gångytor.
 6. Ny cykelpassage från kajen mot Sibyllegatan.
 7. Ytorna för gång och cykel breddas, cykelbanan leds fram till Birger Jarlsgatan, gångbanorna binds samman.
 8. Nytt läge för toalett.
 9. Den nya gångbanan leder mot de två entréerna till Berzelii Park för att tydliggöra gångstråket mot Norrmalmstorg; kompletteras med vägvisning. Nytt läge för Tornbergs klocka. Nya sittplatser.
 10. Ett nytt träd planteras som ersättning för en alm som är i dåligt skick. Detta och de tre största träden på norra delen av torget får nya växtbäddar.
 11. Övergångsställena i korsningen görs om så att det blir enklare och snabbare att korsa gatorna. Breddad cykelpassage mellan Nybrogatan och torget samt ny cykelpassage mot Hamngatan.
 12. Kollektivtrafikkörfältet på Hamngatan markeras tydligare. Vid Norrmalmstorg förbättras trafiksituationen genom att övergångsstället kortas och refugen som står mellan västgående körfält tas bort.
 13. Ett körfält mot Hamngatan tas bort eftersom det bara är ett körfält för biltrafik ut från korsningen. Möjligheten till vänstersväng tas bort.
 14. Ett körfält rakt fram tas bort för anpassa till utformningen med ett körfält mot Hamngatan vid Birger Jarlsgatan. Nytt cykelfält mellan Artillerigatan och Sibyllegatan.
 15. Breddning vid övergångsstället för att minska trängseln och korta övergångsstället.
 16. Nytt ledstråk mot Arsenalsgatan.
 17. Större ytor för väntande gående och cyklister.

Så påverkas träden på platsen

Inom området där arbete kommer ske finns idag fyra träd. Ett av dessa, en alm, är i dåligt skick och kommer i samband med arbetet att tas bort. Ett nytt träd kommer dock att planteras på platsen. Alla fyra träden inom arbetsområdet kommer också få nya växtbäddar för att säkerställa att de mår bra framåt.

För staden har det också varit viktigt att säkerställa att det träd som står på den södra spårvagnsplattformen kan stå kvar. Detta är en unik poppel planterad vid sekelskiftet 1800/1900. Den kom till efter korsningsförsök vid en botanisk trädgård och planterades av Tor Nitzelius, som bland annat var intendent vid Göteborgs botaniska trädgård och en tid jobbade åt Stockholms stad.

Eftersom att poppeln är unik har staden gjort flera försök att föröka den, men utan resultat. När trädet var i dåligt skick för några år sedan beslutade staden att föryngra det genom att spara stubbskott; ett eller ett par av dem kan sedan väljas ut för att förhoppningsvis kunna bli nya träd.

Klart vintern 2022

Arbetet började under hösten 2021 och pågick till slutet av 2022 och är nu avslutat.

Vill du veta mer?

Inriktningsbeslut: Förbättringar för gång, cykel och kollektivtrafik vid Nybroplan.

Genomförandebeslut: Förbättringar för gång, cykel och kollektivtrafik vid Nybroplan. 

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad