dcsimg
Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Nybroplan. Förbättringar för gång, cykel och kollektivtrafik.

Nybroplan är en knutpunkt där många trafikanter passerar i olika riktningar. Idag är det svårt för framförallt gående och cyklister att orientera sig och ta sig fram på platsen. Där finns även brister för kollektivtrafikens framkomlighet som behöver åtgärdas. Staden planerar därför att genomföra en kombination av åtgärder för att göra Nybroplan till en mer framkomlig och tillgänglig plats.

Projektfakta

Bättre framkomlighet för gående, cyklister och kollektivtrafik

För gångtrafikanterna kommer vi att förbättra tillgängligheten genom att byta ut gatsten mot slät markbeläggning. Vi kommer att anpassa övergångsställen, väntytor och trafiksignalering vid flera korsningar för att göra det enklare att passera.

För cyklisterna kommer vi bredda cykelbanan mellan Hamngatan och Strandvägen och binda samman cykelbanan längs Nybrohamnen den som löper längs Strandvägens kaj. Några andra åtgärder är att vi leder fram cykelbanan vid Dramaten till Birger Jarlsgatan. Vi skapar också en ny cykelpassage från Nybrogatan mot Hamngatan samt från Strandvägen mot Sibyllegatan.

För att förbättra framkomligheten även för kollektivtrafiken kommer vi att förbjuda vänstersväng för bilister från Strandvägen in mot Nybrohamnen. Kollektivtrafikkörfältet på Hamngatan ska också få tydligare vägmarkeringar för att motverka att bilar kör där.

Sammantaget kommer åtgärderna innebära att restiden för gång, cykel och kollektivtrafik minskar. För biltrafiken kommer restiden att öka något, men samtidigt försvinner dagens otydlighet med två körfält in i men bara ett ut ur korsningen mot Hamngatan. På så sätt minskar risken att bilister medvetet eller omedvetet kör i kollektivtrafikkörfältet.

Byggstart

Planerad byggstart våren 2021.

Vill du veta mer?

Förbättringar för gång, cykel och kollektivtrafik vid Nybroplan. Inriktningsbeslut

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad