Man ser ett åttavåningshus i vitt och de andra husen bakom.
Punkthusen har ljusa fasader mot norr som samspelar med närliggande punkthus.
Projekt Pågående

Nytt kvarter vid Björnsonsgatan

Blackeberg

Tre nya bostadshus med cirka 95 hyreslägenheter byggs längs med Björnsonsgatan i Blackeberg.

Projektfakta

Tre bostadshus med 95 bostäder

Planen kompletterar den befintliga bebyggelsen vid Björnsonsgatan med tre nya bostadshus. Två hus blir så kallade punkthus, mer fyrkantiga med 9–10 våningar, och ett hus blir ett så kallat lamellhus, avlångt med 3–4 våningar. Garage placeras under husen.

Byggnadernas utseende och utformning ska anpassas till terrängen, omgivande miljöer och de närliggande byggnaderna. Parkstråken och träd som finns runtomkring bevaras.

Gångvägens entré från Björnsonsgatan är viktig att bevara fri från bebyggelse, då denna utgör ett brett, samlande parkstråk mot Blackebergsstråket.

Fokus på ökad trygghet

Projektet ska bidra till ett tryggare gångstråk och en socialt hållbar närmiljö genom att otrygga delar av parkstråket bebyggs och delar av bottenvåningarnas fasader mot gata och parkstråk öppnas och förses med entréer.

Projektet bidrar också till att uppfylla Stockholms bostadsmål.

Planområde

Det aktuella planområdet är ett cirka 0,73 ha stort område på fastigheterna Backeberg 2:1, 3:1 samt Greken 1. Området begränsas i norr av kvarteret Engelsmannen 5 och i öster av kv. Engelsmannen 6 samt kv. Greken 1. Björnsonsgatan avgränsar planområdet mot sydväst.

Byggaktör

Marken på planområdet ägs i sin helhet av Stockholms Stad. Intilliggande fastighet Greken 1 är en tomträtt som innehas av Svenska Bostäder AB.

Tidplan

  • Samråd i augusti-september 2016
  • Granskning i december 2016
  • Antagande i mars 2017
  • Laga kraft 2018-01-12.

Bilder

En kvinna går längs gatan. I bakgrunden syns de två nya högre husen - ett vitt och ett beiget. Det är grönt och lummigt.
Vy mot de nya punkthusen samt det öppna parkstråket vid Björnsonsgatan.
Gångstråket mellan husen är brett och en man samt ett par promenerar. Det är grönt runtomkring och till höger i bild ser man de två nya högre husen.
Befintliga siktlinjer och gångvägsfunktionen behålls i det breda parkstråket.
Det nya lägre huset i bild. Huset har olika färger som brunt, grönt och rött.
Lamellhusens saxade fasader putsas i brutna jordkulörer likt motstående lamellhus.
Planområdet markerat på en karta.
Ungefärligt planområde vid Björnsonsgatan.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och kan börja byggas när bygglovet är klart. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar och följa planarbetet som gjorts.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Michaela Jögi

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad