Vy från Edsvallabacken. Till höger i bild syns befintlig verksamhetslokal i gatuplan på fastigheten Sillö 5.
Vy från Edsvallabacken. Till höger i bild syns befintlig verksamhetslokal i gatuplan på fastigheten Sillö 5.
Projekt Planerat

Ombyggnad av kontors- och hotellbyggnad till bostäder i Larsboda

Farsta

Syftet med detaljplanen är att genom om- och tillbyggnad av en befintlig kontors- och hotellbyggnad möjliggöra för cirka 500 nya bostäder samt lokaler i bottenvåning för allmänna funktioner.

Projektfakta

Syftet med detaljplanen är att genom om- och tillbyggnad av en befintlig kontors- och hotellbyggnad möjliggöra för cirka 500 nya bostäder samt lokaler i bottenvåning för allmänna funktioner som exempelvis förskola, kontor eller andra verksamheter. Planen ska även bidra med ökad tillgänglighet för gående och cyklister och en stadsmiljö som anpassas efter boende.

Fastigheten är gulklassad enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta. Det betyder att fastigheten med bebyggelsen är av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde. Fastigheten omges av områden med grön klassificering. Ny bebyggelse på fastigheten Sillö 5 ska harmonisera med omgivningen och medföra ett positivt tillskott till stadsbilden.

Planområde

Föreslaget planområde omfattar totalt cirka 18 700 kvadratmeter och ägs av Farsta Sillö 5 AB. Planområdet avgränsas av Mårbackagatan i väst, Edsvallagatan i norr och Fryksdalsbacken i söder. I öster gränsar planområdet till mindre verksamheter, bland annat en bilverkstad.

Preliminär tidsplan

Start-pm: september 2020
Samråd: fjärde kvartalet 2021
Granskning: andra kvartalet 2022
Antagande: fjärde kvartalet 2022

Byggherre

Farsta Sillö 5 AB

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Natali Klosterling

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad