Stettin 9, perspektiv från Sandhamnsgatan söderifrån, påbyggnad på tak två våningar.
Projekt Planerat

Påbyggnad på kontor i Frihamnen

Gärdet

Plan för att bygga på två våningar på ett befintligt kontorshus som idag är fyra våningar i fastigheten Stettin 9 i Frihamnen.

Bilder

Området markerat på karta

Projektfakta

Fler hus i området byggs på med två våningar

Planändringen följer den stadsutveckling som pågår i närområdet där industri och kontorshus har byggts på med två våningar. Flera fastigheter har ombildats till bostäder med påbyggnader på tak. Att Stettin 9 behålls som kontorshus bidrar till en blandning funktioner i området.

Planområde

Planområdet omfattar fastigheten Stettin 9, Sandhamnsgatan 61-65. Fastigheten är belägen i Frihamnen inom stadsdelen Ladugårdsgärdet, Östermalm. Planområdet avgränsas av Tegeluddsvägen och Sandhamnsgatan samt av fastigheterna Stettin 4, 7 och 8.

Varför görs planändringen?

Fastighetsägaren önskar en ändring av detaljplanen för att möjliggöra en påbyggnad på ett befintligt kontorshus med lokaler för kontorsverksamhet i två våningar. Total tillkommande yta cirka 4000 m2 BTA.

Påbyggnadsförslaget ligger i linje med intilliggande fastigheters genomförda påbyggnader eller förslag som ligger i antagna och laga kraft vunna detaljplaner men som ännu inte börjat byggas.

Tidplan

  • Granskning 2016-10-12 till 2016-11-09.
  • Antagande 1 kv 2017

Ägare

Fastighets AB Stettin. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Helena Wessberg

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad